Mofon’aina 13 Janoary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 14 Janoary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 12 Janoary 2022

Mofon’aina 13 Janoary 2022

Deoteronomia 7. 6-11

TSY MIOVA NY FITIAVAN’ANDRIAMANITRA NY VAHOAKANY

Fa firenena masina ho an’i Jehovah Andriamanitrao hianao; fa hianao efa nofidin’i Jehovah Andriamanitrao ho firenena rakitra soa ho Azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin’ny tany. 7 Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra anefa no niraiketan’ny fitiavan’i Jehovah taminareo sy nifidianany anareo, fa hianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza; 8 fa ny nitiavan’i Jehovah anareo sy ny nitandremany ny fianianana izay efa nianianany tamin’ny razanareo no nitondran’i Jehovah anareo tamin’ny tànana mahery sy nanavotany anao tamin’ny trano nahandevozana dia tamin’ny tànan’i Farao, mpanjakan’i Egypta. 9 Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky, Izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin’izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, hatramin’ny taranaka arivo mandimby, 10 ary mamaly miharihary izay mandrafy Azy amin’ny fandringanana azy; tsy hitaredretra Izy ny amin’izay mandrafy Azy, fa hamaly azy miharihary. 11 Koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika, izay andidiako anao anio, ka araho izy.
——————
Ny Baiboly manontolo dia miresaka sy mitantara amintsika ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Tsapantsika miharihary izany tao amin’i Jesoa Kristy izay nanolo-tena hisolo voina antsika. Mifamatotra mandrakariva amin’ny fanomezan’Andriamanitra ny didy aman-dalàna izany fitiavany izany, ka mitaky fankatoavana avy amin’izay mahatsiaro izany. Ny fankatoavana ny didin’Andriamanitra no valim-pitia takian’Andriamanitra amintsika rahateo. Ny fitiavan’Andriamanitra dia
1. Sarotra hazavaina (and 7,8)
DIEM « tsy hoe ianareo maro noho ny firenena hafa rehetra no nampiraiki-po ny Tompo taminareo sy nifidianany anareo… fa raha nentin’ny Tompo tamin’ny fiarovana mahery ianareo sy navotany tamin’ny toeram-panandevozana… dia satria tian’ny Tompo ianareo ary tandroviny aminareo ny fianianany nataony tamin’ny razambenareo »
Raha mitaha amin’ny firenena rehetra eto amin’izao tontolo izao ny firenen’i Isiraely dia tsy manao ahoana akory. Firenena tsy hoe maro an’isa ny vahoaka ao aminy. Firenena tsy hoe miavaka dia manao ahoana akory ny olona ao aminy. Na dia tsy miavaka loatra sy tsy dia manao ahoana akory izy ireo dia nosafidian’Andriamanitra hotiavina manokana mihoatra ny firenena hafa. Tsy fantatra mazava tsara ny anton’izany fitiavan’Andriamanitra manokana azy ireo izany. Izany fitiavan’Andriamanitra izany dia nasehony tamin’ny alalan’ny fanavotany azy ireo. Navotany tamin’ny fanandevozana tany Egypta, navotany tamin’ireo fahavalo teny an-dalana raha nankany amin’ny tany Kanana, navotany tamin’ny fahavalo nanodidina rehefa tonga tany Kanana. Tsy niova mihitsy io fitiavan’Andriamanitra ny vahoakany io na dia tsy mendrika izany fitiavana izany akory aza izy ireo.
Ny fitiavan’Andriamanitra ny vahoaka Isiraely dia tena endriky ny fitiavan’Andriamanitra antsika koa, tsy dia miavaka mihoatra ny hafa rehetra isika kanefa tian’Andriamanitra. Efa novonjeny sy navotany tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy.
2. Miseho amin’ny fikarakarany (and 😎
« Fa ny nitiavan’i Jehovah anareo… no nitondran’i Jehovah anareo tamin’ny tànana mahery sy nanavotany anao tamin’ny trano nahandevozana dia tamin’ny tànan’i Farao, mpanjakan’i Egypta »
Ilay fitondrana tamin’ny tànana mahery dia endriky ny fikarakarana ny vahoaka, hatramin’ny nialàny tany egypta ka hatramin’ny nahatongavany tany Kanana. Nomena sakafo sy rano teny an-dàlana, narovana tamin’ny fahavalo, noresen’Andriamanitra sy noroahana ny fahavalo rehefa tonga tao Kanana. Ambaran’ny Soratra Masina aza fa tsy nivonto ny tongotra na dia nandeha tongotra lavitra aza.
Noho ny fikarakaran’Andriamanitra antsika, dia indreto isika mbola velon’aina sy tra-pamonjena, Izy no nanome hery ho enti-nandresy ny aretina, Izy no nampatanjaka ny saina hahazaka ny tranga manahirana samihafa ka tsy nahalevona ny finoana, Izy no mbola miaro antsika tsy ho ringan’ny aretina sy ireo olana samihafa eto amin’izao tontolo izao. Fitiavana antsika no nanosika an’Andriamanitra hikarakara antsika toa izao.
3. Maniraka an’Andriamanitra hanatanteraka ny fanekeny (and 9)
« Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky, Izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin’izay tia Azy »
Nanao fanekena tamin’i Abrahama ny Tompo fa hitahy ny taranany ka hanome azy ny tany Kanana ho lovany. Tian’Andriamanitra ireo vahoakany ireto, tsy iza moa ireo fa taranak’i Abrahama, izay nanaovany fanekena. Noho ny fitiavany an’i Abrahama sy ny taranany dia miasa manatanteraka ny fanekeny ny Tompo.
Noho isika taranak’i Abrahama noho ny finoana an’i Jesoa, dia misitraka izany faneken’Andriamanitra taminy izany isika. Mahazo anjara fitahiana avy amin’Andriamanitra isika noho ny Tompo mihazona sy manatanteraka ny fanekeny. Nampanantena famonjena ny taranak’i Abrahama ny Tompo, tanteraka tamin’ny alalan’i Jesoa izany, ary isika rehetra, izay mino Azy dia efa nisitraka izany famonjen’Andriamanitra izany avokoa. Sambatra isika !