Mofon’aina 13 Mey 202 Ny teo aloha Mofon'aina 14 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 12 Mey 2021

Mofon’aina 13 Mey 202

Asan’ny Apostoly 1. 6-11

NY HERIN’NY FANAHY MASINA

Koa izay tafangona teo dia nanontany Azy hoe: Tompoko, amin’izao va no hampodianao ny fanjakana ho amin’ny Isiraely? 7. Fa hoy kosa Izy taminy: Tsy anareo ny hahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren’ny Ray amin’ny fahefany ihany*. [* Na: izay nataon’ny Ray ho adidin’ny tenany ihany] 8. Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany. 9. Ary rehefa nilaza izany Jesoa, dia nakarina Izy, raha mbola nijery izy ireo; ary nisy rahona nitondra Azy, ka tsy hitan’ny masony intsony Izy. 10. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin’ny nandehanan’i Jesoa, indreo, nisy roa lahy teo anilany niakanjo akanjo fotsy, 11. izay nanao hoe: Ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? iny Jesoa Izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra.
Ambaran’i Jesoa eo amin’ny and 8 fa omen’Andriamanitra hery amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Hery atao inona tokoa no omena ny mino amin’ny alalan’ny Fanahy Masina?

1. Hery ho enti-mijoro vavolombelona

“Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko”
Ny vavolombelona dia olona nanatri-maso ny tranga iray ka afaka milaza sy manambara marina sy tsara izay hitany maso. Olona sahy milaza koa izay hitany. Asan’ny Fanahy Masina ao amin’ny olona ny mampijoro vavolombelona. Milaza mazava ny amin’i Jesoa, ny amin’ny asany, ny nandreseny ny fahafatesana, ny fijaliana, sns…
Tsy zavatra mora ny nilaza ny amin’i Jesoa teo amin’ny fiarahamonina tamin’ny taonjato voalohany, indrindra teo amin’ny fiarahamonina izay maro an’isa ny jiosy mpanenjika ny fivavahana kristianina. Vitan’ny kristianina anefa izany nijoro vavolombelona izany noho ny asan’ny Fanahy Masina, noho ny herin’ny Fanahy Masina.
Raha tiantsika kristianina koa ny hahajoro vavolombelona ka hanambara an’i Jesoa ho amin’ireto taranaka ankehitriny ireto dia ilaintsika ny Hery sy ny asan’ny Fanahy Masina.

2. Hery handehanana hatramin’ny faran’ny tany

«Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany»
Mila ny hery avy amin’Andriamanitra ny mino raha te ho tonga hatrany amin’ny faran’ny tany. Ezaka sy asa be no miandry ny mino hahatongavana any amin’ny faran’ny tany. Tsy vitan’ny saina sy hery maha-olombelona izany. Tena ilaina izay avy amin’Andriamanitra. Noho ny fagatsapan’i Jesoa ny maha-lehibe sy goavana ny mankany amin’ny faran’ny tany no antony iray nahatonga Azy naniraka ny Fanahy Masina.
Miara-miasa amin’ny Fanahy Masina dia ho tongantsika n’aiza n’aiza raha mandeha mitory ny filazantsara isika.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpiandrina