Mofon’aina 14 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 15 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 13 Jolay 2021

Mofon’aina 14 Jolay 2021

Eksodosy 3. 7-14

JEHOVAH IZAY IZY HATRIZAY KA HO MANDRAKIZAY

Ary hoy Jehovah: Efa hitako tokoa ny fahorian’ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon’ny mpampiasa azy; eny, fantatro ny alahelony; 8 dia efa nidina Aho izao hamonjy azy amin’ny tànan’ny Egyptiana ka hitondra azy hiakatra hiala amin’izany tany izany ho any amin’izay tany soa sy malalaka, dia any amin’izay tany tondra-dronono sy tantely, any amin’ny tanin’ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. 9 Ary ankehitriny, indro, ny fitarainan’ny Zanak’Isiraely dia efa mby aty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian’ny Egyptiana azy. 10 Koa avia ankehitriny hianao hirahiko ho any amin’i Farao hitondra ny Zanak’Isiraely oloko hivoaka avy any Egypta. 11 Fa hoy Mosesy tamin’Andriamanitra: Iza moa aho no hankany amin’i Farao sy hitondra ny Zanak’Isiraely hivoaka avy any Egypta? 12 Ary hoy Izy: Homba anao tokoa Aho; ary izao no famantarana ho anao fa Izaho no efa naniraka anao; rehefa entinao mivoaka avy any Egypta ny olona, dia hanompo an’Andriamanitra eto amin’ity tendrombohitra ity hianareo. 13 Ary hoy Mosesy tamin’Andriamanitra: Indro, rehefa tonga any amin’ny Zanak’Isiraely aho ka manao aminy hoe: Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo, ary hanao amiko hoe kosa izy: Iza moa no anarany? Dia ahoana no havaliko azy? 14 Ary hoy Andriamanitra tamin’i Mosesy: IZAHO, IZAY IZY HATRIZAY HATRIZAY KA HO MANDRAKIZAY. Ary hoy koa Izy: Izao no holazainao amin’ny Zanak’Isiraely: IZAHO IZAY Izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo.
Ity tantara ny amin’ny fiantsoana an’i Mosesy ity dia maneho indrindra indrindra ny maha-izy azy an’Andriamanitra. Ireto no maha-izy azy an’Andriamanitra ambarany eto

1. Andriamanitra mahita (and 7)

« Ary hoy Jehovah: Efa hitako tokoa ny fahorian’ny oloko izay any Egypta… noho ny ataon’ny mpampiasa azy; eny, fantatro ny alahelony »
Tsy miafina amin’Andriamanitra ny zava-manjo ny olona, tsy miafina amin’Andriamanitra izay zava-mahazo ny olona ka mahatonga fahoriana lehibe ho azy. Fampitandremana izay manam-pahefana izao, fa ny zavatra tsy rariny atao amin’ny olon’Andriamanitra, atao amin’ny vahoakan’Andriamanitra dia hitan’Andriamanitra tokoa. Tsy azo anafenana ny fahoriana mahazo ny olony Andriamanitra.

2. Andriamanitra mandre (and 7)

«Ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon’ny mpampiasa azy; eny, fantatro ny alahelony »
Noho ny hamafin’ny fahoriana mahazo ny Zanak’Isiraely dia nitaraina izy ireo. Ary izany fitarainany izany dia tonga eo amin’Andriamanitra ka ren’Andriamanitra. Andriamanitra manan-tsofina ho enti-mihaino ny fitarainan’ny olony ny Tompo. Ary mazava tsara fa tsy misy mahasakana ny fitarainan’ny olona tsy ho tonga eo amin’Andriamanitra. Raha misy zava-mafy manjo, azo atao tsara ny mitaraina amin’Andriamanitra, tena hihaino antsika Izy noho isika olony sy vahoakany.

3. Andriamanitra mamonjy (and 10)

« Koa avia ankehitriny hianao hirahiko ho any amin’i Farao hitondra ny Zanak’Isiraely oloko hivoaka avy any Egypta »
Ho famonjena ny Zanak’Isiraely dia niantso an’i Mosesy Andriamanitra ho mpiara-miasa Aminy. Nirahiny Mosesy ho any Egypta hanafaka ny vahoakany amin’ny fahoriana izay nampahorian’ny Egyptianina azy. Tsy mitaza-potsiny, na mihaino fotsiny ny fitarainan’ny vahoakany Andriamanitra, miasa Izy ka mamonjy ny olona. Miantso mpiara-miasa mandrakariva anefa Izy, manome anjara ny mpanompony amin’izany asam-pamonjena izany. Efa niantso an’i Jesoa Izy, ka noho ny faneken’i Jesoa dia voavonjy tamin’ny gejan’i satana ny olona rehetra mino an’i Jesoa.

4. Andriamanitra momba (and 12)

« Ary hoy Izy: Homba anao tokoa Aho; ary izao no famantarana ho anao fa Izaho no efa naniraka anao »
Mba hahefan’i Mosesy araka ny tokony ho izy ny asa nanirahan’Andriamanitra azy, dia manome toky an’i Mosesy Izy eto fa homba azy. Nahatanteraka ny asa fanompoany tany Egypta Mosesy, vitany ny namoaka ny zanak’Isiraely avy tany Egypta noho ny fomban’Andriamanitra azy. Ny faneken’izay nantsoin’Andriamanitra hiara-miasa Aminy amin’ny alalan’ny fombany no afaha-mahatanteraka ny asany eto amin’izao tontolo izao. Izany no nahatonga an’i Jesoa nanome toky ny Apostoly fa « homba azy ireo mandrakariva ». Meteza ho mpiara-miasa amin’Andriamanitra hamonjy ny hafa ka ekeo ny fombany antsika.