Mofon’aina 15 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 16 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 14 Jona 2021

Mofon’aina 15 Jona 2021

2 Timoty 2. 22-26

KRISTIANINA ETO AMIN’IZAO TONTOLO IZAO

Fa mandosira ny filan’ny tanora fanahy; ary miezaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin’izay miantso ny Tompo amin’ny fo madio. 23 Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany. 24 Ary tsy mety raha miady ny mpanompon’ny Tompo, fa ho malemy fanahy amin’ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, 25 mananatra ny mpanohitra amin’ny fahamoram-panahy; fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana hahalalany tsara ny marina, 26 ka hody ny sainy ho afaka amin’ny fandriky ny devoly, izay nanao azy sambo-belona hanao ny sitrapony.[Ka hody ny sainy – ho afaka amin’ny fandriky ny devoly izay nanao azy sambo-belona – hanao ny sitrapon’Andriamanitra; na: fa ataon’ny Tompo sambo-belona izy hanao ny sitrapon’Andriamanitra.]
Nifampitondra toy ny raiamandreny sy zanaka Paoly sy Timoty. Niezaka mihitsy Paoly nanoro hevitra an’i Timoty mba hahatonga azy hahay hitondra tsara ny fiangonan’Andriamanitra. Eto amin’izao tontolo izao ny mino ka mila

1. Mandositra sy mandà (and 22,23)

« Fa mandosira ny filan’ny tanora fanahy; ary miezaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin’izay miantso ny Tompo amin’ny fo madio. 23 Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany »
Misy zavatra tsy mifanaraka amin’ny filazantsaran’i Jesoa eto amin’izao tontolo izao. Noho izany dia manana adidy ny mino handositra sy handà azy ireny. Mba hahatonga ny mino ho fanasina sy fahazavan’izao tontolo izao dia adidiny izany. Ho fitehirizan’ny mino ny tenany ho amin’ny fahamasinana koa no tsy maintsy hanaovany izany.
Aoka ho lavitra antsika Kristianina arak’izany izay zavatra rehetra mifanohitra amin’ny Sitrapon’Andriamanitra.

2. Mihavana (and 24)

« Ary tsy mety raha miady ny mpanompon’ny Tompo, fa ho malemy fanahy amin’ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra »
Tsy avelan’i Paoly hiady ny mino noho izy mpanompon’i Kristy. Izy ireo dia nodidian’i Jesoa hifankatia sy hihavana satria izany no maneho an’i Jesoa sy ny fitiavany eto amin’izao tontolo izao. Ny fiangonana Kristianina rahateo no modelim-pifankatiavana sy modelim-pihavanana noho izy ireo naka tahaka an’i Kristy sy ny mpianany.
Io fihavanana sy fifankatiavana io ihany no tena hafantaran’izao tontolo izao ny tena Kristianina. Ivelan’io dia tonga tsy hain’ny olona intsony ny Kristianina. Ary raha tsy mihavana sy mifankatia ny Kristianina, na Kristy aza mety tsy ho fantatry ny olona intsony.

3. Mifananatra (and 25)

« Mananatra ny mpanohitra amin’ny fahamoram-panahy; fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana hahalalany tsara ny marina »
Asain’i Paoly mifananatra ny mino, ny tanjon’izany dia ny hahatonga fibebahana ka hahazoana famelan-keloka. Mifanome toromarika mahasoa ho enti-mitondra tsara ny fiainana hifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra no tena tian’i Paoly hahatongavana. Mifampiteny rahateo amin’ny fitiavana rehefa misy tsy mety atao. Noho ny fitiavana ny namana dia tsy fanaon’ny mino ny mifampijery arina an-tava.
Aza mba isan’izay mijery arina an-tava, indrindra raha ny mpiray finoana amin’ny tena no manao izay tsy mifanaraka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra. Tadidio fa hanadinan’Andriamanitra antsika ireny araka ny Ezek 3. 18-21. Efao mandrakariva ny adidinao, mitenena sy mananara rehefa ilaina izany.