Mofon’aina 11 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 12 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 10 Desambra 2021

Mofon’aina 11 Desambra 2021

2 Tantara 30. 21-27

NY FIFALIAN’NY FIANGONANA

Ary ny Zanak’Isiraely izay tany Jerosalema dia nitandrina hafitoana ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin’ny fifaliana lehibe; ary ny Levita sy ny mpisorona nidera an’i Jehovah isan-andro sady nampaneno zavatra mafy faneno ho an’i Jehovah. 22 Ary Hezekia dia nankasitraka ny Levita rehetra, izay nanana fahaizana ho an’i Jehovah; ary nihinana ny Paska hafitoana izy sady nanatitra fanati-pihavanana koa sy nisaotra an’i Jehovah, Andriamanitry ny razany. 23 Ary ny fiangonana rehetra niara-nihevitra ny amin’ny hitandremana hafitoana indray; ka dia mbola nitandrina hafitoana koa tamin’ny hafaliana izy. 24 Fa Hezekia, mpanjakan’ny Joda, nanome vantotr’ombilahy arivo sy ondry aman-osy fito arivo ho an’ny fiangonana; ary ny mpanapaka koa nanome vantotr’ombilahy arivo sy ondry aman-osy iray alina ho an’ny fiangonana; ary maro ny mpisorona no nanamasina ny tenany. 25 Ary faly ny fiangonana, dia ny Joda rehetra sy ny mpisorona sy ny Levita sy izay rehetra tafangona avy tamin’ny Isiraely mbamin’ny vahiny izay avy tany amin’ny tany Isiraely ary izay nonina tany Joda. 26 Koa nisy hafaliana be tany Jerosalema; fa hatramin’ny andron’i Solomona, zanak’i Davida, mpanjakan’ny Isiraely, dia tsy mbola nisy tahaka izany tany Jerosalema. 27 Dia nitsangana ny Levita sy ny mpisorona ka nitso-drano ny olona; ary nohenoin’Andriamanitra ny feony, ka niakatra ho any an-danitra, fonenany masina, ny fivavany.
——————
Tao amin’ny fanjakana Atsimo (Joda sy Benjamina) dia nifandimby nitondra tao ny mpanjaka nanao izay mahitsy teo anatrehan’Andriamanitra sy ny tsy nandeha tamin’ny fahamarinana ka nampanompo sampy ny vahoaka. Ahaza no mpanjaka nodimbiasin’i Hezekia, mpanjaka nanompo sampy ka namotika sy nanidy ny tempoly tamin’ny androny. Tsy mba afaka nanompo an’Andriamanitra mihitsy ny Jiosy tamin’ny androny. Hezekia zanany, izay antsoin’ny Baiboly hoe Davida II no nanatanteraka fanitsiam-pivavahana ho fanarenana ny adalany. Nanam-pifaliana ny fiangonana tamin’ny andron’i Hezekia satria
1. Afaka nitandrina ny andro firavoravoana indray (and 21)
« Ary ny Zanak’Isiraely izay tany Jerosalema dia nitandrina hafitoana ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin’ny fifaliana lehibe »
Fanatanterahana fanompoam-pivavahana no tian-kambara amin’ny hoe nitandrina eto. Fanatanterahana fanompoam-pivavahana izay nafahan’ny Jiosy nankalaza an’Andriamanitra noho ny andro firavoravoana. Niteraka fifaliana teo amin’ny Jiosy rehetra ny fotoana nafahana nifandray indray tamin’Andriamanitra. Niteraka fifaliana teo amin’ny Jiosy ny nafahana niditra indray tao amin’ny Tempoly. Loharanom-pifaliana mandrakariva ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Feno sy tanteraka ny fifalian’ny vahoakan’Andriamanitra rehefa afaka mifanerasera amin’Andriamanitra indray izy. Sambatra isika Malagasy fa mbola afaka mivavaka tsara ao amin’ny fiangonana, aoka ho loharanom-pifaliana ho antsika ny fahafahantsika mifandray amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana.
2. Nohenoin’Andriamanitra ny vavany (and 27)
« Dia nitsangana ny Levita sy ny mpisorona ka nitso-drano ny olona; ary nohenoin’Andriamanitra ny feony, ka niakatra ho any an-danitra, fonenany masina, ny fivavany »
Tapaka ny fifandraisan’Andriamanitra tamin’ny vahoakany noho ny fanompoan-tsampin’i Ahaza. Rehefa tapaka izany fifandraisana izany dia nahazo loza ny Jiosy araka izay hitantsika eo amin’ny and 6-9. Tonga nanjakazakan’ny Asyrianina izy ireo noho ny ratsy nataon’ireo razany. Rehefa nanjaka kosa anefa Hezekia dia niezaka namerina tamin’ny laoniny io fifandraisana tamin’Andriamanitra io. Rehefa nitandrina ny andro firavoravoana ny Zanak’Isiraely, rehefa niala tamin’ny sampy dia indro asehon’ny tantara fa henoin’Andriamanitra vavaka indray izy. Feno sy tanteraka ny fifalian’ny vahoakan’Andriamanitra noho ny Tompo nihaino indray ny vavany. Aoka ho loharanom-pifaliana ho antsika Kristianina ankehitriny koa ny mahafantatra fa mbola mihaino vavaka antsika Andriamanitra, indrindra moa izay vavaka ataontsika amin’ny anaran’i Jesoa.