Mofon’aina 07 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 08 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 06 Desambra 2021

Mofon’aina 07 Desambra 2021

Nehemia 8. 9-18

REHEFA AZO TSARA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ary Nehemia governora sy Ezra mpisorona, mpanora-dalàna, ary ny Levita izay nampianatra ny olona dia nanao tamin’ny olona rehetra hoe: Masina ho an’i Jehovah Andriamanitrareo ity andro ity; koa aza malahelo na mitomany. Fa nitomany ny olona rehetra raha nandre ny tenin’ny lalàna. 10 Dia hoy izy taminy: Mandehana, hano ny matavy, ary sotroy ny mamy, dia mba anatero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra; fa masina ho an’ny Tompontsika ity andro ity; koa aza malahelo ianareo, fa ny fifaliana avy amin’i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo. 11 Ary ny Levita nampangina ny olona rehetra ka nanao hoe: Mangina ianareo, fa masina ity andro ity; koa aza malahelo ianareo. 12 Dia nandeha ny olona rehetra hihinana sy hisotro sy hanatitra anjara ho an’ny sasany ary hifaly indrindra, satria azony tsara ny teny izay notorina taminy. 13 Ary nony ampitson’iny dia vory teo amin’i Ezra mpanora-dalàna ny lohan’ny fianakaviana tamin’ny olona rehetra sy ny mpisorona ary ny Levita mba handinika ny tenin’ny lalàna. 14 Dia hitany voasoratra teo amin’ny lalàna, izay nampandidian’i Jehovah an’i Mosesy, fa tokony hitoetra ao amin’ny trano rantsan-kazo ny Zanak’Isiraely amin’ny andro firavoravoana amin’ny volana fahafito, 15 ary tokony hampandre ny olona sy handefa teny mitety ny tanànany rehetra sy Jerosalema ka hanao hoe: Mandehana any an-tendrombohitra, ka makà sampan’oliva sy sampan’oliva maniry ho azy sy sampan-drotra sy sampan-drofia ary sampan-kazo be ravina hanaovana trano rantsan-kazo araka, ny voasoratra. 16 Dia nandeha ny olona ka naka, ary samy nanao trano rantsan-kazo ho azy teo amin’ny tampon-tranony avy sy teo anatin’ny tokotaniny avy sy teo anatin’ny kianjan’ny tranon’Andriamanitra sy teo an-kalalahana teo akaikin’ny vavahadin-drano ary teo an-kalalahana akaikin’ny vavahadin’i Efraima. 17 Eny, nanao trano rantsan-kazo avokoa ny fiangonana rehetra izay efa niverina avy tamin’ny fahababoana, ka nipetraka tao anatiny izy; fa tsy mbola nanao toy izany ny Zanak’Isiraely hatramin’ny andron’i Josoa, zanak’i Nona, ka hatramin’izany andro izany. Ary dia nisy fifaliana lehibe indrindra. 18 Ary namaky ny teny tao amin’ny bokin’ny lalàn’Andriamanitra isan’andro isan’andro izy hatramin’ny andro voalohany ka hatramin’ny andro farany. Ary nanao andro firavoravoana hafitoana izy; ary tamin’ny andro fahavalo dia fara-fivoriana araka ny fanao.
——————
Mahagaga fa nangetaheta te handre ny tenin’Andriamanitra ireo Jiosy nody avy any am-pahababoana eto. Nangataka tamin’i Ezra izy ireo hamaky ny tenin’ny lalàna. Nihaino izany avokoa ny vahoaka rehetra araka izay voasoratra eny amin’ny andininy eny ambony. Rehefa nazava tsara tamin’izy ireo ny teny novakiana dia
1. Nankatoa izy ireo (and 12)
« Dia nandeha ny olona rehetra hihinana sy hisotro sy hanatitra anjara ho an’ny sasany ary hifaly indrindra, satria azony tsara ny teny izay notorina taminy »
Tsy mankato ho azy ny tenin’Andriamanitra arak’izao ny vahoakan’Andriamanitra. Matoa izy tonga amin’ny fankatoavana dia satria nazava tsara taminy izany tenin’Andriamanitra izany. Marina mandraka ankehitriny izany, na iza na iza mahazo tsara ny tenin’Andriamanitra dia tonga mahay mankato izany izy. Adidin’ny Mpitondra fiangonana arak’izany ny manazava tsara ny tenin’Andriamanitra fa izany no mitarika ny olona hankato izay tenin’Andriamanitra reny. Hain’i Jesoa ny nanazava tsara ny tenin’Andriamanitra, nanana fanomezam-pahasoavana nampianatra rahateo Jesoa, hany ka maro ireo olona nanaraka sy nankato Azy. Aoka atao laharam-pahamehana tsara ny fanazavana ny tenin’Andriamanitra fa manampy ho amin’ny fankatoavana izany.
2. Nahazo toromarika izy ireo (and 14)
« Dia hitany voasoratra teo amin’ny lalàna, izay nampandidian’i Jehovah an’i Mosesy, fa tokony hitoetra ao amin’ny trano rantsan-kazo ny Zanak’Isiraely amin’ny andro firavoravoana amin’ny volana fahafito »
Fantatry ny olona izay tokony hataony rehefa novakiana sy nazavaina tsara taminy ny tenin’Andriamanitra. Nahazo toromarika amin’izay tokony hataony izy ireo, ary avy hatrany dia niroso nanatanteraka izany. Torolalana mahasoa amin’izay tokony hatao ny tenin’Andriamanitra azo tsara. Miteraka asa sy andraikitra mandrakariva ny fahazoana tsara ny tenin’Andriamanitra. Ny tenin’Andriamanitra mantsy dia mikendry ny hanaovana asa ho an’Andriamanitra mandrakariva.
3. Nanam-pifaliana izy ireo (and 17)
« Ary dia nisy fifaliana lehibe indrindra »
Nahatonga fifaliana lehibe teo amin’ny Jiosy ny fandrenesana tsara ny tenin’Andriamanitra sy ny fanatanterahana izay voasoratra tao amin’ny bokin’ny lalàna. Hay loharanom-pifaliana ihany koa ny fahazoana tsara ny tenin’Andriamanitra sy ny fanatanterahana ny asa mifanandrify amin’izany. Mifamatotra mandrakariva amin’Andriamanitra ny hahazoana fifaliana arak’izao mofonaina izao. Tsy misy fifaliana ivelan’ny tenin’Andriamanitra marina. Na iza na iza te ho faly dia mila mandre ny tenin’Andriamanitra sy manatanteraka izay voasoratra izy.