Mofon’aina 13 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 14 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 12 Jona 2021

Mofon’aina 13 Jona 2021

Jaona 1. 35-42

KRISTIANINA MANARAKA AN’I JESOA KRISTY

Nony ampitson’iny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy; 36 ary nijery an’i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe Indro ny Zanak’ondrin’Andrimanitra! 37 Ary ireo mpianatra roa lahy ireo, rehefa nandre azy niteny, dia nanaraka an’i Jesosy. 38 Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka, dia nanao taminy hoe: Inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy: Raby (izay atao hoe, raha adika, Mpampianatra ô!), aiza Hianao no mitoetra? 39 Hoy Izy taminy: Avia, fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin’izany andro izany; ary efa tokony ho ora fahafolo tamin’izay. 40 Andrea, rahalahin’i Simona Petera, no anankiray tamin’izy roa lahy, izay nandre ny tenin’i Jaona ka nanaraka an’i Jesosy. 41 Izy no nahita an’i Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy: Efa nahita ny Mesia izahay (izay atao hoe, raha adika ny Kristy). 42 Dia nitondra azy ho any amin’i Jesosy izy. Ary nony nijery azy Jesosy, dia hoy izy: Hianao no Simona, zanak’i Jaona; hianao hatao hoe Kefasy (izay atao hoe, raha adika Petera.
Hafa kely ny fomba nahatonga ny Apostoly ho mpanaraka an’i Jesoa ao amin’ny filazantsara nosoratan’i Jaona. Rehefa tena dinihina dia nifampitarika ho eo amin’i Jesoa izy ireo. Izay tonga teo amin’i Jesoa dia tonga nanaraka Azy. Ny mino manaraka an’i Jesoa dia

1. Nandre sy nahita an’i Jesoa (and 37)

« Ary ireo mpianatra roa lahy ireo, rehefa nandre azy niteny, dia nanaraka an’i Jesosy »
Rehefa fantatry ny mpianatr’i Jaona fa Jesoa no zanakondrin’Andriamanitra dia narahin’izy ireo. Ilay fitaoman’i Jaona azy ireo teo amin’i Jesoa, nahita an’i Jesoa no naharesy lahatra azy ireo. Rehefa tena fantatry ny olona ny maha-izy azy an’i Jesoa dia resy lahatra manaraka Azy izy. Adidintsika izay efa mino, izay efa manaraka an’i Jesoa no mitaona ny olona ho eo amin’i Jesoa mba hahatonga azy ireo hahita an’i Jesoa ka hanaraka Azy koa. Maro no efa tonga teo amin’i Jesoa, nahalala sy nahita an’i Jesoa ka resy lahatra nanaraka Azy.
Handeha ataontsika ho adidy ny mitarika ny olona rehetra manodidina antsika ho eo amin’i Jesoa hahita Azy. Rehefa ho hitany mantsy Jesoa dia ho resy lahatra koa izy ka hanaraka Azy.

2. Nifampitaona ho eo amin’i Jesoa (and 42)

« Dia nitondra azy ho any amin’i Jesosy izy. Ary nony nijery azy Jesosy, dia hoy izy: Hianao no Simona, zanak’i Jaona; hianao hatao hoe Kefasy (izay atao hoe, raha adika Petera »
Nifampitarika ho eo amin’i Jesoa ny Apostoly ao amin’ny filazantsara nosoratan’i Jaona. Ilay fahatongavana teo amin’i Jesoa dia nampitombo bebe kokoa ny fahalalana an’i Jesoa. Ary rehefa nitombo ny fahalalana an’i Jesoa dia tonga tao amin’ireo Apostoly ny faharesen-dahatra hanaraka an’i Jesoa. Tsy hanaraka an’i Jesoa mihitsy ny olona tsy tonga eo Aminy, ary na tonga eo Aminy ka tsy mitombo amin’ny fahalalana Azy. Rehefa tonga ao amin’ny fiangonana isika, noho ny fitarihan’ny namana, ataovy zava-dehibe ny hitombo amin’ny fahalalalana an’i Kristy, rehefa mitombo mantsy izany dia ho tonga ao amintsika koa ny faharesen-dahatra hanaraka an’i Jesoa.
Adidin’ny fiangonana arak’izany no mampianatra an’i Jesoa amin’izay rehetra tonga ao aminy. Ny fitomboan’io fahalalana an’i Jesoa io no hahamaro isa ny mpanaraka Azy. Rehefa mitombo ao amin’ny mino koa ny fahalalana an’i Jesoa dia Jesoa no arahiny fa tsy ny mpitarika na ny olona ao amin’ny fiangonana.