Mofon’aina 09 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 10 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 08 Desambra 2021

Mofon’aina 09 Desambra 2021

Salamo 68. 1-4

MIFALY NY MARINA

Aoka hitsangana Andriamanitra, ka hiely ny fahavalony; ary aoka izay mankahala Azy handositra ny tavany. 2 Tahaka ny fanely setroka no fanelinao azy; tahaka ny fiempon’ny savoka eo anoloan’ny afo no aoka hahalevonan’ny ratsy fanahy eo anatrehan’Andriamanitra. 3 Fa ny marina mifaly; eny, ravoravo eo anatrehan’Andriamanitra izy ka faly tokoa. 4 Mihirà ho an’Andriamanitra, mankalazà ny anarany; manamboara lalana ho an’izay mitaingina mamaky ny efitra Jehovah no anarany ary mifalia eo anatrehany.
——————
Eo amin’ny and 3 dia ambaran’ny Mpanao Salamo fa « mifaly ny marina », faly tokoa izy eo anatrehan’Andriamanitra. Ireto no antom-pifalian’ny marina
1. Mahazo sitraka amin’Andriamanitra izy
Noho izy marina, manana fiainana mifanaraka amin’ny marina (tenin’Andriamanitra) no mahatonga azy afaka hifaly eo anatrehan’Andriamanitra. Tsy misy na iza na iza tokoa afaka hijoro eo anatrehan’Andriamanitra raha tsy marina izy. Noho ny fahamarinana dia afaka mankeo anatrehan’Andriamanitra, ary rehefa tonga eo anatrehan’Andriamanitra dia tonga manam-pifaliana. Tsy misy fifaliana arak’izany raha tapaka io fifandraisana amin’Andriamanitra io. Izay tsara fifandraisana amin’Andriamanitra, manao izay marina no ho afaka hifaly eo anatrehany ihany koa.
Raha ny marina, Jesoa irery no afaka hijoro eo anatrehan’Andriamanitra, Izy irery no marina, Izy irery no afaka hifaly eo anatrehany, Izy mantsy no sitraky ny Tompo. Noho ny famonjeny dia tonga marina eo anatrehan’Andriamanitra isika, ary rahatrizay dia ho eo anatrehan’Andriamanitra hifaly mandrakizay. Isaorana anie Andriamanitra nanamarina antsika noho ny finoantsika an’i Jesoa.
2. Mijery azy Andriamanitra
Mitsinjo mijery ny marina mandrakariva Andriamanitra. Hitan’Andriamanitra avokoa ireo tranga samihafa mifandimby eo amin’ny fiainan’ny marina. Hitan’Andriamanitra ireo tranga mitondra fahoriana, hitany koa anefa ireo tranga manome fifaliana. Noho ny Tompo mifandray amin’ny mpanompony no ahafahan’ny mpanompony mifaly eo anatrehany. Fifaliana miserana sy mandalo ny fifaliana tsy eo anatrehan’ny Tompo, fifaliana lavitry ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Andriamanitra mantsy no loharanom-pifaliana, izay tsara fifandraisana Aminy no ho tanteraka ny fifaliany.
Ao amin’i Jesoa mandrakariva ny mason’Andriamanitra, Jesoa izay marina ka efa mifaly eo anatrehany. Isika rehetra tonga ao amin’i Jesoa amin’ny finoana Azy dia mahita antsika koa Andriamanitra.
3. Mitahy azy Andriamanitra
Rehef mamaky ny Salamo 1 isika dia mahita ny fahasamihafan’ny marina sy ny tsy marina. Miavaka mandrakariva ny fiainan’ny marina. Fiainana voatahin’Andriamanitra izany ka mahatonga ny marina ho faly eo anatrehan’ny Tompo. Tena loharanom-pifalian’ny marina ny fitahian’Andriamanitra azy. Noho ny amin’i Jesoa dia misitraka ny fahasoavan’Andriamanitra rehetra isika.
Efa nomen’Andriamanitra an’i Jesoa avokoa ny fitahiana sy ny fahasoavan’Andriamanitra rehetra. Rehefa ao amin’i Jesoa isika, satria nohamarininy noho ny finoana Azy dia tonga misitraka izany fitahiana izany ka afaka mifaly eo anatrehan’Andriamanitra koa.