Mofon’aina 08 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 09 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 07 Aogositra 2021

Mofon’aina 08 Aogositra 2021

Matio 21. 33-46

NY TOMPO ANDRIAMANITSIKA

Mihainoa fanoharana hafa koa: Nisy lehilahy tompon-trano nanao tanimboaloboka, dia namefy azy manodidina, dia nihady famiazana teo anatiny, dia nanao tilikambo, ary dia nahofany tamin’olona mpiasa tany izany, ka nandeha ho any amin’ny tany hafa izy. 34 Ary rehefa mby akaiky ny taom-pahavokarana, dia naniraka ny mpanompony izy hankany amin’ny mpiasa tany handray ny vokatra. 35 Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony, ka ny anankiray nokapohiny, ary ny anankiray novonoiny, ary ny anankiray notorahany vato. 36 Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro noho ny teo; fa nataony toy izany koa ireny. 37 Ary nony farany dia naniraka ny zanany hankany aminy izy ka nanao hoe: Hanaja ny zanako izy. 38 Kanjo ny mpiasa tany, nony nahita ny zanaka, dia niresaka hoe: Ity no mpandova; andeha hovonointsika izy, dia ho lasantsika ny lovany. 39 Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan’ny tanimboaloboka, dia namono azy. 40 Koa raha tonga ny tompon’ny tanimboaloboka, hataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? 41 Hoy izy taminy: Hataony loza tokoa ny handringanany izany olon-doza izany, ary ny tanimboaloboka dia hahofany amin’ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin’izay fotoany avy. 42 Hoy Jesosy taminy: Tsy mbola novakinareo va ny teny ao amin’ny Soratra Masina hoe: “Ny vato izay nolavin’ny mpanao trano, Dia izy no efa natao fehizoro; Avy tamin’i Jehovah izao ka mahagaga eo imasontsika” ? (Sal.118.22 .23). 43 Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Hesorina aminareo ny fanjakan’Andriamanitra ka homena izay firenena mahavokatra ny voany. 44 Ary izay potraka amin’ity vato ity dia ho torotoro, fa na zovy na zovy no hianjerany, dia ho mongomongo. 45 Ary rehefa ren’ny lohan’ny mpisorona sy ny Fariseo ny fanoharana nataon’i Jesosy, dia fantany fa ny tenany no nolazainy amin’izany. 46 Dia nitady hisambotra Azy izy, saingy natahotra ny vahoaka, satria nataon’ny vahoaka ho mpaminany Jesosy.
Ezaka famaliana ny fanontaniana napetraka tamin’i Jesoa ity fanoharana ity. Ilay fanontaniana moa dia nifantoka tamin’ny hoe iza no nanome fahefana an’i Jesoa hampianatra eo an-kianjan’ny Tempoly. Ny valiny nomen’i Jesoa dia tsotra : « Andriamanitra no nanome izany fahefana izany ho Azy ». Takatry ny Jiosy ny maha-irak’Andriamanitra an’i Jesoa, tsy neken’izy ireo anefa ny maha-Mesia Azy. Notadiavin’izy ireo tamin’ny fomba rehetra arak’izany ny hamonoana an’i Jesoa. Ity fanoharana ity dia filazana mialoha ny asa ratsy nokasain’ireo Jiosy tamin’i Jesoa. Araka izany, ny Andriamanitsika dia

1. Manome andraikitra sy matoky antsika (and 33)

« Nisy lehilahy tompon-trano nanao tanimboaloboka, dia namefy azy manodidina, dia nihady famiazana teo anatiny, dia nanao tilikambo, ary dia nahofany tamin’olona mpiasa tany izany, ka nandeha ho any amin’ny tany hafa izy »
Maro ny asa fanompoana an’Andriamanitra. Maro ny andraikitra aterak’izany eo amin’ny fiainan’ny fiangonana. Ny fanomezana ny tanim-boaloboka amin’ireto mpiasa ireto dia tena fanakianana andraikitra lehibe sy goavana ao amin’ny tanimboaloboky ny Tompo. Te hampianatra Jesoa fa nomen’Andriamanitra ny Jiosy izany, ny tanimboaloboka moa dia ny fiangonan’Andriamanitra. Nomen’Andriamanitra ho andraikitr’izy ireo ny tanimboaloboka ary tena natoky azy ireo Andriamanitra.
Mbola manankina ny asam-piangonana amin’ny tomponandraikitra maro Andriamanitra mandraka androany. Ary tena matoky ireo olona notolorany andraikitra Izy. Sambatra isika, manana andraikitra ao amin’ny fiangonan’Andriamanitra fa manome asa antsika Andriamanitra, ary tena matoky antsika Izy amin’izany. Sambatra isika fa raisin’Andriamanitra ho mpiara-miasa Aminy hanasoa ny fiangonany.

2. Manome hery antsika (and 35)

« Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony, ka ny anankiray nokapohiny, ary ny anankiray novonoiny, ary ny anankiray notorahany vato »
Ny hery nomen’Andriamanitra dia tsy hery ho enti-misetrasetra sy mampahory ny hafa. Hery ho enti-manatsara ny tanimboaloboka. Hery ho enti-mamokatra ao amin’ny tanimboaloboka. Koa satria tsy nampiasain’ireto mpiasa ho amin’izany ilay hery, tsy navelany nampiasain’Andriamanitra ho amin’ny fanatsara ny tanimboaloboka. Dia indro hitantsika fa hampiasain’i satana ho enti-mampahory ny mpiara-miasa hafa amin’Andriamanitra.
Hampiasaintsika amin’inona tokoa ny hery, ny fotoana, ny fahaiza-manaontsika ? Raha tsy avelantsika ampiasain’Andriamanitra ho enti-manasoa sy manatsara ary mampandroso fiangonana dia ho toy ireo Jiosy tamin’ny andron’i Jesoa isika. Ho enti-mampahory ireo mpanompon’Andriamanitra izany. Mila mandinika sy mieritreritra tsara ny amin’ny fomba fampiasantsika ireo zavatra nomen’Andriamanitra antsika isika. Aoka mba ho amin’ny fanatsarana sy fampandrosoana ny asan’Andriamanitra mandrakariva izany.
Heverina fa adidy ny mitodika manokana amin’ny taranaka, aoka hampiasaina amin’izay mahasoa ny fiangonana mandrakariva ny hery omen’Andriamanitra antsika.