Mofon’aina 06 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 07 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 05 Jona 2021

Mofon’aina 06 Jona 2021

Genesisy 7. 1-5

ANDRIAMANITRA MPAMONJY

Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: Midira ao anatin’ny sambo-fiara hianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria hianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao. 2 Ny biby madio rehetra isan-karazany dia hanalanao ho ao aminao fito avy, lahy sy vavy; ary ny biby tsy madio isan-karazany roa avy, lahy sy vavy; 3 ary ny voro-manidina koa isan-karazany fito avy, lahy sy vavy: mba tsy ho lany taranaka ambonin’ny tany rehetra ireny. 4 Fa raha afaka hafitoana, Izaho handatsaka ranonorana ambonin’ny tany efa-polo andro sy efa-polo alina; ary ny zavatra velona rehetra izay, nataoko dia haringako tsy ho ambonin’ ny tany. 5 Ary Noa nanao araka izay rehetra nandidian’i Jehovah azy.
Novonjen’Andriamanitra tamin’ny safo-drano Noa mianakavy. Izany famonjen’Andriamanitra izany dia vokatry ny fankatoavan’i Noa sy ny vady aman-janany ny tenin’Andriamanitra. Andriamanitra tokoa dia mamonjy izay

1. Hitany fa marina (and 1)

« Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: Midira ao anatin’ny sambo-fiara hianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria hianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao »
Rehefa hitan’Andriamanitra fa marina Noa dia notoroiny hevitra hiditra ao anaty sambo fiara mba tsy ho ringana. Izany torohevitry ny Tompo izany no niaro azy mianakavy tamin’ny fandringanana ho avy. Andriamanitra dia miaro mandrakariva ny olony, ny mpanompony. Tsy sitrak’Andriamanitra rahateo ny haharingana ny mpanompony. Izany no anton’ny fanomezan’Andriamanitra an’i Noa ny toromarika izay niantoka ny fahavelomany. Tsy misaraka amin’ny fahazoana ny toromariky ny tenin’Andriamanitra mandrakariva ny antoka hahavelona. Ary izay nahazo ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Soratra Masina no manana ny toromarika hahazoana ny fiainana mandrakizay.
Miezaha ny ho marina eo anatrehan’Andriamanitra, miezaha ho hitan’Andriamanitra amin’ny fahamarinana, fa izany no hanomezany antsika ny toromarika hiarovana antsika amin’ny karazam-pandringanana samihafa, indrindra fa ny fandringanana haharitra mandrakizay.

2. Mankato Azy (and 5)

« Ary Noa nanao araka izay rehetra nandidian’i Jehovah azy »
Na dia nomena toromarika hahavelona azy sy ny taranany aza Noa kanefa tsy nanaraka izany dia ringana teo izy. Rehefa nahazo izany Noa dia avy hatrany dia nankato, nanaraka araka ny tokony ho izy ny toromarika. Izany fankatoavana sy ny fanarahana ny tenin’Andriamanitra izany : fidirana tao amin’ny sambo fiara no tsy nahatratry ny fandringanana azy sy ny vady aman-janany. Tsy zavatra natao horaisina, hohenoina fotsiny arak’izany ny tenin’Andriamanitra, tena natao hankatoavina fa izany no ahazoana famonjena avy amin’Andriamanitra. Izay rehetra nandray tsara an’i Jesoa, dia novonjen’Andriamanitra noho ny amin’izany finoany izany.
Araho sy ankatoavy mandrakariva ny tenin’Andriamanitra, raiso ary tanteraho tsara ny toromariky ny tenin’Andriamanitra, miaro amin’ny fandringanana ho avy izany ka miantoka fahaveloamana maharitra mandrakizay.