Mofon’aina 12 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 13 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 11 Jona 2021

Mofon’aina 12 Jona 2021

1 Samoela 15. 16-26

SAROBIDY NY MIHAINO AN’ANDRIAMANITRA

Dia hoy Samoela tamin’i Saoly: Aoka izay, fa hambarako aminao izay nolazain’i Jehovah tamiko halina. Ary hoy izy taminy: Ambarao ary. 17 Dia hoy Samoela: Na dia noheverinao ho kely aza ny tenanao, moa tsy tonga lohan’ny firenen’Isiraely va? Ary Jehovah nanosotra anao ho mpanjakan’ny Isiraely; 18 ary Jehovah naniraka anao ka nanao hoe: Mandehana, ka aringano* avokoa ny Amalekita mpanota, ary miadia aminy ambara-paharingany. 19 Koa nahoana ianao no tsy nihaino ny feon’i Jehovah, fa nanao an-kazakazaka tamin’ny babo ka nanao izay ratsy eo imason’i Jehovah? 20 Fa hoy Saoly tamin’i Samoela: Efa nihaino ny feon’i Jehovah ihany aho ka nandeha tamin’izay nanirahan’i Jehovah ahy ary nitondra an’i Agaga, mpanjakan’ny Amalekita, sady nandringana ny Amalekita rehetra. 21 Nefa nangalan’ny olona ondry aman’osy sy omby ny babo, dia izay soa avy tamin’ny zavatra haringana, mba hovonoina hatao fanatitra ho an’i Jehovah Andriamanitrao ao Gilgala. 22 Fa hoy Samoela: Sitrak’i Jehovah moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsa-drà mihoatra noho ny mihaino ny feon’i Jehovah? He! Ny manafaka no tsara noho ny fanatitra, ary ny mihaino no tsara noho ny saboran’ondrilahy. 23 Fa ny miodina dia toy ny heloka amin’ny fankatovana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafima. Satria nandà ny tenin’i Jehovah ianao, dia nolaviny tsy ho mpanjaka kosa. 24 Ary hoy Saoly tamin’i Samoela: Efa nanota aho, fa efa nandika ny tenin’i Jehovah sy ny teninao; fa natahotra ny vahoaka aho ka nihaino ny feony. 25 Koa ankehitriny, masìna ianao, mamelà ny heloko ary miverena amiko indray mba hiankohofako eo anatrehan’i Jehovah. 26 Fa hoy Samoela tamin’i Saoly: Tsy hiverina aminao aho; fa ianao efa nandà ny tenin’i Jehovah, ary Jehovah kosa efa nandà anao tsy ho mpanjakan’ny Isiraely intsony.
Anisan’ny teny manan-danja indrindra ao amin’ny tontolon’ny Testamenta Taloha ny hoe : « mihainoa ry Isiraely ». Izany teny izany dia fitaomana ny mpitondra sy ny vahoaka Isiraely hihaino mandrakariva an’Andriamanitra. Tena loharanom-piadanana sy loharanom-pitahiana ho an’ny vahoaka Isiraely mantsy izany. Mitera-doza kosa ho an’ny mpitondra sy ny vahoaka isiraely ny tsy fahaiza-mihaino an’Andriamanitra. Saoly Mpanjaka dia tratry ny voka-dratsin’ny tsy fihainoana an’Andriamanitra eto amin’izao mofonaina izao. Ny fihainoana an’Andriamanitra dia

1. Ahafahana mandresy ny fahavalo (and 18)

« Ary Jehovah naniraka anao ka nanao hoe: Mandehana, ka aringano* avokoa ny Amalekita mpanota, ary miadia aminy ambara-paharingany »
Afaka nandresy sy nandringana ny Amalekita Saoly mpanjaka sy ny vahoaka isiraely noho izy ireo nanaraka ny tenin’Andriamanitra sy ny tenin’i Samoela mpanompon’Andriamanitra. Rehefa mifanaraka amin’izay torolalana omen’Andriamanitra sy ny mpanompon’Andriamanitra ny zavatra ataon’ny mpitondra sy ny vahoaka dia mahita fahombiazana izy ireo. Ampifanarao amin’ny toromariky ny tenin’Andriamanitra mandrakariva ny zavatra rehetra tanterahina fa fomba ho enti-mandresy ny fahavalo izany.
Tsy misaraka amin’ny fihainoana tsara ny tenin’Andriamanitra sy ny fankatoavana izany ny fahombiazana eo amin’ny fiainan’ny vahoakan’Andriamanitra. Miandany sy miaro izay vahoaka mankato Azy mantsy Andriamanitra. Mihodina sy mamela irery izay minia tsy mahatsiaro Azy kosa anefa Izy.

2. Ahazoana sitraka amin’Andriamanitra (and 22)

« Fa hoy Samoela: Sitrak’i Jehovah moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsa-drà mihoatra noho ny mihaino ny feon’i Jehovah? He! Ny manafaka no tsara noho ny fanatitra, ary ny mihaino no tsara noho ny saboran’ondrilahy »
Tsy naringan’i Saoly sy ny Isiraely ny biby fiompy araka ny toromariky ny Tompo. Nokasain’izy ireo hatao fanatitra ho an’Andriamanitra izany. Nieritreritra hahazo sitraka tamin’Andriamanitra izy ireo raha nanao izany. Kanjo teny mafy no azony tamin’Andriamanitra noho izy ireo tsy nanaraka ny tenin’Andriamanitra. Tsy nahazo sitraka araka izay nantenainy. Raha te hahazo sitraka amin’Andriamanitra dia zava-dehibe ny fahaiza-mihaino sy mankato Azy. Sitraky ny Tompo, mihoatra noho izay fanomezana atolotra Azy ny mihaino sy mankato Azy.
Tsy vitan’ny hoe tsy nahazo sitraka Saoly sy ny vahoaka fa votsotra teo am-pelan-tànan’i Saoly mihitsy ny fahefana. Asehon’ny tantara amintsika fa mahatonga fahavoazana lehibe eo amin’ny olon’Andriamanitra ny tsy fahaiza-mankato an’Andriamanitra.