Mofon’aina 12 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 13 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 11 Jolay 2021

Mofon’aina 12 Jolay 2021

Hosea 1. 2-9

NY VAHOAKA ISIRAELY

Tamin’ny niandohan’ny nitenenan’i Jehovah tamin’i Hosea dia hoy Jehovah taminy: Andeha ianao maka vady izay efa tena janga sy zanaky ny fijangajangana; fa fatra-pijangajanga miala amin’i Jehovah ny tany. 3. Dia lasa izy naka an’i Gomera, zanakavavin’i Diblaima; ary dia nanan’anaka ravehivavy ka nitera-dahy taminy. 4. Ary hoy Jehovah taminy: Ataovy Jezirela no anarany; fa vetivety dia hovaliako ny taranak’i Jeho noho ny rà nalatsaka tao Jezirela, ary hatsahatro ny fanjakan’ny taranak’Isiraely. 5. Ary amin’izany andro izany dia hotapahiko ao amin’ny tany lemaka Jezirela ny tsipïkan’Isiraely. 6. Ary nanan’anaka indray ravehivavy ka nitera-bavy. Dia hoy Jehovah taminy: Ataovy Lô-rohama* no anarany; fa tsy hamindra fo amin’ny taranak’Isiraely intsony Aho, eny, tsy havelako mihitsy ny helony 7. Fa ny taranak’i Joda no hamindrako fo, ary Izaho Jehovah Andriamaniny no hamonjy azy, nefa tsy amin’ny tsipïka, na amin’ny sabatra, na amin’ny ady, na amin’ny soavaly, na amin’ny mpitaingin-tsoavaly. 8. Ary rehefa notazana Lô-rohama, dia nanan’anaka indray reniny ka nitera-dahy. 9. Dia hoy Jehovah: Ataovy Lô-amy* no anarany; fa ianareo tsy oloko, ary Izaho tsy ho Andriamanitrareo
Mitantara ny fomba fahitan’Andriamanitra ny vahoaka tao Avaratra no hanombohan’i Hosea ny faminaniany. Tsy ny vahoaka ihany fa hatramin’ny mpanjaka tamin’izany fotoana izany no ambaran’Andriamanitra ny toetrany. Toy izao no fahitan’Andriamanitra ny vahoaka tao Avaratra

1. Maditra (and 2)

« Andeha ianao maka vady izay efa tena janga sy zanaky ny fijangajangana; fa fatra-pijangajanga miala amin’i Jehovah ny tany »
Ny fijangajangana dia ho enti-milaza ny vahoaka tia manompo sampy, niala tamin’ny fanompoana marina an’Andriamanitra ka nikisaka tamin’ny fanompoana andriamani-tsy izy. Ary tsy hoe andriamani-tsy izy iray fa maro matoa oharin’i Hosea amin’ny vehivavy mpivarotena izay tena janga.
Aoka ho olona mahatoky an’Andriamanitra no ho hitan’Andriamanitra raha mijery antsika Izy. Vahoaka tia an’Andriamanitra amin’ny fony manontolo ka tsy mivadika Aminy, ary tsy manompo afa-tsy izy irery ihany.

2. Hovaliana araka ny asany (and 4)

« Ary hoy Jehovah taminy: Ataovy Jezirela no anarany; fa vetivety dia hovaliako ny taranak’i Jeho noho ny rà nalatsaka tao Jezirela, ary hatsahatro ny fanjakan’ny taranak’Isiraely »
Noho ny fanompoana andriamani-tsy izy, noho ny faharatsian’ny mpitondra sy ny vahoaka. Dia tena ratsy ny fiainam-piarahamonina tao avaratra. Nifandringana koa ireo mpitondra ary tena lian-drà ny mpanjaka ka maro ireo tsy manan-tsiny novonoiny. Tsy avelan’Andriamanitra ho afa-maina amin’izany faharatsiany izany anefa izy ireo. Hovaliana araka ny asany. Asehon’Andriamanitra fa marina Izy ka mamaly ny olona araka ny asany.
Handeha ho mendrika ny antson’Andriamanitra, handeha ho mendrika ny maha-vahoakan’Andriamanitra dia ho valisoa tsara no ho azo avy Aminy noho ny asa tsara natao ho Azy.