Mofon’aina 14 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 15 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 13 Jona 2021

Mofon’aina 14 Jona 2021

Josoa 3. 7-17

JOSOA MPANOMPON’ANDRIAMANITRA

Ary hoy Jehovah tamin’i Josoa: Anio no hanandratako anao eo imason’ny Isiraely rehetra, hahafantarany fa tahaka ny nombako an’i Mosesy no hombako anao koa. 8 Ary mandidia ny mpisorona izay mitondra ny fiaran’ny fanekena, ka ataovy hoe: Rehefa mihatra amin’ny moron’i Jordana hianareo, dia mijanòna eo Jordana ihany. 9 Ary Josoa nanao tamin’ny Zanak’Isiraely hoe: Mankanesa aty, ka mihainoa ny tenin’i Jehovah Andriamanitrareo. 10 Dia hoy Josoa: Izao no hahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona, ka horoahiny eo anoloanareo tokoa ny Kananita sy ny Hetita sy ny Hivita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebosita: 11 Indro, ny fiaran’ny faneken’ny Tompon’ny tany rehetra no mandroso eo alohanareo ho eo Jordana; 12 koa ankehitriny, mangalà lehilahy roa ambin’ny folo amin’ny firenen’Isiraely ho anareo, dia iray avy isam-pirenena; 13 ary raha vao mijanona eo amin’ny rano Jordana ny faladian’ny mpisorona izay mitondra ny fiaran’ny faneken’i Jehovah, Tompon’ny tany rehetra, dia ho tapaka ny rano Jordana, dia ny rano izay midina avy any ambony, ka hijanona ho toy ny antontan-javatra. 14 Ary raha niala tamin’ny lainy hita an’i Jordana ny olona, ary ny mpisorona nitondra ny fiaran’ny fanekena eo alohan’ny olona, 15 ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara, ary naroboky ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin’ny sisin-drano ny tongony (fa tondraka mihoatra ny morony rehetra Jordana mandritra ny fararano), 16 dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny antontan-javatra tery lavitra ery, dia tery amin’ny tanàna Adama, izay eo anilan’i Zaretana; eny, tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin’ny ranomasin’ny tani-hay, dia ny Ranomasin-tsira; ary ny olona dia nita tandrifin’i Jeriko. 17 Ary ny mpisorona izay nitondra ny fiaran’ny faneken’i Jehovah dia nijoro tsara tamin’ny tany maina teo afovoan’i Jordana, ary ny Isiraely rehetra nandeha tamin’ny tany maina mandra-pahatafitan’izy rehetra an’i Jordana.
Raha nisy mpitarika anisan’ny nalaza teo amin’ny vahoaka Isiraely dia iray amin’ireny Josoa. Josoa no nomanin’Andriamanitra hitondra sy hitarika ny zanak’Isiraely hiditra ny tany Kanana. Rehefa tena dinihina ny fiainany dia hita mihitsy fa tena nahay nianatra tamin’ny Mosesy ny fomba fitondrana ny vahoaka Isiraely izy. Amin’ny maha-mpitarika ny vahoaka Isiraely azy dia

1. Nomban’Andriamanitra izy (and 7)

« Ary hoy Jehovah tamin’i Josoa: Anio no hanandratako anao eo imason’ny Isiraely rehetra, hahafantarany fa tahaka ny nombako an’i Mosesy no hombako anao koa »
Ilay fomban’Andriamanitra an’i Josoa dia tsy zava-baovao taminy. Efa hitany sy tsapany teo amin’ny fiainan’i Mosesy izany. Ny teny hoe « tahaka » eo amin’ny and 7 dia milaza mazava fa tena mitovy tamin’izay nomban’Andriamanitra an’i Mosesy ny an’i Josoa. Izany moa dia ho enti-milaza fa tsy miova Andriamanitra eo amin’ny fitondrany ny mpanompony. Tiany hahatoky Azy Josoa ka izany rahateo no nilazany hoe « tahaka ». Na iza na iza manompo an’Andriamanitra dia tokony hahatsiaro io fomban’Andriamanitra io eo amin’ny andraikitra nomeny.
Tsy misy koa na iza na iza hahatanteraka ny asa niantsoan’Andriamanitra azy raha tsy eo mandrakariva izany fomban’Andriamanitra izany. Noho ny fomban’Andriamanitra ny mpanompony rahateo no mampahomby azy amin’ny asa rehetra nankinin’Andriamanitra taminy. Izany no nahatonga an’i Jesoa, rehefa naniraka ny Apostoly dia namerina izany fombana izany. Tsaroantsika ny tenin’i Jesoa hoe : « Indro Aho MOMBA anareo mandrakariva ».

2. Nitaona ny vahoaka Isiraely hihaino (and 9)

« Ary Josoa nanao tamin’ny Zanak’Isiraely hoe: Mankanesa aty, ka mihainoa ny tenin’i Jehovah Andriamanitrareo »
Anisan’ny andraikitra maha-mpitarika ny vahoaka Isiraely ny fitaomana azy hihaino an’Andriamanitra. Ny hoe mihaino an’Andriamanitra dia azo adika ihany koa hoe mifandray sy mifanerasera amin’Andriamanitra. Niezaka namboly izany fifandraisana izany teo amin’Andriamanitra sy ny vahoakany Josoa. Adidin’izay mitondra sy mitarika arak’izany ny manao izay hampisy fifandraisana eo amin’Andriamanitra sy ny vahoakany. Izany rahateo no andraikitra voalohany handrasan’Andriamanitra amin’izay nofidiany hitondra ny vahoakany. Niezaka nampifandray ny olona rehetra tamin’Andriamanitra Jesoa, izay no maha-mpitarika Azy, izay no maha-mpanelanelana Azy.
Azo tarafina amin’ny fahaiza-mampifandray ny olona tarihina amin’Andriamanitra ny fahaiza-mitarika, indrindra eo amin’ny sehatry ny fiangonana. Zava-poana tokoa mantsy ny fitarihana rehetra raha tapaka ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Hanatsara an’io fifandraisana tamin’Andriamanitra io no asa fototra nidinan’i Jesoa ho eto amin’izao tontolo izao. Izany rahateo no tena asa fampihavanana nanolorany tena.