Mofon’aina 07 Febroary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Talata 08... Ny tao aoriana Mofon'aina 04 Febroary 2022

Mofon’aina 07 Febroary 2022

Matio 6. 5-8

JEHOVAH ANDRIAMANITRA RAINTSIKA

Ary raha mivavaka hianao, aza mba ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy; fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin’ny synagoga sy eo an-joron-dàlana hahitan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. 5 Fa hianao kosa, raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina ; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. 7 Ary raha mivavaka hianareo, dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa; fa ataony ho ny hamaroan’ny teniny no hihainoana azy. 8 Koa aza manahaka azy hianareo; fa fantatry ny Rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy aza hianareo.
——————
Jesoa Kristy raha teto amin’izao tontolo izao dia nampianatra ireo mpiarabelona Taminy hiantso an’Andriamanitra hoe RAY. Izany rahateo Andriamanitra amin’ny vahoakany. Io hoe Ray io dia maneho fa tsy misy elanelana eo amin’Andriamanitra Ray sy ny zanany dia isika izany. Rehefa mamaky izao mofonaina izao isika, izay ampahany tamin’ny fampianarana nataon’i Jesoa teo an-tendrembohitra dia tsy tokony hanadino fa Jehovah Andriamanitra dia
1. Rain’izay mivavaka Aminy (and 5)
« Fa hianao kosa, raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao »
Ampianarin’i Jesoa ireo izay nihaino Azy mba hifandray amin’Andriamanitra amin’ny maha-Ray Azy. Aoka hoy Jesoa ho toy ny fifandraisan’ny Ray sy zanaka no ifandraisana amin’Andriamanitra. Io fifandraisan’ny Ray sy zanaka io dia voamariky ny tsy dia fisian’ny elanelana loatra sady fifandraisana am-pitiavana koa izany. Amin’ny fotoana hanekentsika an’Andriamanitra ho Raintsika dia ho rava ny elanelana mampifanalavitra antsika Aminy. Misaotra an’Andriamanitra isika manaiky handray antsika ho zanany, ary izany rahateo isika hoy Jaona Apostoly : « Endrey! Manao ahoana ny fitiavana nasehon’ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra, sady izany tokoa isika! Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala Azy izy » 1 Jao 3. 1. Asan’ny Fanahy Masina no mahatonga antsika ho sahy miantso an’Andriamanitra ho Raintsika hoy Paoly : « Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika » Rom 8. 16.
2. Mifandray manokana amin’ny zanany (and 5)
« Mivavaha amin’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina ; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao »
Mampianatra Jesoa eto fa zava-dehibe ny hananana fifandraisana manokana amin’Andriamanitra. Toerana sy fotoana manokana no ilaina raha hifandray tsara amin’Andriamanitra Ray. Io fifandraisana manokana amin’ny fotoana sy toerana manokana amin’Andriamanitra io mantsy no hanamafy ny fifamatoram-piainana Aminy. Avy amin’io fifamatorana manokana amin’Andriamanitra io no hisitrahana ihany koa izay fahasovana rehetra avy amin’ny Tompo. Jesoa dia nanana io fifamatoram-pifandraisana manokana tamin’Andriamanitra io, nanana fotoana sy toerana manokana nivavahana Izy. Efa zavatra nahazatra Azy izany ka mora Taminy ny nampianatra izany. « Ary niala teo Izy, dia nitoetra tany an-efitra ka nivavaka » Lio 5. 16. Rehefa avy nanasitrana ilay boka ohatra Jesoa eto dia lasa nitokam-bavaka tany an’efitra.
3. Manome izay mahasoa ny zanany (and 😎
« Fantatry ny Rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy aza hianareo »
Ambaran’i Jesoa mazava tsara eto fa na dia izay tsy nangatahan’ny zanany aza dia omen’Andriamanitra azy rehefa hitany fa mahasoa azy. Tsy miandry ny zanany hangataka Aminy arak’izany Andriamanitra fa tonga dia manome sy manolotra izay mahasoa ny zanany. Izany no mampiavaka an’Andriamanitra Ray, fantany izay mahasoa ka omeny ho an-janany. Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy no hanoloran’Andriamanitra izay mahasoa antsika, rehefa ao amin’i Jesoa isika, tonga zanak’Andriamanitra no misitraka izay mahasoa avy Aminy. Ny zava-tsarobidy indrindra omen’Andriamanitra antsika dia ny famonjena antsika amin’ny alalan’i Jesoa mba hahazoantsika fiainana mandrakizay.