Mofon’aina 09 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 10 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 08 Aogositra 2021

Mofon’aina 09 Aogositra 2021

Kolosiana 2. 1-5

NY ASA TSARA

Fa tiako ho fantatrareo ny hamafin’ny fiezahako ho anareo sy izay any Laodikia mbamin’izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin’ny nofo, 2 mba hampifalina ny fony amin’ny ampiraisana azy amin’ny fitiavana sy ho amin’ny haren’ny fahatokiana be avy amin’ny fahazavan-tsaina, ho amin’ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an’Andriamanitra, dia Kristy, 3 Izay iafenan’ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. 4 Ary izany no lazaiko, fandrao hisy hampahadiso hevitra anareo amin’ny teny toa marina. 5 Fa na dia tsy manatrika anareo amin’ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin’ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsi-fiovan’ny finoanareo an’i Kristy.
Anisan’izay mahatery an’i Paoly ny asa fitoriana ny filazantsara sy fampandrosoana ny fiangonan’Andriamanitra. Eto amin’izao mofonaina izao ny asa tsara araka ny fampianaran’i Paoly dia

1. Natao hahely ho fantatry ny olona (and 1)

DIEM « Eny, tiako ho fantatrareo fa miezaka mafy tokoa aho hanasoavana anareo sy izay any Laodikia mbamin’izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako velively »
Ambaran’i Paoly fa miezaka izy, izany hoe manao asa mihoatra ny sasany, manao ezaka mihoatra ny hafa. Ary izany ezaka ataony izany dia tiany hiely, tiany ho fantatry ny olona. Tian’i Paoly hiely ho fantatra amin’ny toerana maro ny asa tsara ikelezany ainy. Adidy mihitsy arak’izany ny manely, mampahafantatra ny asa tsara tanterahina ho an’Andriamanitra, asa tsara ho fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra.
Amin’ny maha-Kristianina antsika arak’izany dia aoka aely ho fantatr’olona ny asa tsara ataontsika. Aoka aely ho fantatr’olona ny asa fampandrosoana ikelezantsika aina ho an’Andriamanitra. Raha tsy manao izany tokoa mantsy isika dia ny zavatra ratsy, ny fikelezan’aina tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra no hameno tanàna. Aoka ny tambazotram-bahoaka arak’izany ho sehatra ielezan’ny asa tsara tanterahin’ny Kristianina raha azo atao.

2. Ezaka fampiraisana ny hafa amin’i Jesoa Kristy (and 2)

DIEM « Miezaka mafy aho mba ho tafaray tsara amin’ny fitiavana izy ireo… ka ho fantatr’izy ireo tsara ilay tsiambaratelon’Andriamanitra, dia i Kristy »
Ilay ezaka ambara eto dia mazava tsara, fampiraisana ny olona amin’i Kristy. Ezaka fampiombonana ny olona amin’Andriamanitra. Vavaka nataon’i Paoly rahateo ho an’ny Kolosianina izany fampiraisana sy fampiombonana amin’i Kristy izany. Ny ezaka rehetra ataon’ny tsirairay ho fampihavanana ny olona amin’Andriamanitra dia tsy maintsy aely araka izay tratra. Ka izay rehetra mahita izany dia ho resy lahatra fa azo atao tsara ny mihavana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Kristy Jesoa. Ary rehefa mahita izany izy ireo dia ho resy lahatra ka hihavana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Kristy Jesoa koa.