Mofon’aina 06 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 07 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 05 Jolay 2021

Mofon’aina 06 Jolay 2021

Josoa 23

HAFATRAFATR’I JOSOA

Ary rehefa ela, taorian’ny nanomezan’i Jehovah fitsaharana ho an’ny Isiraely ho afaka amin’ny fahavalony rehetra manodidina, ary Josoa dia efa zoki-olona sady nandroso fahanterana 2. dia nantsoin’i Josoa ny Isiraely rehetra, dia ny loholony sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpifehy azy, ka hoy izy taminy: Efa zoki-olona aho izao ka mandroso fahanterana, 3. ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon’i Jehovah Andriamanitrareo tamin’ireo firenena rehetra ireo teo anoloanareo; fa Jehovah Andriamanitrareo no niady ho anareo. 4. Indreo, efa voazarako ho lovan’ny firenenareo tamin’ny filokana ireo firenena sisa ireo, hatrany Jordana, mbamin’ny firenena rehetra izay nofongorako, ka hatramin’ny Ranomasina Lehibe andrefana. 5. Ary Jehovah Andriamanitrareo, Izy no handroaka ireny eo anoloanareo, dia hampiala azy eo anoloanareo; ary handova ny taniny ianareo araka izay nolazain’i Jehovah Andriamanitrareo taminareo. 6. Dia mahereza tsara ianareo hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin’ny bokin’ny lalàn’i Mosesy, mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin’ny ankavanana, na ho amin’ny ankavia, 7. mba tsy hankanesanareo any amin’ireo firenena sisa eo aminareo ireo; ny anaran’ny andriamaniny dia aoka tsy hotononinareo na hampianiananareo akory, ary aza manompo azy na miankohoka eo anatrehany; 8. fa Jehovah Andriamanitrareo ihany no ifikiro, araka ny nataonareo mandraka androany. 9. Fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo anoloanareo Jehovah; ary dia tsy nisy olona nahajanona teo anoloanareo mandraka androany. 10. Ny lehilahy iray aminareo manenjika ny arivo; fa Jehovah Andriamanitrareo, Izy no miady ho anareo, araka izay nolazainy taminareo. 11. Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tia an’i Jehovah Andriamanitrareo. 12. Fa raha mihemotra ianareo ka miray aminareo ireo firenena sisa eo aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy, ary izy kosa ao aminareo, 13. dia ho fantatrareo tokoa fa tsy handroaka ireo firenena ireo eo anoloanareo intsony Jehovah Andriamanitrareo; fa ho fandrika sy tonta aminareo ireo, ary ho fanindronana amin’ny tehezanareo, sy ho tsilo eo amin’ny masonareo, mandra-pahalany ritranareo tsy ho eo amin’ity tany soa nomen’i Jehovah Andriamanitrareo anareo ity. 14. Ary, indro, efa handeha ho amin’ny lalana falehan’ny tany rehetra aho izao; ary fantatrareo ao amin’ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra fa tsy misy latsaka na dia zavatra iray akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nilazan’i Jehovah Andriamanitrareo anareo; efa tanteraka taminareo avokoa izy rehetra: tsy nisy latsaka izy na dia zavatra iray akory aza. 15. Ary tahaka ny efa nanatanterahana taminareo ny zava-tsoa rehetra, izay nolazain’i Jehovah Andriamanitrareo taminareo, no hanatanterahan’i Jehovah aminareo kosa ny loza rehetra mandra-paharingany anareo tsy ho eo amin’ity tany soa nomen’i Jehovah Andriamanitrareo anareo ity. 16. Amin’izay hivadihanareo ny faneken’i Jehovah Andriamanitrareo, izay nandidiany anareo, sy handehananareo hanompo ireo andriamani-kafa ary hiankohofanareo eo anatrehany, dia hirehitra aminareo ny fahatezeran’i Jehovah, ary ho lany ringana faingana ianareo tsy ho eo amin’ny tany soa nomeny anareo.
Efa antitra Josoa eto amin’izao mofonaina izao. Ary araka izay voalazany dia efa ho faty izy : « Ary, indro, efa handeha ho amin’ny lalana falehan’ny tany rehetra aho izao » and 14. Toy ny ray aman-dreny rehetra dia manafatrafatra faraparany izy ho an’ireto zanak’isiraely izay efa ao amin’ny tany Kanana. Zavatra roa no tena hodinihantsika mahakasika ny hafatra farany nataon’i Josoa eto. Ny hafatr’i Josoa arak’izany dia

1. Mampitodika amin’ny lasa (and 3,5)

« Ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon’i Jehovah Andriamanitrareo tamin’ireo firenena rehetra ireo teo anoloanareo; fa Jehovah Andriamanitrareo no niady ho anareo… Ary Jehovah Andriamanitrareo, Izy no handroaka ireny eo anoloanareo, dia hampiala azy eo anoloanareo; ary handova ny taniny ianareo araka izay nolazain’i Jehovah Andriamanitrareo taminareo »
Mampahatsiaro ny asan’Andriamanitra tamin’ny lasa. Nampahatsiarovin’i Josoa ny Zanak’Isiraely fa raha miadana amin’izay izy ireo satria tsy nisy firenena niady taminy intsony araka ny and 1 dia satria Andriamanitra no niady ho azy ireo ka nandresy ireo fahavalo ireo. Fomban’Andriamanitra ny mampahatsiaro ny asany tamin’ny lasa mba tsy hanadinoan’ny vahoakany fa ny fahasoavany no maha-toy izao ny vahoakany. Izany fomban’Andriamanitra mampahatsiaro ireo fahasoavana sy fitahiana tamin’ny lasa izany no ampiasain’i Josoa eto raha manafatrafatra faraparany ny vahoaka Isiraely izy.
Adidin’ny ray aman-dreny arak’izany ny mitaiza ny taranany hahatsiaro mandrakariva ny asan’Andriamanitra tamin’ny lasa. Adidin’ny ray aman-dreny ny mampitodika mandrakariva ny taranany hijery ny asan’Andriamanitra tamin’ny lasa. Izany no mahatonga ny fiangonana mitodika sy mijery mandrakariva ny asan’Andriamanitra tamin’ny lasa tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Jesoa rahateo niteny hoe : « izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy » aty amin’ny Testamenta Vaovao.

2. Mampibanjina ny ho avy (and 6-16)

« Dia mahereza tsara ianareo hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin’ny bokin’ny lalàn’i Mosesy, mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin’ny ankavanana, na ho amin’ny ankavia, 7. mba tsy hankanesanareo any amin’ireo firenena sisa eo aminareo ireo… fa Jehovah Andriamanitrareo ihany no ifikiro… Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tia an’i Jehovah Andriamanitrareo »
Mampitandrina amin’ny ho avy no tena votoatin’ity hafatra faharoa eto ity. Hafatra izay mifantoka kokoa amin’ny tsy hanompoan’ireo vahoaka isiraely ireto sampy, andriamani-tsy-izy. Hafatra izay mitaona ireto vahoaka ireto ho tia an’Andriamanitra mandrakariva amin’ny fony rehetra ka noho ny asan’Andriamanitra tsara tamin’ny lasa dia tsy hivadika Aminy.
Adidin’ny ray aman-dreny arak’izany ny mampifikitra ny olona amin’Andriamanitra izay nampiadana sy nanasoa ary nitahy azy mandrakariva. Hafatra fametraka amin’ny taranaka izany. Hafatra mikendry ny tsy hialan’ny taranaka amin’Andriamanitra sy amin’ny fanompoana an’Andriamanitra mandrakariva. Izany no mahatonga antsika fiangonana miezaka mitory filazantsara ankehitriny satria kendrentsika ny hihazonan’ny taranaka mifandimby ny filazantsara. Ka ny arivo taona ho avy dia mbola hijanona ho firenena Kristianina ny firenentsika.