Mofon’aina 07 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 08 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 06 Jona 2021

Mofon’aina 07 Jona 2021

Lioka 17. 11-19

NY FOMBA HAHAZOANA FAMONJENA

Ary raha niakatra ho any Jerosalema Jesosy, dia nandeha namaky an’i Samaria sy Galilia. 12 Ary raha niditra tao amin’ny vohitra anankiray Izy, dia nisy boka folo lahy nifanena taminy, izay nijanona teny lavitra eny. 13 Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: Ry Jesosy Tompo ô, mamindrà fo aminay. 14 Ary raha hitany ireo, dia hoy Izy taminy: Mandehana, misehoa amin’ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio teny am-pandehanana. 15 Ary ny anankiray tamin’ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery 16 sady niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesosy ka nisaotra Azy; ary Samaritana iny lehilahy iny. 17 Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy? Fa aiza ny sivy? 18 Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an’Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va? 19 Ary hoy Izy taminy: Mitsangàna, mandehana; ny finoanao no efa nahavonjy anao.
Tantaran’ireo boka 10 lahy nositranin’i Jesoa ity. Tantara izay mampiseho amintsika fa misy olona sitrana (afaka amin’ny habokana) dia mijanona eo, misy kosa voavonjy (voavela hatramin’ny helony). Rehefa manatona an’i Jesoa ny olona ka mangataka fanavotana Aminy dia mahazo tombony avy amin’izany. Raha te hahazo famonjena dia

1. Mankato ny tenin’i Jesoa (and 14)

« Ary raha hitany ireo, dia hoy Izy taminy: Mandehana, misehoa amin’ny mpisorona. ARY REHEFA LASA IZY IREO, DIA NADIO TENY AM-PANDEHANANA »
Rehefa nangataka ny hositranin’i Jesoa ireto boka ireto dia hita eto amin’izao and 14 izao fa rehefa nandeha, nankato ny tenin’i Jesoa izy ireo dia sitrana sy nadio teny am-pandehanana. Amin’ny alalan’ny fankatoavana an’i Jesoa sy ny teniny no hahazoana famonjena. Izay mankato an’i Jesoa dia hahita fiovam-piainana lehibe eny an-dalam-pankatoavana an’i Jesoa. Raha tianao ny hahita zava-mahagaga avy amin’ny tenin’Andriamanitra, ankatoavy izany. Andriamanitra Jesoa ka mahay manatanteraka izay lazainy sy hibaikoany.
Mihetseha, mandehana amin’izay asain’ny Tompo alehantsika fa izany no mitondra fanasitranana sy fahafahana amin’ny zava-manjo antsika. Rehefa baikon’i Jesoa dia tanteraho fa mitondra fahasoavana sy fitahiana izany.

2. Misaotra an’Andriamanitra (and 15-19)

« Ary hoy Izy taminy: Mitsangàna, mandehana; ny finoanao no efa nahavonjy anao »
Rehefa niverina nisaotra an’Andriamanitra ny iray dia nahazo famonjena. Izany hoe tsy sitrana ara-batana fotsiny fa nahazo famelan-keloka : Fahasitranana ara-panahy. Tsy sitrana fotsiny fa voavonjy mihitsy. Ny fankalazana an’Andriamanitra nataon’ity boka iray sitrana ity dia endriky ny fankasitrahany an’Andriamanitra, endriky ny fisaorany an’Andriamanitra tamin’ny zava-mahagaga nataon’Andriamanitra azy. Noho izany dia voavonjy izy fa tsy nijanona fotsiny teo amin’ny fahasitranana ara-batana. Izay hahavoavonjy no tsara hanatonana an’i Jesoa sy hangataham-panavotana Aminy. Izany rahateo no tena antony nahatongavany teto amin’izao tontolo izao.
Aza maika ho afaka amin’izay mety ho olana ara-piarahamonina, ho sitrana amin’ny aretina kanefa mety mbola harary ihany amin’ny maha-olombelona. Aleo mangataka izay hahavoavonjy ka hahazo famelan-keloka rehefa mangataka amin’i Jesoa. Tombom-pahasoavana ny voavela heloka raha mitaha amin’ny sitrana amin’ny aretina sy afaka amin’izay mangeja. Ny fahaiza-mankasitraka an’Andriamanitra koa no tena voavonjy. Tsy maintsy tonga amin’izany ny olom-boavonjy.