Mofon’aina 11 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 12 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 10 Mey 2021

Mofon’aina 11 Mey 2021

2 Samoela 23. 1-7

DAVIDA : NAMPITENENIN’NY FANAHY MASINA

Ary izao no fara-teny nataon’i Davida: hoy Davida, zanak’i Jese, dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, Ilay voahosotry ny Andriamanitr’i Jakoba sady mpanao fihirana mahafinaritra amin’ny Isiraely: 2 Ny Fanahin’i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin’ny lelako; 3 Andriamanitry ny Isiraely manao hoe, eny, ny Vatolampin’ny Isiraely miteny amiko hoe: Indro ny Mpanapaka ny olona; Marina Izy sady manapaka amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra; 4 Ary izany dia toy ny fahazavan’ny maraina, raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahona iny; Ary ny ahitra manorobona amin’ny tany noho ny hain’andro manarakaraka ny ranonorana. 5 Ary tsy toy izany indrindra amin’Andriamanitra va ny taranako? Fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, Voalamina amin’ny zavatra rehetra sady voatandrina; Fa ny famonjena ahy rehetra sy ny iriko rehetra, moa tsy hampitsimohiny va? 6 Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, Fa tsy azo raisin’ny tanana izy; 7 Ary ny olona izay mikasika azy Dia tsy maintsy mitondra vy sy zaran-defona; Ary hodorana amin’ny afo avokoa amin’izay itoerany ireny.
Ambaran’i Davida eo amin’ny and 2 fa : « Ny Fanahin’i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin’ny lelako ». Noho ny asan’ny Fanahy Masina dia tonga miteny arak’izany Davida. Ireto zavatra telo ireto no votoatin’ny zavatra notenenin’i Davida rehefa nampitenenin’ny Fanahy Masina izy

1. Fiderana an’Andriamanitra (and 1)

« Ary izao no fara-teny nataon’i Davida: hoy Davida, zanak’i Jese, dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, Ilay voahosotry ny Andriamanitr’i Jakoba sady mpanao fihirana mahafinaritra amin’ny Isiraely »
Ambara fa fara-teny nataon’i Davida ity. Matetika izany fara-teny izany ho an’ny olona dia mety teny mandratra, mety teny manompa, mety teny manozona. Ny an’i Davida kosa noho izy manana ny Fanahy Masina ao aminy dia fihirana mahafinaritra ho fiderana an’Andriamanitra. Teny mamy sira no mivoaka ny vavan’ny olona rehefa ny Fanahy Masina no mampiteny azy.
Azo dinihina tsara amin’ny zavatra aloaky ny vavan’ny olona arak’izany ny fanahy miasa ao aminy. Jesoa dia tena nanana ny Fanahy Masina satria hoy Izy indray maka : « Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy » Lio 4. 18. Teny sady soa no mahafaly no niloaka ny vavany noho ny asan’ny Fanahy Masina tao Aminy. Azo atao tsara ny maneho amin’ny zavatra tenenintsika ny asan’ny Fanahy Masina ao anatintsika. Handeha handray anjara amin’ny fitoriana ny filazantsara.

2. Fanambarana ny maha-izy azy an’Andriamanitra (and 3)

« Andriamanitry ny Isiraely manao hoe, eny, ny Vatolampin’ny Isiraely miteny amiko »
Ambaran’i Davida tsara eto ny maha-izy azy an’Andriamanitra. Lazain’i Davida fa vatolampy Andriamanitra eto. Iray amin’izay maneho ny maha-izy an’Andriamanitra tokoa mantsy ny Vatolampy. Raha miresaka Vatolampy isika dia maha-izy azy an’Andriamanitra telo fara-fahakeliny no ao am-badik’izany :
– Vatolampy ho enti-milaza fa tsy miova Andriamanitra : amin’ny zava-boahary rehetra dia manana izay maha-izy azy tsy miova izay ny vatolampy. Ho enti-maneho fa tsy miova tokoa Andriamanitra. Jesoa rahateo no tsy miova omaly sy anio ary ho mandrakizay.
– Vatolampy hoe enti-milaza an’Andriamanitra mahery sy mafy : manana maha-izy azy mafy sy mahery ny vatolampy. Ary noho izy mafy dia azo atao tsara ny manorina foto-drafitrasa eo amboniny. Ny tenin’Andriamanitra aza moa dia fanorenana tsara amin’ny zavatra rehetra.
– Vatolampy dia maneho fiarovana : nisy fotoana Davida niery tany an-dava-bato rehefa nokasain’i Saoly hovonoina. Andriamanitra miaro no aseho amin’ny alalan’ny vatolampy. Fiarovana mafy tokoa ny vato.
Rehefa manana Fanahy Masina ny olona dia afaka milaza sy manambara ny maha-izy azy an’Andriamanitra.

3. Fambolena fanantenana (and 4)

« Ary izany dia toy ny fahazavan’ny maraina, raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahona iny; Ary ny ahitra manorobona amin’ny tany noho ny hain’andro manarakaraka ny ranonorana »
Miresaka maraina, masoandro miposaka, maraina tsy misy rahona, ahitra mandrombona rehefa nahazo ranonorana Davida. Ho enti-milaza fanantenana izany. Rehefa avy nandalo ny haizina ny zava-boahary dia mikisaka tsikelikely amin’izany zavatra rehetra voambara eto izany. Fanambarana sy filazana fanantenana vaovao izany. Fambolena fanantenana izany. Mifototra amin’ny fanantenana tsara kokoa ny zavatra rehetra miloaka ny vavan’ny olona rehefa mamela ny Fanahy Masina mampiteny azy izy.
Aoka asehontsika fa ny Fanahy Masina dia mamboly fanantenana vaovao eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika, tena mila izany mantsy isika ao anatin’izao vanim-potoana sarotra lalovan’ny firenentsika izao.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina