Mofon’aina 06 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 07 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 05 Desambra 2021

Mofon’aina 06 Desambra 2021

2 Korintiana 13. 11-14

HO AMINAO NY FAHASOAVANA – FITIAVANA – FIRAISANA

Farany, ry rahalahy, mifalia aoka ho tanteraka hianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavàna, ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. 12 Mifanaova veloma amin’ny fanorohana masina. 13 Ny olona masina rehetra manao veloma anareo. 14 Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana amin’ny Fanahy Masina.
——————
Ity Tsodrano eo amin’ny and 14 ity « Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana amin’ny Fanahy Masina », dia tsodrano be mpahafantatra indrindra eo amin’ny fiangonan’Andriamanitra. Mora tadidiana mantsy izy ity noho izy tsotra sy mora tononina indrindra. Ireto no heviny araka izao nandaharan’i Paoly azy izao
1. Andriamanitra « trinitaire » ny Andriamanitsika
Izay tsodrano fanolotra ny fiangonana dia tsodrano « trinitaire ». Raha hitsodrano ny fiangonana arak’izany dia manana izay atolony manokana avy ny Andriamanitra « trinitaire ». Anjaran’i Jesoa no manome fahasoavana, anjaran’Andriamanitra kosa ny fitiavana, ary ny Fanahy Masina ny fampiraisana. Efa hatrany am-boalohany no efa niavaka tsara ny andraikitr’Andriamanitra telo izay iray. Samy manatanteraka izay tandrify azy avokoa izy telo ireo. Andriamanitra Ray nahary, Jesoa namonjy, ny Fanahy Masina nampahery sy nampahatsiaro mandrakariva ny famonjen’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesoa. Midika koa izao ny firindran’ny asan’Andriamanitra ka samy manatanteraka ny anjara tandriny avy azy Izy ireo.
2. Izay voavonjy ka nahatsiaro tian’Andriamanitra no miray
Misy dikany lehibe ny nandaharan’i Paoly ny tsodrano ho toa izao. Izay novonjen’Andriamanitra maimaim-poana tamin’ny alalan’i Jesoa no omena fitiavana avy amin’Andriamanitra, ary izay mahatsiaro ny fitiavan’Andriamanitra no hahay hitia ny namany ka hiray sy hiombona aminy. Tsy ho tonga amin’ny firaisana arak’izany raha tsy efa manana fitiavana ny hafa, ary matoa mahatsiaro tian’Andriamanitra dia satria efa novonjeny tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Fiangonana samy naka ho azy Korinto, arak’izao fampianaran’i Paoly izao dia asan’Andriamanitra « trinitaire » ny mampiray azy, vonjeny aloha, omeny fitiavana mba ho saina iray sy vava iray no hankalazan’izy ireo an’Andriamanitra. Ilaintsika koa izany asan’Andriamanitra « trinitaire » izay hahatanteraka araka ny tokony ho izy ny fiombonantsika ankehitriny.