Mofon’aina 11 Decembre 2020 Ny teo aloha Mofonaina 12 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofon'aina 10 Desambra 2020

Mofon’aina 11 Decembre 2020

Efesiana 1 : 15 – 23

IREO ANTONY HANEKENA AN’I JESOA HO MESIA

Ary noho izany izaho koa, rehefa nandre ny finoanareo an’i Jesoa Tompo izay hitan*’ny olona masina rehetra, [* Na: (ny finoanareo an’i Jesoa Tompo sy ny fitiavanareo)] dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin’ny fivavahako, mba homen’Andriamanitr’i Jesoa Kristy Tompontsika, Rain’ny voninahitra, ho anareo ny fanahin’ny fahendrena sy ny fanambarana amin’ny fahalalana Azy tsara, ary mba hampahiratina ny mason’ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin’ny fiantsoany sy izay haren’ny voninahitry ny lovany eo amin’ny olona masina, ary ny fihoaran’ny halehiben’ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiàsan’ny herin’ny faherezany, izay nataony tao amin’i Kristy tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty sy ny nampitoerany Azy eo amin’ny tanany ankavanana any an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy amin’izao fiainana izao ihany, fa amin’ny ho avy koa, dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin’ny tongony Izy ka nanao Azy ho Lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an’ny fiangonana*, [* Grika: eklesia] izay tenany, dia ny fahafenoan’izay mameno izao zavatra rehetra izao amin’ny rehetra.
Paoly Apostoly no nanoratra be indrindra ao amin’ny Testamenta Vaovao. Ny antsasaky ny Testamenta Vaovao dia asa sorany. Misy karazany roa ny epistily nosoratany. Misy izay nosoratana ho an’ny Fiangonana, misy kosa ireo nosoratany ho an’ny tomponandraikitry ny fiangonana. Epistily nosoratan’i Paoly tany am-pigandrana ny Efesiana. Epistilin’ny fifatorana. Ambaran’i Paoly eto ny maha-izy azy an’i Kristy izay antony hanekena azy ho Mesia.
Ekena ho Mesia Jesoa satria

1. Natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty (and 20a)

“izay nataony tao amin’i Kristy tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty”
Paoly dia milaza mazava tsara fa Jesoa no Kristy, izany hoe ny Mesia. Natsanangan’Andriamanitra tamin’ny maty Izy. Ny herin’Andriamanitra no nanangana an’i Jesoa tamin’ny maty. Resin’i Jesoa ny fahafatesana noho ny Asan’Andriamanitra. Jesoa no velona mandrakizay ary tsy maty intsony. Izay rehetra mino sy manaiky an’i Kristy dia hatsangan’Andriamanitra amin’ny maty koa.

2. Mitoetra eo an-kavanan’Andriamanitra Izy (and 20b)

“sy ny nampitoerany Azy eo amin’ny tanany ankavanana any an-danitra”
Antony roa no nafahan’i Jesoa mipetraka eo an-kavanan’Andriamanitra: nandresy ny fahafatesana sy nahatanteraka ny asa fanompoany an’Andriamanitra. Toeran’i Kristy na ny Mesia ny eo an-kavanan’Andriamanitra. Andriamanitra no nanome izany toerana izany ho an’i Jesoa. Tsy izay te hoe eo no mipetraka eo. Fa izay apetrakan’Andriamanitra eo. Jesoa Kristy no mendrika indrindra hipetraka eo.
Isika dia hiara-hipetraka amin’i Jesoa rehefa manatanteraka ny fanompoana sy mandresy ny fahafatesana.

3. Manana ny hery sy ny fahefana rehetra (and 21)

“…ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy amin’izao fiainana izao ihany, fa amin’ny ho avy koa”
Mitovy ny filazan’i Paoly an’i Jesoa sy Matio eto. Samy manaiky ireto Apostoly fa an’i Kristy nu fahefana rehetra. Ny fipetrahana eo an-kavanan’Andriamanitra rahateo dia mariky ny fahefana omen’Andriamanitra. Manamafy izay nosoratany any amin’ny Fil 2. 9 Paoly eto. Ny vavaka ataontsika milaza an’i Jesoa ho Tompon’ny tompo sy Mpanjakan’ny mpanjaka dia maneho ny fanekentsika ny fahefan’i Kristy.

4. Lohan’ny fiangonana Izy (and 22)

“dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin’ny tongony Izy ka nanao Azy ho Lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an’ny fiangonana”
Jesoa no ambaran’ny DIEM fa filohan’ny fiangonana. An’i Jesoa ny fiangonana, Izy rahateo no lohany. Izy no mitarika ny fiangonana ho any amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.
Izay manaiky an’i Jesoa ho Mesia dia manaiky hotarihany any amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.

5. Maneho ny maha-izy azy an’Andriamanitra Izy (and 23)

“izay tenany, dia ny fahafenoan’izay mameno izao zavatra rehetra izao amin’ny rehetra”
Jesoa dia ambaran’i Paoly fa amin’ny toerana rehetra sy amin’ny fotoana rehetra. Faha-izi-an’Andriamanitra izany. Enti-maneho fa tena Andriamanitra Kristy. Ekena ho Mesia Jesoa satria manana ny maha-izy azy an’Andriamanitra.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina