Mofon’aina 08 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 09 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 07 Jona 2021

Mofon’aina 08 Jona 2021

Filemona 8-21

PAOLY : ZANAK’ANDRIAMANITRA, MPAMPIHAVANA

Koa na dia manana fahasahiana be ao amin’i Kristy handidy anao amin’izay mendrika aza aho, 9 nefa noho ny fitiavana, izaho Paoly, izay efa anti-panahy sady mpifatotra an’i Kristy Jesosy koa ankehitriny, dia miangavy aminao. 10 Eny, miangavy aminao aho ny amin’ny zanako, izay naterako teto amin’ny fifatorako, dia Onesimosy, 11 ilay tsy nahasoa anao fahiny, nefa ankehitriny mahasoa antsika, dia hianao sy izaho; 12 izay nampodiko indray, dia ilay sombin’ny aiko; 13 saiky nohazoniko taty amiko izy hanompo ahy hisolo anao eto amin’ny fifatorako noho ny filazantsara; 14 nefa raha tsy nahalala izay hevitrao aho aloha, dia tsy ta-hanao na inona na inona, mba tsy ho toy ny amin’ny fanerena ny soa ataonao, fa amin’ny sitrapo. 15 Fa izany angaha no nialany vetivety, dia ny mba hanananao azy mandrakizay, 16 tsy toy ny andevo intsony anefa, fa efa mihoatra noho ny andevo, dia rahalahy malala, indrindra fa ho ahy, mainka fa ho anao, na amin’ny nofo, na amin’ny Tompo. 17 Koa raha ataonao ho namanao aho, dia raiso toa ahy izy. 18 Nefa raha nanao izay tsy marina taminao izy, na mitrosa, dia ataovy ho ahy izany; 19 izaho Paoly no manoratra izany amin’ny tànako, izaho no handoa izany – nefa tsy lazaiko aminao fa mitrosa ny tenanao amiko aza hianao. 20 Eny, ry rahalahy, aoka hanana fifaliana avy aminao ao amin’ny Tompo aho; velombelomy ny foko ao amin’i Kristy. 21 Noho ny fahatokiako fa hanaiky hianao no anoratako aminao, ka fantatro fa hanao mihoatra noho izay lazaiko aza hianao.
Fampihavanana an’i Filemona sy Onesimosy no votoatin’ny hafatra ao amin’ny Epistily ho an’i Filemona. Hita amin’ny asa sorany ho an’i Filemona ny maha-mpanompon’Andriamanitra an’i Paoly, raha ny marina zanak’Andriamanitra. ny zanak’Andriamanitra dia

1. Mitory filazantsara ho enti-manova ny hafa (and 11)

« Ilay tsy nahasoa anao fahiny, nefa ankehitriny mahasoa antsika, dia hianao sy izaho »
Noho ny filazantsara izay notorian’i Paoly tamin’i Onesimosy dia tonga niova fo izy. Tsy nahasoa an’i Filemona izy tany aloha, fa noho ny filazantsara izay notoriana taminy dia tonga rahalahy malala izy. Tonga mahasoa izy araka ny anarany. Anisan’izay nafana fo tamin’ny fanompoana an’i Paoly izy, tena nikarakara an’i Paoly. Hita avy amin’izao fa tena manova olona tokoa ny filazantsara rehefa tena toriana sy ambara.
Itorio ny filazantsara aloha ny olona hampihavanina. Ny filazantsara mantsy no manova ny olona ho amin’ny tsara kokoa. Manova ny toetrany sy ny fombany. Manova azy handray an’i Jesoa, izay afaka hanova tanteraka azy tokoa. Asa very maina arak’izany ny fampihavanana tsy ialohavan’ny fitoriana filazantsara.

2. Manolo-tena handoa ny trosan’ny hafa (and 18,19)

« Nefa raha nanao izay tsy marina taminao izy, na mitrosa, dia ataovy ho ahy izany; 19 izaho Paoly no manoratra izany amin’ny tànako, izaho no handoa izany – nefa tsy lazaiko aminao fa mitrosa ny tenanao amiko aza hianao »
Mba hahatanteraka araka ny tokony ho izy ny fampihavanana azy mirahalahy dia noraisin’i Paoly ho trosany ny an’i Onesimosy. Nanahaka an’i Jesoa Paoly teto. Nandray ny trosan’ny olona rehetra ka nandoa izany tamin’ny alalan’ny ràny teo amin’ny hazo fijaliana. Mampianatra antsika Paoly fa azo atao ny manome izay azo omena ho enti-mahatanteraka araka izay tokony ho izy ny fampihavanana. Tsy voatery miandry izay tsy ho tonga isika, fa izay misy eo am-pelantanana dia azo atolotra hahatanteraka ny fampihavanana marina. Misy ezaka manokana takiana amin’izay vonona hampihavana ny hafa. Misy ezaka manokana takiana amin’izay vonona hampihavana ny olona rehetra ihany koa amin’Andriamanitra. Ianarana amin’i Jesoa izany, Izy mantsy no nanome be indrindra, Izy no nanome ny sarobidy indrindra. Soa fianatra tamin’i Jesoa io.