Mofon’aina 10 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 11 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 08 Mey 2021

Mofon’aina 10 Mey 2021

Genesisy 41. 37-46

JOSEFA, LEHILAHY MANANA NY FANAHIN’ANDRIAMANITRA

Ary sitrak’i Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany. 38 Dia hoy Farao tamin’ny mpanompony: Hahita lehilahy tahaka io, izay manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika? 39 Ary hoy koa Farao tamin’i Josefa: Satria efa nampaha­fantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa hianao no hana­paka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho hianao. 41 Ary hoy indray Farao tamin’i Josefa: Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho. 42 Dia nesorin’i Farao ny peratra tamin’ny tanany ka nataony tamin’ny tànan’i Josefa, dia nampitafiny rongony fotsy madinika izy, ary nasiany rojo volamena ny vozony; 43 dia nampitaingeniny teo anatin’ny kalesiny faharoa izy, ary ny vahoaka niantso teo alohany nanao hoe: Mandohaleha; ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. 44 Ary hoy Farao tamin’i Josefa: Izaho no Farao, ary raha tsy teninao, dia tsy hisy olona hanetsika ny tànany na ny tongony eto amin’ny tany Egypta rehetra. 45 Ary nataon’i Farao hoe Zafenata-panea no ana­ran’i Josefa; dia nomeny azy Asenata, zanakavavin’i Poti-fera, mpisorona tao Ona, ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egypta. 46 Ary efa telo-polo taona Josefa, raha niseho teo anatrehan’i Farao, mpanjakan’i Egypta. Dia niala teo anatrehan’i Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egypta rehetra.
Ao amin’ny bokin’ny Genesisy no ahitantsika an’ireo Patriarka teo amin’ny Zanak’Isiraely. Vondron-tantara efatra mahakasika azy ireo no hitantsika ao amin’ny Gen 12 – 50. Toy izao no filaharan’izany araka ny hitantsika ao :
– Vondron-tantaran’i Abrahama : Gen 12 – 25
– Vondron-tantaran’i Isaka : Gen 25 – 26
– Vondron-tantaran’i Jakoba : 27 – 36
– Vondron-tantaran’i Josefa : 37 – 50
Rehefa nazavain’i Josefa tamin’i Farao ny nofiny (omby matavy 7 – omby mahia 7), dia tsapan’i Farao sy ny manodidina azy fa lehilahy miavaka Josefa. Araka ny teniny dia manana ny Fanahy Masina tao anatiny Josefa. Izany asan’ny Fanahy Masina izany no nampiavaka an’i Josefa izay nambaran’i Farao fa

1. Nampahafantarin’Andriamanitra ny zava-tsaro-baliana (and 39a)

« Ary hoy koa Farao tamin’i Josefa: Satria efa nampaha­fantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany »
Na dia nantsoina daholo aza ny mpahita rehetra tany Egypta, tsy nisy tamin’izy ireo nahavaly ny fanontanian’i Farao mahakasika ny nofiny. Josefa irery ihany no nahavaly izany. Ny Fanahy Masina tao amin’i Josefa arak’izany no nanome an’i Josefa ny valim-panontaniana nanahirana tany Egypta. Ary rehefa voavaly izany fanontaniana izany dia tonga olona niavaka tamin’ny besinimaro izy. Olona nanana vahaolana tamin’izay nanahirana ny maro. Andriamanitra ny Fanahy Masina, mahafantatra ny zavatra rehetra, eny na dia ny zavatra ho avy aza dia ampahafantariny amin’ny olona izay hitoerany. Sady tonga olona miavaka, mahay mamaha olana, no mahafantatra ny amin’ny ho avy izay rehetra manaiky hitoeran’ny Fanahy Masina.

2. Nanan-tsaina sy hendry (and 39b)

« Tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao »
Ny tena fahendrena ao amin’ny Testamenta Taloha dia mifamatotra mandrakariva amin’ny fahakingan-tsaina sy ny fahiratan-tsaina. Mandringa ny olona manan-tsaina kanefa tsy hendry, mandringa toa izany koa ny hendry kanefa bonaika be tsy manan-tsaina maranitra. Ny tena fahendrena avy amin’Andriamanitra, nomeny tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina dia mifamatotra mandrakariva amin’ny fahiratan-tsaina sy ny fahakingan-tsaina. Samy tao amin’i Josefa ireo noho ny asan’ny Fanahy Masina tao aminy. Josefa araka ny fomba fitenintsika Malagasy no antsoina hoe : « olom-banona », hendry sy manan-tsaina. Noho izany fahendreny izany dia tsy lavo tamin’ny fakam-panahy izy na dia mafy aza ny nakan’ny vadin’i Pontifara fanahy azy. Noho izany fahakingan-tsainany izany dia nahay niaro an’i Egypta tamin’ny Mosary ho avy izy. Ary noho ny amin’ny toromarik’i Josefa aza dia tonga firenen-dehibe teto amin’izao tontolo izao Egypta tamin’ny androny.
Miazakazaha hanan-tsaina, mangataha fahendrena amin’Andriamanitra (Jak 1. 5). Izany no tena maha-olombanona. Be dia be eto amin’izao tontolo izao no mampianatra ny taranatsika haranin-tsaina, vitsy dia vitsy mba tsy hilazana hoe tsy misy ny mampianatra fahendrena. Soa fa misy ny fiangonana, mizara ny tenin’Andriamanitra hananam-pahendrena amin’ny zavatra rehetra.

3. Nomena andraikitra (and 40)

« Koa hianao no hana­paka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra »
Noho ny fahendreny sy ny fahaizany ary ny fahakingan-tsaina dia nahatoky an’i Josefa Farao ka nanome andraikitra lehibe azy. Mendrika hitokiana amin’ny andrakitra lehibe arak’izany izay manam-pahendrena sy fahakingan-tsaina noho ny asan’ny Fanahy Masina. Tsy dia marina loatra anefa izany ankehitriny satria be dia be ny manan-tsaina kanefa tsy hendry, misy indray hendry fa tsy kinga saina. Ny mpitondra ankehitriny dia tsy olom-banona ny ankamaroany, na hendry fotsiny fa tsy ampy fahalalana, na manam-pahaizana be fa tsy hendry. Raha hanome andraikitra, ilaina be mihitsy izy roa, indrindra amin’ny andraikitra ilàna olona mahatoky.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina