Mofon’aina 12 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 13 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 11 Novambra 2021

Mofon’aina 12 Novambra 2021

Hebreo 9. 23-26

JESOA KRISTY MANAFAKA OTA

Koa dia tsy maintsy diovina tamin’ireny ny tandindon’ny zavatra any an-danitra, fa ny tenan’ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin’izay fanatitra tsara noho ireny. 24 Fa Kristy tsy mba niditra tao amin’izay fitoerana masina nataon-tànana, izay tandindon’ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa, mba hiseho eo anatrehan’Andriamanitra ankehitriny ho antsika; 25 ary tsy niditra Izy mba hanatitra ny tenany matetika, tahaka ny mpisoronabe miditra ao amin’ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny ran’ny zavatra hafa; 26 fa raha izany, dia tsy maintsy ho nijaly matetika Izy hatrizay nanaovana izao tontolo izao; fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin’izao andro farany izao Izy mba hanafaka ny ota tamin’ny nanaterany ny tenany.
——————
Ny fahafatesana no tambin’ny ota. Rehefa nanota, niala tamin’ny didin’Andriamanitra ny olombelona dia tafiditra ny ota izay nitondra fahafatesana. Tsy nanana hery ho enti-mandresy ny ota sy ny heriny mitondra ho amin’ny fahafatesana anefa ny olombelona mandraka androany. Tsy misy mahafaka ny tenany amin’ny herin’ny ota. Tsy mbola nisy nahita fanafodin’ny fahafatesana. Noho ny fahatsapan’Andriamanitra izany, dia nirahin’Andriamanitra Jesoa hanafaka ny olombelona amin’ny herin’ny ota. Mba ho enti-mandresy ny ota izay mitondra fahafatesana dia
1. Tsy maintsy nanati-tena Jesoa (and 26)
« Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin’izao andro farany izao Izy mba hanafaka ny ota tamin’ny nanaterany ny tenany »
An-tsitrapo no hevitry ny hoe nanati-tena, nanolo-tena hisolo ny maro teo amin’ny hazo fijaliana Jesoa hitondra ny ota sy ny heriny hovonoina teo amin’ny hazo fijaliana. Noho ny fitiavan’i Jesoa ny olombelona rehetra no nahatonga azy nanati-tena teo amin’ny hazo fijaliana. Noho ny fahafantaran’i Jesoa koa fa Izy irery no afaka manati-tena hisolo ny maro no tena nanosika Azy hanao izany. Tsaorana izay voasoratra ao amin’ny hira Protestanta hoe : « nahafoy ny aiko Aho, hanavotako anao, ka nalatsako ny rako, nisoloako anao » FFPM 109. 1. Tsy afaka amin’ny herin’ny ota sy ny fahafatesana noentiny isika raha toa ka tsy nanolo-tena Jesoa. Isaorana anie Andriamanitra, nanome an’i Jesoa, nanolotra ny tenany hanafaka antsika amin’ny ota sy ny heriny.
2. Nanati-tena in-dray mandeha monja (and 25)
« Ary tsy niditra Izy mba hanatitra ny tenany matetika, tahaka ny mpisoronabe miditra ao amin’ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny ran’ny zavatra hafa »
Tsy matetika ny fanateran’i Jesoa ny tenany teo amin’ny hazo fijaliana fa in-dray mandeha monja. Ampy hampitony ny fahatezeran’Andriamanitra ny fanateran’i Jesoa tena in-dray mandeha monja. Rehefa nanao izany in-dray mandeha monja Jesoa dia ampy ahazoana famelan-keloka avy amin’Andriamanitra izany. Ilay fanateran-tena in-dray mandeha monja koa dia ampy hahafaka ota olona maro, ny olona rehetra noharian’Andriamanitra dia afaka misitraka ny vokatsoa ateraky ny fanateran’i Jesoa ny tenany teo amin’ny hazo fijaliana. Aza mitady zavatra hafa intsony haterina ho an’Andriamanitra hahafaka ny fahatezerany sy ho enti-mandresy ny ota mitondra fahafatesana, efa vitan’i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana izany.