Mofon’aina 14 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 15 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 13 Desambra 2021

Mofon’aina 14 Desambra 2021

1 Tantara 29. 14-22

NY FANGATAHAN’I DAVIDA HO AN’I SOLOMONA ZANANY

Fa zinona moa aho, ary zinona moa ny oloko, no ahazoanay hery hanatitra toy izao? Fa avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy tamin’ny Anao ihany no nanomezanay Anao. 15 Fa vahiny sy mpivahiny eo anatrehanao izahay tahaka ny razanay rehetra; tahaka ny aloka ny andronay et? an-tany, ka tsy misy fanantenana. 16 Ry Jehovah Andriamanitray ô, ireto zavatra rehetra novorinay hanaovana ny trano ho an’ny anaranao masina ireto dia avy tamin’ny tananao, ary Anao rahateo izy rehetra. 17 Ary fantatro, ry Andriamanitro ô, fa Hianao no mamantatra ny fo ary mankasitraka izay mahitsy. Ary ny amiko, dia amin’ny hitsim-poko no nahazotoako nanatitra ireto zavatra rehetra ireto; ary ankehitriny efa hitako tamin’ny fifaliana ny olonao, izay vory eto, mazoto mitondra fanatitra ho Anao. 18 Jehovah ô, Andriamanitry ny razanay, dia Abrahama sy Isaka ary Isiraely, mba ampahareto ao am-pon’ny olonao mandrakizay izany fikasan’ny sainy izany, ka ampiomany ho Anao ny fony; 19 ary omeo fo marina Solomona zanako hitandrina ny didinao sy ny teni-vavolombelonao sy ny lalànao ka hanao izany rehetra izany sady hahavita ny lapa izay efa namoriako ny hanaovana azy. 20 Ary hoy Davida tamin’ny fiangonana rehetra: Masìna ianareo, misaora an’i Jehovah Andriamanitrareo. Ary ny fiangonana rehetra dia nisaotra an’i Jehovah, Andriamanitry ny razany, sady niondrika ka niankohoka teo anatrehan’i Jehovah sy ny mpanjaka. 21 Ary namono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah izy sady nanatitra fanatitra dorana ho an’i Jehovah nony ampitson’iny, dia vantotr’ombilahy arivo sy ondrilahy arivo ary zanak’ondry arivo mbamin’ny fanatitra aidina momba ireo ary fanatitra hafa be dia be ho an’ny Isiraely rehetra. 22 Ary nihinana sy nisotro tamin’ny fifaliana be teo anatrehan’i Jehovah ny olona tamin’izany andro izany. Ary nampanjakainy fanindroany Solomona, zanak’i Davida, sady nohosorany ho an’i Jehovah ho mpanapaka, ary Zadoka ho mpisorona.
——————
Mamarana ny fanompoany amin’ny maha-Mpanjaka azy Davida eto amin’izao mofonaina izao. Araka ny nambarany dia efa novoriany avokoa ireo fitaovana rehetra ho enti-manao ny tempoly. Solomona moa araka ny tantara no nofidian’Andriamanitra hanao izany fa tsy Davida. Eo amin’ny and 19 mba hahatanteraka ny fifalian’ny fiangonana dia nangataka ho an’i Solomona zanany Davida, ireto no nangatahin’i Davida ho azy
1. Fo tia fahamarinana (and 19)
« Ary omeo fo marina Solomona zanako »
Hanao asa lehibe ho an’Andriamanitra Solomona, rariny raha fo tia fahamarinana aloha no nangatahin’i Davida ho azy. Ny zavatra rehetra nilaina tamin’ny fanamboarana ny trano mantsy no efa voahomana fa ny toe-po amam-panahy ho enti-manao no trano no ilaina koa. Ny hoe tia fahamarinana dia filazana fitiavana an’Andriamanitra aloha, Andriamanitra mantsy no marina. Koa mba hahatanterahana ny asan’Andriamanitra, ny Tempoly dia ilaina tokoa ny fitiavana an’Andriamanitra. Tsy afaka hanao ny asan’Andriamanitra mantsy raha tsy tiana aloha Andriamanitra. Ny fahamarinana ihany koa dia ho enti-milaza toe-po amam-panahy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra raha hanao asan’Andriamanitra. Tsy misy mahavita ny asan’Andriamanitra raha toa ka lavitra an’Andriamanitra sy ny sitrapony ny fony. Jesoa dia nahatanteraka asa maro sy tsara ho an’Andriamanitra, tiany mantsy Andriamanitra Rainy, fa tena tia fahamarinana koa Izy, ka teo am-bavany mandrakariva ny sitrapon’Andriamanitra. Mba mangataha toe-po amam-panahy tia fahamarinana ho an’ny zanakao, indrindra raha manana andraikitra eo amin’ny fiangonana izy.
2. Fo tia tenin’Andriamanitra (and 19)
« Ary omeo fo marina Solomona zanako hitandrina ny didinao sy ny teni-vavolombelonao sy ny lalànao ka hanao izany rehetra izany sady hahavita ny lapa izay efa namoriako ny hanaovana azy »
Nangataka Davida ho an’i Solomona zanany fo tia tenin’Andriamanitra. Tsy fo tia fotsiny fa tena hankato mihitsy. Ny fahaiza-mankato ny tenin’Andriamanitra mantsy no ahefana tsara ny asa fanompoana nankinin’Andriamanitra amintsika. Ny tenin’Andriamanitra mantsy no manome fahendrena eo am-panatanterahana ny asa, ny tenin’Andriamanitra koa no manome hery sy tolo-tsaina ahefana tsara ny asan’Andriamanitra. Ny vavak’i Davida dia vavaka mba hifamato-piainana amin’Andriamanitra ny zanany amin’ny alalan’ny teniny. Jesoa dia tena taranak’i Davida, ary raha ny marina nivaly tao amin’i Jesoa ny vavak’i Davida. Jesoa mantsy no taranany tena tia tenin’Andriamanitra, ary ny zavatra rehetra notanterahiny dia nifanaraka tsara tamin’ny tenin’Andriamanitra. Mivavaha ho an’ny taranakao mba ho tia tenin’Andriamanitra izy.