Mofon’aina 05 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 06 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 04 Desambra 2021

Mofon’aina 05 Desambra 2021

1 Samoela 2. 1-5

NY VOTOATIN’NY VAVAKA NATAON’I HANA

Ary Hana nivavaka ka nanao hoe: Ny foko ravoravo amin’i Jehovah, Ny tandroko voasandratra amin’i Jehovah; ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko; fa mifaly amin’ny famonjenao aho. 2 Tsy misy masina tahaka an’i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy Hianao; ary tsy misy vatolampy tahaka an’Andriamanitsika. 3 Aza dia mahery miteny avonavona; ary aoka tsy haloaky ny vavanareo ny fireharehana. Fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary Izy no mandanja ny asa. 4 Tapaka ny tsipìkan’ny olo-mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinana hery. 5 Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny noana; ny momba miteraka fito, ary mihamalemy kosa ny maro anaka
——————
Hana dia vehivavy momba. Ary noho izy tsy niteraka dia nataon’ny fahavalony fihomezana izy. Nitaraina tamin’Andriamanitra izy ka nohenoin’Andriamanitra ny vavaka nataony. Nomen’Andriamanitra taranaka izy ary natolony ho an’Andriamanitra, hanompo an’Andriamanitra izany zanany izany. Tonga mpaminany lehibe teo amin’ny Zanak’Isiraely izany zanak’i Hana izany. Eto amin’izao mofonaina izao dia nivavaka Hana ka ireto no votoatin’ny vavaka nataony
1. Fifaliana noho ny famonjen’Andriamanitra (and 1)
« Ny foko ravoravo amin’i Jehovah, Ny tandroko voasandratra amin’i Jehovah; ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko; fa mifaly amin’ny famonjenao aho »
Faly Hana noho ny Tompo namonjy azy. Ny famonjena an’i Hana moa dia tsy inona fa ny namalian’Andriamanitra ny vavaka nataony ka nanomezan’Andriamanitra zanaka azy. Fifaliana noho ny nahazoana valim-bavaka arak’izany no tena niloatra avy am-pony ho an’Andriamanitra. Mampianatra antsika Hana fa antony iray mitondra fifaliana eo amin’ny mino ny fahazoana valim-bavaka sy fahazoana taranaka avy amin’Andriamanitra.
Ianao koa manaova vavaka fisaorana an’Andriamanitra ho mariky ny fifaliana rehefa omen’Andriamanitra valim-bavaka, ary valim-bavaka mifanaraka tamin’izay nangatahina, valim-bavaka mifanandrify tamin’izay nangatahina tamin’Andriamanitra, valim-bavaka manafaka izay mety ho henatra sy fahafaham-baraka rehetra.
2. Fijoroana vavolombelona maneho ny maha-izy azy an’Andriamanitra (and 2)
« Tsy misy masina tahaka an’i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy Hianao; ary tsy misy vatolampy tahaka an’Andriamanitsika »
Amin’ny zavatra lazain’i Hana momba an’Andriamanitra dia ambara mazava tsara izay maha-izy azy an’Andriamanitra. Andriamanitra azo ianteherana sy itokiana ny Tompo (Vatolampy). Tsy mba mandiso fanantenana Izy, ary mitsinjo manokana ny mpanompony, indrindra ireo izay atao fihomezana eo amin’ny fiarahamonina. Toy ny fanekem-pinoana mihitsy no hita lazain’i Hana eto. Fanekem-pinoana nateraky ny fahalalany an’Andriamanitra noho ny fifandraisany Taminy.
Mba toy ny ahoana koa re no ilazantsika an’Andriamanitra, Andriamanitra izay efa nanao zava-dehibe tamintsika tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Tokony ho hita eo amin’izay lazaintsika ny maha-izy azy an’Andriamanitra Mpamonjy antsika.
3. Fanetre-tena (and 3)
« Aza dia mahery miteny avonavona; ary aoka tsy haloaky ny vavanareo ny fireharehana. Fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary Izy no mandanja ny asa »
Vehivavy tsotra Hana. Hita amin’ny zavatra lazainy izany. Izany fahatsorany izany dia nahatonga fanetre-tena teo aminy. Notaominy hanana fanetre-tena toa azy koa izay rehetra mandre azy. Ny fanetre-tena dia tena fametrahana an’Andriamanitra amin’ny toerana sahaza Azy. Eo anatrehan’Andriamanitra dia aoka hahay hanetry tena mandrakariva ny olony. Toetra mampiavaka ny mino ny fahaiza-manetry tena, indrindra eo anatrehan’Andriamanitra mpahary azy.