Mofon’aina 12 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 13 Mey 202 Ny tao aoriana Mofon'aina 11 Mey 2021

Mofon’aina 12 Mey 2021

Romana 5 : 1-5

MARINA NOHO NY FINOANA AN’I JESOA

Koa amin’izany, satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana* fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika. [* Na: (dia manana)] 2. Tamin’ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin’ny finoana ho amin’izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin’ny fanantenana ny voninahitr’Andriamanitra. 3. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin’ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana; 4. ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazaha toetra; ary ny fahatsaram-panahy voazaha toetra mahatonga fanantenana; 5. ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny Fanahy Masina, Izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan’Andriamanitra ho ao am-pontsika.
Tombontsoa lehibe ho antsika Kristianina ny finoana an’i Jesoa. Fanekena an’i Jesoa, Ilay nirahin’Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao izany. Tonga marina eo anatrehan’Andriamanitra noho io finoana an’i Jesoa io isika. Izay hamarinin’Andriamanitra tokoa mantsy dia tonga

1. Mihavana amin’Andriamanitra (and 1)

DIEM «Noho ny finoana ary dia tonga olo-marina eo imason’Andriamanitra isika sady efa mihavana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika»
Ny hoe mihavana dia filazana fa tsy fahavalon’Andriamanitra intsony isika. Ny fahotana mantsy dia nampifandrafy antsika tamin’Andriamanitra. Ny hoe mihavana koa dia ilazana fa tsy lavitra an’Andriamanitra intsony isika. Noho ny fahotana dia nisy efitra nampisaraka antsika tamin’Andriamanitra fa noho ny amin’i Jesoa sy noho ny finoana Azy dia tonga ankohonan’Andriamanitra isika. Tsy isika koa anefa no tena miasa hahatonga izany fihavanana izany ho tanteraka. Asan’Andriamanitra madio izany, maimaimpoana amin’ny alalan’i Jesoa.
Sambatra isika fa efa marina eo anatrehan’ny Tompo, izany no zava-tsrobidy indrindra eo amin’ny fiainana.

2. Mahazo ny Fanahy Masina (and 5)

DIEM «fa efa voarotsaka ao am-pontsika ny fitiavan’Andriamanitra, tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina Izay nomena antsika»
Mazava tsara eto fa nomena antsika ny Fanahy Masina. Omen’Andriamanitra ny ankohonan’Andriamanitra ny Fanahiny. Ary izany Fanahy Masina izany no mahatonga ny mino hahay hitia an’Andriamanitra. Hita amin’ny fahaizantsika mitia an’Andriamanitra arak’izany ny asan’ny Fanahiny. Izay tena tia an’Andriamanitra dia mamela ny Fanahy Masina iasa betsaka ao aminy. Ilay Fitiavan an’Andriamanitra anefa dia miseho amin’ny fitiavana ny namana. Noho izany izay tia namana tia an’Andriamanitra.
Hita eo amin’ny fifandraisana amin’ny hafa ny asan’ny Fanahy Masina sy ny fitiavana an’Andriamanitra. Porofoy fa efa vita fihavanana tamin’Andriamanitra ianao, tiavo ny namanao noho ny herin’ny Fanahy Masina izay miasa ao aminao.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina