Mofon’aina 08 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 09 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 07 Jolay 2021

Mofon’aina 08 Jolay 2021

Salamo 40. 1-10

JEHOVAH ANDRIAMANITRA

Niandry dia niandry an’i Jehovah aho; ary nitodika nitsinjo ahy Izy ka nandre ny fitarainako. 2. Dia nampakatra ahy avy tao amin’ny lavaka fandringanana Izy, eny, tamin’ny fotaka mandrevo; ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy Izy ka nampijoro ahy. 3. Ary nanisy fihiram-baovao teo am-bavako Izy, dia fideràna an’Andriamanitsika; maro no hahita sy hatahotra ary hatoky an’i Jehovah. 4. Sambatra izay olona manao an’i Jehovah ho tokiny, ka tsy mivily ho naman’ny mpiavonavona na ny mpivadika ho amin’ny lainga. 5. Nohamaroinao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao ho anay, Jehovah Andriamanitra o. Tsy misy azo ampitahaina aminao Raha tiako hambara sy holazaina ireny, dia, indro, maro loatra izy ka tsy tambo isaina. 6. Ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitrakao ny sofiko nataonao malady* ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy mba nilainao; [Heb: Ny sofiko no nohadinao] 7. Dia hoy izaho:inty aho tonga ao amin’ny horonam-boky no nanoratana ahy. 8. Ny hanao ny sitraponao, Andriamanitra o, no sitrako; ary ny lalanao no ato anatiko. 9. Efa nilaza teny mahafaly ny amin’ny fahamarinana teo amin’ny fiangonana lehibe aho; indro ny molotro tsy mba nakomboko; Jehovah o, Ianao no mahalala. 10. Ny fahamarinanao tsy mba nafeniko tato am-poko; ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako; tsy nanafina ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao tamin’ny fiangonana lehibe aho
Anisan’izay nimasoan’ny mpanao Salamo ny hampahafantatra ny maha-izy azy an’Andriamanitra. Ny famakiana ny Salamo arak’izany dia hanampy be dia be ny mpamaky hahalala bebe kokoa momba an’Andriamanitra. Ireto no maha-izy azy an’Andriamanitra ambaran’ny mpanao Salamo eto. Andriamanitra dia

1. Mihaino ny fitarainana (and 1)

« Niandry dia niandry an’i Jehovah aho; ary nitodika nitsinjo ahy Izy ka nandre ny fitarainako »
Anisan’izay mampiavaka an’Andriamanitra ny fananany sofina mandre. Sofina mandre ny fitarainan’ny olony. Eo anatrehan’izay fahamafisan’ny fijoroana ho vavolombelona. Miteraka fahoriana ho an’ny olon’Andriamanitra izany dia toy ny olona rehetra ny mpanao Salamo, nitaraina tamin’Andriamanitra. Ary ambaran’ny mpanao Salamo eto fa ren’Andriamanitra izany fitarainana izany.
Ity Andriamanitra mihaino ny fitarainana ity dia nasehon’i Jesoa fony Izy teto amin’izao tontolo izao. Na iza na iza tonga teo Aminy nitaraina Taminy, dia noraisiny sy nohenoiny ny fitarainany ka novonjeny tamin’izay rehetra nanahirana azy.

2. Mampijoro ny olony (and 2)

« Dia nampakatra ahy avy tao amin’ny lavaka fandringanana Izy, eny, tamin’ny fotaka mandrevo; ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy Izy ka nampijoro ahy »
Noho ny fahotana dia tsy mahajoro ny olona. Noho ny fahoriana sy ny fanenjehana samihafa dia reraka sy kivy ny mpanao salamo ka tsy mahajoro intsony. Eto dia ambaran’ny mpanao Salamo fa mampijoro azy Andriamanitra. Mampijoro azy eo amin’ny vatolampy. Vatolampy dia ho enti-milaza zavatra mafy, fototra tsara ka izay mijoro eo dia hahajoro tsara.
Amin’ny fotoana izay hahatsiarovana ho reraka, kivy, dia mila manaiky ny asan’Andriamanitra izay mampijoro antsika tokoa isika. Ny famonjena nataon’i Jesoa raha ny marina no mampijoro antsika ho toy ny olon-tsy manan-tsiny eo anatrehan’Andriamanitra.

3. Manisy fihiram-baovao eo am-bava (and 3)

« Ary nanisy fihiram-baovao teo am-bavako Izy, dia fideràna an’Andriamanitsika; maro no hahita sy hatahotra ary hatoky an’i Jehovah »
Ny hoe fihiram-baovao dia tena endriky ny fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra. Asan’Andriamanitra arak’izao ny mahatonga ny mpanao salamo hahay hidera sy hanome voninahitra an’Andriamanitra. Izy no mametraka ao am-bavan’ny mpanao Salamo ny hira fiderana an’Andriamanitra.
Noho ny amin’i Jesoa sy ny asany dia tonga mahay manome voninahitra an’Andriamanitra ny mino. Izany rahateo no nimasoan’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao, nitaona sy nanentana ny olona ho amin’izany fiderana an’Andriamanitra izany.