Mofonaina 14 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 15 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 12 Desambra 2020

Mofonaina 14 Desambra 2020

Romana 3. 21 – 26

ANDRIAMANITRA MANAMARINA ANTSIKA AMIN’NY ALALAN’I JESOA KRISTY

Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra, tsy amin’ny lalàna anefa, fa ambaran’ny lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy ho an’izay rehetra mino; fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesoa, Izay nasehon’Andriamanitra tamin’ny ràny ho fanavotana amin’ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin’ny tsy namalian’Andriamanitra ny fahotana lasa tamin’ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina Izy sady hanamarina izay manana finoana an’i Jesoa.
Anisan’ny fampianaram-pinoana lehibe nataon’i Paoly ity voasoratra eto amin’ny mofonaina ity. Fampianaram-pinoana izay maneho indrindra ny Fitiavan’Andriamanitra ny olombelona ka novonjeny tamin’ny alalan’i Jesoa zanany. Amin’ny Paoly mantsy ny olombelona dia

1. Mpanota (and 23)

“fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra”
Ny olombelona rehetra no ambaran’i Paoly fa mpanota eto. Tsy misy na iza na iza afaka amin’izany. Izany hoe tafasaraka tamin’Andriamanitra avokoa ny olombelona rehetra. Koa satria tafasaraka tamin’Andriamanitra dia afaka tao amin’ny olona rehetra ny maha-izy azy an’Andriamanitra, ilay Endrik’Andriamanitra. Noho ny fahotana dia nihintsam-boninahitra ny olombelona.
Anisan’ny mahatonga ny fiainana eto amin’izao tontolo izao ho toy izao ny vokatry ny fahotan’ny olombelona. Tonga mahazo laka eo amin’ny fiainan’ny olombelona ny fahoriana noho ny fahotany.

2. Vonjen’Andriamanitra (and 24)

“nefa hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesoa”
Raha ny lojika dia tapaka ny fifandraisana amin’Andriamanitra noho ny fahotana. Fahafatesana no tambin’ny ota rahateo. Nefa ho fanehoan’Andriamanitra ny fitiavany ny olombelona dia mamonjy Izy. Vonjen’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy ny olombelona. Amin’ny alalan’i Jesoa no fomba tsotra indrindra hamonjen’Andriamanitra ny olombelona. Tsy miankina amin’ny ezaka ataon’ny olombelona anefa no hamonjena azy fa tena Asan’Andriamanitra madiodio, fahasoavana, izany hoe famonjena maimaim-poana. Tsy ampy na oviana na oviana mantsy ny ezaka ataon’ny olombelona hahavoavonjy azy koa izany no hanamarinan’Andriamanitra azy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Jesoa no tsy azo ialana raha te hahatsiaro ny famonjen’Andriamanitra ny olombelona.
Fehiny:
na mpanota toa ny inona aza ny olombelona, hain’Andriamanitra ny mamonjy azy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina