Mofon’aina 12 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 13 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 11 Desambra 2021

Mofon’aina 12 Desambra 2021

Lioka 1. 39-45

NY FIFALIAN’I ELIZABETA

Ary Maria niainga tamin’izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin’ny tany havoana, ho ao an-tanàna anankiray any Joda; 40 ary niditra tao an-tranon’i Zakaria izy ka niarahaba an’i Elizabeta. 41 Ary rehefa ren’i Elizabeta ny fiarahaban’i Maria, dia nibitaka ny zaza tao an-kibony; ary nofenoina ny Fanahy Masina Elizabeta, 42 dia niantso tamin’ny feo mahery hoe izy: Voatahy samy vehivavy hianao, ary voatahy ny hateraky ny kibonao. 43 Avy aiza no ahatongavan’izao amiko, no mba vangian’ny renin’ny Tompoko aho? 44 Fa, indro, raha vao ren’ny sofiko ny feon’ny fiarahabanao, dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza ato an-kiboko. 45 Ary sambatra hianao izay nino; fa hefaina izay zavatra nampilazain’ny Tompo taminao.
——————
Rehefa samy nitoe-jaza i Maria sy Elizabeta dia namangy an’i Elizabeta tany Jodia Maria. Rehefa niarahaba an’i Elizabeta Maria dia ambara fa nofenoina ny Fanahy Masina Elizabeta ary nibitaka ny zaza tao an-kibony. Tsapan’i Elizabeta fa vehivavy voatahy Maria ka nambarany fa sambatra izy, sambatra izy satria hotanterahin’Andriamanitra aminy izay nambaran’ny Anjely taminy ka hiteraka an’i Jesoa, Mpamonjy izy. Araka izay hitantsika eto, Elizabeta dia nanam-pifaliana satria
1. Novangiana sy nampaherezina izy (and 39,40,43)
« Ary Maria niainga tamin’izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin’ny tany havoana, ho ao an-tanàna anankiray any Joda; 40 ary niditra tao an-tranon’i Zakaria izy ka niarahaba an’i Elizabeta… Avy aiza no ahatongavan’izao amiko, no mba vangian’ny renin’ny Tompoko aho? »
Hitantsika avy amin’izao mofonaina izao fa ny vehivavy nahazo fahasoavana dia mifamangy sy mifampahery. Samy efa nitoe-jaza izy mirahavavy ka nataon’i Maria adidy ny hamangy an’i Elizabeta. Izany famangiana izany dia nahafaly an’i Elizabeta, ary tena nampahery azy. Azontsika raisina avy amin’izao mofonaina izao fa tena zava-dehibe ny fifamangiana sy ny fifampaherezana. Loharanom-pifaliana izany, indrindra ho an’izay vangiana. Mahatsiaro ho nahazo tombony manokana Elizabeta noho ny amin’izao famangian’i Maria azy izao.
Mahazo tombony manokana koa isika ry havana satria efa namangy antsika Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Tsy tonga namangy sy nampahery fotsiny Jesoa fa tena namonjy mihitsy. Ny tena loharanom-pifaliana ho antsika arak’izany dia ny namangian’Andriamanitra antsika sy ny namonjeny antsika tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy.
2. Nofenoina Fanahy Masina izy (and 41)
« Ary rehefa ren’i Elizabeta ny fiarahaban’i Maria, dia nibitaka ny zaza tao an-kibony; ary nofenoina ny Fanahy Masina Elizabeta »
Tamin’ny fotoana namangian’i Maria an’i Elizabeta no nahazoany koa ny fahafenoan’ny Fanahy Masina. Ary rehefa nofenoina ny Fanahy Masina izy dia
– Tonga nanam-pifaliana hatramin’ny zaza tao an-kibony : misy vokany tsara teo amin’ny taranaka ny asan’ny Fanahy Masina. Manome fifaliana ny taranaka. Tsy fifaliana ihany no azon’i Jaona Mpanao Batisa fa toe-po amam-panahy araka an’Andriamanitra.
– Nampahery an’i Maria koa izy : ilay teny nilaza fa hotanterahin’Andriamanitra aminy ny teniny (hiteraka an’i Jesoa izy) dia tena fampaherezana lehibe nomen’i Elizabeta an’i Maria. Izay feno ny Fanahy Masina dia mahay mampahery ny namany.
Izay nofenoina ny Fanahy Masina dia mahazo tombontsoa izy sy ny taranany, ary tena ampiasain’Andriamanitra hampahery ny namany. Isika dia tena efa nomena ny Fanahy Masina, ary tena miasa ao amintsika ny Fanahy Masina, hisy akony tsara eo amin’ny taranatsika izany, ary andeha hifampahery fa izany no ilàn’Andriamanitra antsika.