Mofon’aina 10 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 11 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 09 Desambra 2021

Mofon’aina 10 Desambra 2021

Filipiana 4. 4-9

NY FIADANAN’ANDRIAMANITRA

Mifalia [Veloma] mandrakariva amin’ny Tompo; hoy izaho indray: Mifalia. 5 Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Efa mby akaiky ny Tompo. 6 Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra. 7 Ary ny fiadanan’Andriamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin’i Kristy Jesosy. 8 Farany, ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manan-kaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona mahate-ho-tia, na inona na inona tsara laza, raha misy hatsaram-panahy, ary raha misy dera, dia hevero izany. 9 Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko; ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana.
——————
Zavatra efatra no olana fototra tsy mety voavahan’ny olombelona mandraka androany :
– Olana momba ny fiandohan’izao tontolo izao
– Olana momba ny zavatra hisy aorian’ny fahafatesana
– Olana momba an’Andriamanitra : misy marina ve Andriamanitra ? ahoana marina ny momba an’Andriamanitra ? tokana sa maro Andriamanitra ? sns…
– Olana momba ny fiadanana – fahasambarana
Mandraka ankehitriny dia tsy manan-kavaly momba an’ireo olana fototra miisa efatra ireo ny olombelona. Ny mahagaga anefa dia ny fivavahana Kristianina dia afaka nanome valin-teny mahakasika azy ireo. Ary ny fivavahana Kristianina tamin’ny alalan’ny Soratra Masina dia manana valin-teny mazava momban’ny fanontaniana napetraky ny olombelona mahakasika azy ireo. Ohatra : misy ve Andriamanitra, Valiny : Eny, Tokana Izy, Rain’i Jesoa Kristy Izy.
Zavatra roa no handeha hifampaherezana raha miresaka fiadanana isika
1. Avy amin’Andriamanitra ny fiadanana
Ny « fiadanan’Andriamanitra » hoy Paoly, « fiadanana avy amin’Andriamanitra » hoy ny DIEM. Midika izany fa ny tena fiadanana dia avy amin’Andriamanitra. Tsy afaka miresaka fiadanana isika raha tsy miresaka an’Andriamanitra. Tsy hay hazavaina amin’ny saina maha-olombelona ny fiadanana. Raha manala an’Andriamanitra isika dia tsy afaka miresaka fiadanana. Fanomezana avy amin’Andriamanitra ny fiadanana raha ny marina. Raha miresaka an’Andriamanitra telo izay iray isika dia mifamatotra amin’izany mandrakariva ny fiadanana.
Ray : fiadanana avy amin’Andriamanitra
Zanaka : Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Jao 14. 27
Fanahy Masina : vokatry ny asan’ny Fanahy Masina ny fiadanana. Sitrapon’Andriamanitra teo. « Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana » Gal 5. 22.
Sahirana izao tontolo izao raha miresaka fiadanana, olana fototra ho azy izany satria raha miresaka fiadanana izy dia tsy miresaka an’Andriamanitra mihitsy. Tombony lehibe ho antsika fiangonana ny maha-Kristianina antsika, tombony satria fantatsika fa avy amin’Andriamanitra ny fiadanana, ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra no mampiadana antsika. Ny fandraisantsika izay omen’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa no mampiadana antsika. Ny fanekentsika ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny fiainantsika no mampiadana antsika. Raha te hanam-piadanana dia tsy maintsy mifandray tsara amin’Andriamanitra telo izay iray.
2. Miaro ny fiadanana
a- Ambaran’i Paoly mazava tsara ireo zavatra roa arovan’ny fiadanan’Andriamanitra : FO – HEVITRA (Saina).
– Ny fo dia arovana amin’ny ahiahy izay ambarany eo amin’ny and 6. Amin’ny maha-olombelona dia manana ahiahy – tahotra – tebiteby ny olombelona. Ny fiadanana avy amin’Andriamanitra arak’izany no miaro ny fo tsy ho be ahiahy. Paoly dia mahagaga amin’ny fahalehibiazan’ny finoana. Olona any am-ponja no mampianatra tsy ho be tebiteby sy ahiahy ary tahotra. Hita mihitsy hoe narovan’ny fiadanan’Andriamanitra tamin’izany izy.
– Ny hevitra koa dia arovan’ny fiadanan’Andriamanitra. Arovan’ny fiadanan’Andriamanitra mba tsy hihevitra izay tsy tokony hoheverina. Arovana mba tsy ho tratry ny fampianaran-diso izay tena natanjaka be tamin’izany fotoana izany.
Ny mahagaga dia ny mahita fa manana hery afaka miaro ny fo sy ny saina ny fiadanan’Andriamanitra. Ary raha ny marina, araka izay nampianarin’i Paoly dia tsy hain’ny saina hazavaina izany : « Ary ny fiadanan’Andriamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ».
b- Ny fiadanan’Andriamanitra dia mitahiry ny mino (FO – SAINA) amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy. « hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin’i Kristy Jesoa ». tehirizina amin’ny finoana an’i Jesoa ny olona, ary asan’Andriamanitra no mitahiry azy amin’izany finoana an’i Jesoa izany. Omen’Andriamanitra ny mino ny fiadanany arak’izany mba hitahiry azy amin’ny finoana, ka na inona na inona zava-mitranga dia tsy hiala amin’ny finoana an’i Jesoa izy.
Miaina anaty tontolo mikorontana sy mampitebiteby isika ankehitriny. Tena ilaintsika ny fiadanan’Andriamanitra hiaro ny fontsika sy ny saintsika mba ho tony mandrakariva eo anatrehan’ny tontolo mikorontana ity. Be dia be koa ny mitarika antsika hiala amin’ny finoana an’Andriamanitra marina, finoana an’i Jesoa Kristy. Izay manam-piadanana no ho voatahiry tsy hanan-tsiny amin’ny fiavian’i Jesoa Kristy.