Mofon’aina 13 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 14 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 12 Jolay 2021

Mofon’aina 13 Jolay 2021

Isaia 43. 1-13

ANDRIAMANITRA MAMPAHERY NY VAHOAKANY

Fa ankehitriny, ry Jakoba o, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely o: Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao. 2. Raha mita ny rano ianao, dia homba anao Aho; Ary raha mita ny ony ianao, dia tsy hanafotra anao izy; Raha mandeha mamaky ny afo ianao, dia tsy ho may, Ary tsy hirehitra aminao ny lelafo; 3. Fa Izaho Jehovah no Andriamanitrao, Dia ny Iray Masin’ny Isiraely, Mpamonjy anao; Omeko ho avotrao Egypta, ary Etiopia sy Seba ho solonao. 4. Satria malala eo imasoko ianao, eny, be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko ho solonao, ary firenena ho solon’ny ainao. 5. Aza mahatahotra, fa momba anao Aho; Hitondra ny taranakao avy any atsinanana Aho, ary avy any andrefana no hanangonako anao; 6. Ny avaratra hilazako hoe: Avoahy, ary ny atsimo hoe: Aza hazonina; Alao ny zanako-lahy avy lavitra sy ny zanako-vavy avy any amin’ny faran’ny tany, 7. Dia izay rehetra antsoina amin’ny anarako sady nohariko ho voninahitro, dia izay noforoniko sy nataoko. 8. Ento mivoaka* ny olona jamba mana-maso sy ny marenina manan-tsofina. 9. Aoka hiangona* ny firenena rehetra, Ary aoka hivory** ny olombelona; Iza aminareo no mahalaza izany? Aoka hambarany amintsika ny fahiny taloha; Aoka ho entiny ny vavolombelony hahamarina azy; Ary aoka hihaino ireo ka hiaiky hoe: Marina izany 10. Ianareo no vavolombeloko, hoy Jehovah, sady mpanompoko izay efa nofidiko, Mba hahafantaranareo sy hinoanareo Ahy ka ho azonareo tsara fa Izaho no Izy; Talohako dia tsy nisy andriamanitra voaforona, sady tsy hisy handimby Ahy. 12. Izaho efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy nisy hafa tao aminareo; Dia ianareo no vavolombeloko, hoy Jehovah, ary Izaho no Andriamanitra. 13. Eny, hatramin’izany andro izany* Izaho no Izy, Ary tsy misy maharombaka amin’ny tanako; Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany?
Araka izay nahafantarantsika azy, ny bokin’i Isaia dia mizara telo lehibe. Isaia 1 – 39 izay fampitandremana ny vahoaka isiraely mba hiala amin’ny faharatsiany. Isaia 40 – 55 izay mifototra amin’ny fampaherezana ireo babo. Ny Isaia 56 – 66 izay ahitana fampanantenam-pamonjena sy fiavian’ny Mesia. Eto amin’ny mofonaina dia mampahery ny vahoakany izay babo Andriamanitra ka

1. Manaisotra ny tahotra (and 1)

«ry Isiraely o: Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao»
Anisan’ny fehezateny betsaka indrindra manerana ny Baiboly manontolo ny hoe: aza matahotra. Araka ny fampianaran’ny Testamenta Vaovao dia fahavalon’ny finoana ny tahotra, endriky ny tsy fahatokiana an’Andriamanitra izany. Miantso ny vahoaka Isiraely arak’izany Andriamanitra hanana finoana, hatoky an’Andriamanitra na dia babo aza.
Ao anatin’izay mampahory sy mangeja, manahirana indrindra indrindra, dia antsoin’ny Soratra Masina isika tsy hatahotra fa hatanjaka amin’ny finoana ka hatoky an’Andriamanitra.

2. Miaro (and 2)

«Raha mita ny rano ianao, dia homba anao Aho; Ary raha mita ny ony ianao, dia tsy hanafotra anao izy; Raha mandeha mamaky ny afo ianao, dia tsy ho may, Ary tsy hirehitra aminao ny lelafo»
Ny fandehanana amin’ny rano sy ny ony kanefa tsy safotr’izany, ny fandehanana amin’ny afo kanefa tsy may dia tena mariky ny fiarovan’Andriamanitra ny vahoakany. Ao anatin’izay manahirana dia arovany tsy hamoifo, tsy hiraviravy tanana, tsy ho solafaka. Asan’Andriamanitra no mahatonga ny mino mahajoro ao anaty fotoan-tsarotra ka toy ny tsy maninona akory izy na dia mafy aza ny zava-mahazo.

3. Manafaka (and 6)

«Ny avaratra hilazako hoe: Avoahy, ary ny atsimo hoe: Aza hazonina; Alao ny zanako-lahy avy lavitra sy ny zanako-vavy avy any amin’ny faran’ny tany»
Ny fiantsoana avy amin’ny toerana samihafa dia tena antsom-panafahana. Fanafahana amin’ny fahababoana sy fiverenana amin’ny fiainana amin’ny LAONINY. Tsy avelan’Andriamanitra ho potika sy ho ravan’ny fahababoana ny vahoakany ka nafahany.
Amin’ny maha-vahoakan’Andriamanitra antsika dia tsy avelan’Andriamanitra ao anatin’izay mety hanimba sy hamotika antsika isika fa tena vonjeny sy havotany tokoa. Efa nanatanteraka izany tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy Izy.