Mofon’aina 11 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 12 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 10 Novambra 2021

Mofon’aina 11 Novambra 2021

Salamo 112. 1-10

NY TENA FAHASAMBARANA

Haleloia. Sambatra ny olona izay matahotra an’i Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. 2 Hahery ambonin’ny tany ny zanany; Hotahina ny taranaky ny marina. 3 Fananana sy harena no ao an-tranony; ary ny fahamarinany haharitra mandrakizay. 4 Ao amin’ny maizina no iposahan’ny mazava ho an’ny mahitsy; mamindra fo sy miantra ary marina ireny. 5 Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra; tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy. 6 Fa tsy hangozohozo mandrakizay izy; hotsarovana mandrakizay ny marina. 7 Tsy mba manahinahy hahare loza izy; Tafatoetra matoky an’i Jehovah ny fony. 8 Voatohana ny fony, ka tsy hatahotra izy, mandra-pifaliny mahita ny amin’ny mpandrafy azy. 9 Namafy izy, eny, nanome ho an’ny malahelo; ny fahamarinany maharitra mandrakizay; hisandratra amim-boninahitra ny tandrony. 10 Ny ratsy fanahy hahita ka ho sosotra; hihidy vazana izy ka ho levona; ho foana ny fanirian’ny ratsy fanahy.
——————
Iray amin’izay zavatra katsahin’ny olombelona fatratra ny fahasambarana. Misy fomba maro mety hikatsahan’ny olona izany fahasambarana izany. Misy ohatra ny miezaka mifehy ny tenany sy ny filàny fa izany no heverina hahazoana fahasambarana, misy kosa mifanohitra amin’izany, manao izay danin’ny kibony, mikaroka fahafinaretana sy mampifaly ny tenany amin’ny kazaram-pahafinaretana maro. Misy izay ampianarin’ny Soratra Masina antsika eto amin’izao mofonaina izao mahasambatra. Ny fahasambarana dia
1. Fiainana feno fahatahorana an’Andriamanitra (and 1)
« Haleloia. Sambatra ny olona izay matahotra an’i Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra »
Fiandoham-pahendrena ny fahatahorana an’Andriamanitra. Izay matahotra an’Andriamanitra mantsy dia miezaka manao ny sitrapony. Ary ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra dia mitondra ho amin’ny fahendrena. Manome fahendrena hitondrana ny fiainana ny fahatahorana an’Andriamanitra. Ary rehefa feno fahendrena mitondra ny fiainana dia lavitry ny olana ny olona. Fiainana lavitry ny olana no mahasambatra. Tsy misy fahasambarana arak’izany raha toa ka mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra nahary antsika ny fiainantsika. Tsy misy fahasambarana raha toa ka lavitra an’Andriamanitra, tsy misy tahotra an’Andriamanitra ny fiainana. Manomboka sahirana isika ankehitriny, tsy mety mahita fiadanana satria efa tsy manan-tahotra intsony ny olona, zanaka tsy matahotra ray aman-dreny, mpiasa tsy matahotra mpampiasa, kely tsy matahotra lehibe, vahoaka tsy matahotra mpitondra, sns… ny loza aza voahary tsy matahotra ny Mpahary azy. Handeha hamboly kolontsaina matahotra an’Andriamanitra indray isika hahasambatra antsika.
2. Fiainana feno fiantrana (and 5)
« Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra »
Iray amin’izay tena mahasambatra ny mizara sy manome, miantra hoy ny Mpanao Salamo eto. Ny olona efa afaka miantra ka mampisambotra mantsy dia efa afaka tamin’ny fatoran’ny fitiavan-tena. Izay manana rahateo no afaka manome sy mizara. Manahaka an’Andriamanitra isika rehefa be fiantrana, nantsoin’i Jesoa hanaraka Azy rahateo isika, ka iray amin’izay asa hanarahana an’i Jesoa ny fiantrana. Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Mahasambatra satria afaka mizara ny fahasoavan’Andriamanitra, izay nanasoavan’Andriamanitra ny tena. Toe-po amam-panahy efa mampalaina ny maro ny manome ho an’ny hafa, indrindra raha hanampy ny hafa izany. Ary nisy aza moa olona niteny mihitsy hoe : « raha misy olona tsy tiana ho hita intsony dia ampindramina vola ». Ho enti-milaza izany fa mihasarotra ny fifandraisana raha toa ka fifampitsinjovana no ao ambadika. Isika Kristianina dia mila mianatra amin’i Jesoa, manome sy mizara fa mahasambatra mandrakariva izany.