Mofon’aina 07 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 08 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 06 Jolay 2021

Mofon’aina 07 Jolay 2021

2 Tesaloniana 2. 13-17

NY ANTSON’ANDRIAMANITRA HO AN’IREO KRISTIANINA TAO TESALONIA

Fa izahay tsy maintsy misaotra an’Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry rahalahy malalan’ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin’ny voalohany hahazo famonjena amin’ny fanamasinan’ny Fanahy sy ny finoana ny marina, 14. Sady ho amin’izany koa no niantsoany anareo tamin’ny filazantsaranay hahazoanareo ny voninahitr’i Jesoa Kristy Tompontsika. 15. Koa tomoera tsara, ry rahalahy, ka hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin’ny teninay, na tamin’ny epistilinay. 16. Ary Jesoa Kristy Tompontsika sy Andriamanitra Raintsika, Izay efa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin’ny fahasoavana, 17. No hampionona ny fonareo anie sy hampahery anareo amin’ny asa sy ny teny tsara rehetra.
Ny maha-fiangonana dia tsy tokony hohadinoina fa antson’Andriamanitra. Antsoin’Andriamanitra ny tena kristianina eo amin’ny fiangonana. Ireto fanontaniana roa ireto no handeha hovaliantsika avy amin’izao mofonaina izao

1. Antso manao ahoana no iantsoan’Andriamanitra antsika ?

Valiny : antso ho amin’ny famonjena
« Fa izahay tsy maintsy misaotra an’Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry rahalahy malalan’ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin’ny voalohany hahazo famonjena »
Raha miresaka antso Paoly eto dia ambara mazava tsara fa antso ho amin’ny famonjena no nifidianan’Andriamanitra ny Kristianina tao Tesalonia. Nantsoin’Andriamanitra hisitraka famonjena ireto Kristianina ireto. Nantsoin’Andriamanitra handray famonjena avy amin’i Jesoa Kristy. Zava-dehibe izany antso izany, izay midika fa izay mandre izany antso izany ka mamaly ny antso no voavonjy.
Valiny : antso ho amin’ny fahamasinana
« Andriamanitra efa nifidy anareo … amin’ny fanamasinan’ny fanahy sy ny finoana ny marina »
Nantsoin’Andriamanitra hiavaka amin’ny olona rehetra ny Kristianina. Izay rehetra mamaly izany antso izany dia miasa aminy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina Andriamanitra ka manamasina azy, izany hoe manokana azy ho an’Andriamanitra sy ho amin’ny fanompoana an’Andriamanitra.
Valiny : antso ho amin’ny voninahitr’i Kristy
« Sady ho amin’izany koa no niantsoany anareo tamin’ny filazantsaranay hahazoanareo ny voninahitr’i Jesoa Kristy Tompontsika »
Ny hitafy ny voninahitr’i Kristy no niantsoan’Andriamanitra ny mino. Ny hanam-boninahitra hitovy amin’i Kristy. Very sy potika mantsy ny voninahitra maha-zanak’Andriamanitra ny mino noho ny fahotana. Dia antsoina indray izy ireo hitafy izany voninahitr’i Kristy izany. Antsoiny ho tonga zanak’Andriamanitra ka hanam-boninahitra toa an’i Kristy.

2. Inona no andrasana amin’ny mino voaantso ?

Valiny : mitoetra tsara amin’ny finoana
« Koa tomoera tsara, ry rahalahy, ka hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin’ny teninay, na tamin’ny epistilinay »
Ny fihazonana tsara ny tenin’Andriamanitra nampianarina, ny fihazonana tsara ny finoana noho ny tenin’Andriamanitra azo no asa miandry ny Kristianina izay voaantso. Ny tenin’Andriamanitra ihany mantsy no afaka mitahiry azy amin’izay niantsoan’Andriamanitra azy. Tsy ho nantsoina ihany isika arak’izany fa tehirizin’Andriamanitra amin’izay niantsoany antsika amin’ny alalan’ny teniny.
Valiny : mandray ny fampaherezana avy amin’i Jesoa Tompo
« Ary Jesoa Kristy Tompontsika sy Andriamanitra Raintsika… no hampionona ny fonareo anie sy hampahery anareo amin’ny asa sy ny teny tsara rehetra »
Manome fampaherezana sy fampionona Andriamanitra ho an’ireo kristianina niharan’ny fampahoriana amin’ny endriny maro noho ny fijoroana vavolombelona. Mila mandray izany ny mino satria izany koa no mitahiry azy tsy hiala amin’izay niantsoan’Andriamanitra azy. Tsy zavatra mora ny mijoro vavolombelona, noho izany dia tena sarobidy ny mandray izany fampaherezana sy fampiononana avy amin’Andriamanitra izany.