Mofon’aina 14 Janoary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 17 Janoary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 13 Janoary 2022

Mofon’aina 14 Janoary 2022

Salamo 40. 1-4

KRISTIANINA MANAO AN’I JEHOVAH HO TOKINY

Niandry dia niandry an’i Jehovah aho; ary nitodika nitsinjo ahy Izy ka nandre ny fitarainako. 2 Dia nampakatra ahy avy tao amin’ny lavaka fandringanana Izy, eny, tamin’ny fotaka mandrevo; ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy Izy ka nampijoro ahy. 3 Ary nanisy fihiram-baovao teo am-bavako Izy, dia fideràna an’Andriamanitsika; maro no hahita sy hatahotra ary hatoky an’i Jehovah. 4 Sambatra izay olona manao an’i Jehovah ho tokiny, ka tsy mivily ho naman’ny mpiavonavona na ny mpivadika ho amin’ny lainga.
——————
Davida no iray amin’ireo nanoratra Salamo be indrindra. Nosoratany izany ho fisaorany an’Andriamanitra, ho fangatahany vonjy Aminy, ho fametrahany ny fiainany Aminy, ho vavaka … ny fifandraisan’i Davida tamin’ny Tompo dia azontsika dinihina amin’ny asa sorany ao amin’ny Salamo. Ny mino manao an’i Jehovah ho toky dia
1. Matoky an’Andriamanitra (and 1)
DIEM « Niandry ny Tompo am-paharetana aho ka niondrehany ary nohenoiny taraina »
Ny fiandrasana ny Tompo am-paharetana fa tsy nitady vonjy tamin-javatra hafa sy tamin’ny hery hafa dia tena fahatokiana Azy. Ny hoe niandry dia miresaka fotoana, koa izay miandry dia miandry ny fotoan’izay handrasana. Ny Tompo no nandrasan’i Davida eto, enti-milaza fa niandry ny famonjen’ny Tompo tamin’ny zava-tsarotra nahazo azy izy. Tsy nikaroka na nitady vonjy tany an-kafa noho ny fahatokiany ny Tompo, izay fantany fa afaka hamonjy azy. Nitaraina tamin’ny Tompo mantsy izy dia ambarany eto fa ren’ny Tompo izany fitarainany izany.
Tsy miova tokoa ny Tompo, afaka mamonjy amin’izay mampitaraina antsika Izy, aoka hatoky Azy mandrakariva isika ka tsy hitady vonjy hafa ivelany mihitsy na oviana na oviana.
2. Vonjen’Andriamanitra (and 2)
DIEM « Nosintoniny avy tao an-davaka lalina aho, nakariny avy tao amin’ny fota-mandrevo… ka indro azo antoka… ny diako »
Araka ny tenin’i Davida eto, dia tsy afaka manafa-tena amin’ny zava-manahirana mahazo azy izy. Tsy manana hery ho enti-mamonjy tena. Tena mila ny Tompo izy hamonjy azy. Ny matoanteny ampiasain’i Davida eto : « nosintonina – nakarina » dia samy maneho fa niharan’ny asan’Andriamanitra izy ho famonjena azy. Andriamanitra avokoa no miasa misintona sy mampiakatra azy avy amin’izay manahirana azy.
Asan’Andriamanitra hatramin’ny voalohany ny mamonjy sy manafaka ny olony amin’izay lavaka lalina mamatotra azy. Tamin’ny alalan’i Jesoa no namonjeny antsika tamin’ny lavaka lalin’ny fahotana. Mbola mamonjy sy manafaka antsika amin’izany ny Tompo mandraka androany.
3. Omen’Andriamanitra fifaliana (and 3)
DIEM « Nasiany hira vaovao teo am-bavako, dia hira fiderana an’Andriamanitra »
Noho ny famonjen’ny Tompo dia tonga nisy hira fiderana ho fisaorana Azy teo am-bavan’i Davida. Vokatry ny famonjen’Andriamanitra antsika tokoa ny fiderantsika Azy. Noho ny asan’Andriamanitra no mahatonga Azy hoderaina. Ary fanaon’ny olom-boavonjy rahateo ny fiderana an’Andriamanitra.
Raha tsaroanao fa efa namonjy anao Andriamanitra ka milamina ny fiainanao, aoka tsy hohadinoina ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra Azy.