Mofon’aina 08 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 09 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 07 Desambra 2021

Mofon’aina 08 Desambra 2021

Lioka 1. 18-25

ZAKARIA MPISORONA

Ary hoy Zakaria tamin’ilay anjely: Inona no hahafantarako izany? fa izaho efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko. 19 Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe: Izaho no Gabriela, izay mitsangana eo anatrehan’Andriamanitra; ary nirahina hiteny aminao aho ka hilaza aminao izany teny mahafaly izany. 20 Koa, indro ho moana hianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatongan’ny andro hisehoan’izany zavatra izany, ho valin’ny tsy ninoanao ny teniko, izay ho tanteraka amin’ny fotoany. 21 Ary ny olona dia niandry an’i Zakaria ka gaga noho izy naharitra ela tao amin’ny tempoly. 22 Kanjo rehefa nivoaka izy, dia tsy nahay niteny taminy; ary dia fantatry ny olona fa efa nahita fahitana tao amin’ny tempoly izy; ary izy nanao baikon’ny moana taminy, ary dia mbola moana ihany. 23 Ary rehefa tapitra ny andro nanaovany fanompoam-pivavahana, dia lasa nody tany an-tranony izy. 24 Ary taorian’izany andro izany dia nitoe-jaza Elizabeta vadiny, dia niery dimy volana izy ka nanao hoe: 25 Izao no nataon’ny Tompo tamiko tamin’ny andro izay nitsinjovany hahafa-tondromaso ahy amin’ny olona.
—————
Nivavaka tamin’Andriamanitra Zakaria mba omen’Andriamanitra taranaka izy. Ren’ny Tompo ny fangatahany ka nirahin’Andriamanitra ny Anjely Gabriela hanambara taminy fa hiteraka amin’i Elisabeta vadiny izy. Tamin’ny fotoana nanatanterahany ny asa fisoronana no namalian’Andriamanitra vavaka azy. tsy nino anefa izy na dia mpisorona aza ka nataon’Andriamanitra moana mandrampahatanteraky ny teny fampanantenana ho azy. Zakaria mpaminany dia
1. Nilazana vaovao mahafaly (and 19)
« Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe: Izaho no Gabriela, izay mitsangana eo anatrehan’Andriamanitra; ary nirahina hiteny aminao aho ka hilaza aminao izany teny mahafaly izany »
Ity vaovao mahafaly eto ity dia tsy hafa fa filazana ny hiterahan’i Zakaria amin’i Elisabeta. Ny mahafaly dia ny mahita an’Andriamanitra misahirana mihitsy milaza zava-mahafaly ho an’ny mpanompony. Maniraka anjely mihitsy ny Tompo hilaza amin’ny mpanompony fa nohenoina ny vavaka nataony ka omena taranaka izy. Ny tena vaovao mahafaly dia izay ambaran’Andriamanitra amintsika, koa raha te hahazo izany isika dia mila mihaino an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Soratra Masina. Ao amin’ny Soratra Masina no hanambaran’Andriamanitra ny famonjena antsika amin’ny alalan’i Jesoa. Izany no tena vaovao mahafaly antsika.
2. Tsy nino na dia mpisorona aza (and 20)
« Koa, indro ho moana hianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatongan’ny andro hisehoan’izany zavatra izany, ho valin’ny tsy ninoanao ny teniko, izay ho tanteraka amin’ny fotoany »
Ny Mpisorona dia olona niasa teo amin’ny Tempoly solontenan’Andriamanitra miteny amin’ny vahoaka, ary solontenan’ny vahoaka mivavaka amin’Andriamanitra. Ny asa fanompoan’ny mpisorona no mampifandray ny vahoakan’Andriamanitra amin’Andriamanitra. Eto na dia mpisorona aza Zakaria dia aseho ho tsy ampy finoana. Lojika ilay tsy fahampiam-pinoana noho ny taona efa lehibe, noho ny vady efa mitsahatra tamin’ny fombam-behivavy. Tsy misy zava-mahagaga tsy hain’Andriamanitra mantsy, ary tokony natoky izany izy. Noho ny tsy finoany dia nisy akony teo aminy izany, tonga moana tsy fidiny. Hinoy mandrakariva ny teny fampanantenana omen’ny Tompo, hain’Andriamanitra mantsy ny manatanteraka izay lazainy.
3. Namarinin’Andriamanitra taminy ny teniny (and 24)
« Ary taorian’izany andro izany dia nitoe-jaza Elizabeta vadiny »
Mpanompon’Andriamanitra Zakaria, tian’Andriamanitra izy ka nohamarinin’Andriamanitra taminy ny teny fikasany. Tanteraka izay nolazain’ny Anjely. Marina ny Tompo, tsy mahay mandainga Izy, izay lazainy dia hainy tanterahina, ary tena tanterahiny tokoa. Mba hifikiran’ny olona be be kokoa amin’Andriamanitra dia hamarinin’Andriamanitra toa izao hatrany ny teniny. Mba hatokiana Azy be be kokoa dia tanterahiny mandrakariva izay nolazainy. Marina mandraka ankehitriny izany, raha nampanantena mpamonjy ny Tompo dia tonga tamin’ny alalan’i Jesoa izany, ary tanterany ny famonjena izao tontolo izao.