Mofon’aina 04 Febroary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 07 Febroary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 03 Febroary 2022

Mofon’aina 04 Febroary 2022

Jaona 14. 12-14

TANTERAHIN’I JESOA IZAY HANGATAHINTSIKA

Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin’ny Ray. 13 Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka. 14 Raha mangataka zavatra amiko amin’ny anarako hianareo, dia hataoko izany.
——————
Jesoa ilay endrik’Andriamanitra tsy hitantsika. Sahy niteny mihitsy Izy, amin’ny maha-Andriamanitra Azy mba hangataka Aminy ny olona, ary izay mangataka dia hahazo. Andriamanitra afaka manome izay mahasoa ny olona Jesoa. Ny fangatahana amin’ny anaran’i Jesoa tokoa mantsy dia
1. Ho enti-manao ny asany izany (and 12)
« Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy »
Ho fanaovana ny asan’i Jesoa no hanomezan’i Jesoa izay hangatahina Aminy. Ho fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra izany. Rehefa mahazo tombony amin’izay hangatahintsika Andriamanitra dia tanterain’i Jesoa izay hangatahintsika. Tsy dia ho amin’ny tombontsoantsika manokana ihany no tokony hahamaika antsika hangataka amin’Andriamanitra. Aoka isika mba hihevitra izay hahazoan’Andriamanitra tombony manokana amin’izay hangatahintsika Aminy, handeha mba hianatra ho tia an’Andriamanitra ka izay hampandroso ny asany sy ny fanjakany no ataontsika ho laharam-pahamehana koa manomboka izao.
2. Ho enti-manao ny sitrapony (and 13)
« Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako… Raha mangataka zavatra amiko amin’ny anarako hianareo »
Ny zavatra hangatahina amin’ny anaran’i Jesoa dia hangatahina mifanaraka amin’ny sitrapon’i Jesoa. Izay mifanaraka amin’ny sitrapon’i Jesoa no ho azo avy Aminy. Fangatahana mikendry ny hanatanteraka ny sitrapon’i Jesoa, lojika raha tanterahin’i Jesoa. Mahavantana kokoa antsika ny hanatanteraka ny sitrapontsika, karohantsika avokoa izay fomba hahatanterahana izany. Handeha hatramin’ny anio mba hokarohantsika ihany koa, tsy maninona hangatahintsika amin’Andriamanitra mihitsy ny hahatanterahan’ny sitrapony. Handeha mba tsy hajanona ho vavaka fotsiny ilay nampianarin’i Jesoa hoe : « hotanteraka anie ny sitraponao ».
3. Ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra (and 13b)
« Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka »
Mazava tsara eto ny tanjon’ilay fangatahana : ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra. Andry iray mandrafitra ny maha-Protestanta ny hoe : « ho an’Andriamanitra ny voninahitra » (Soli Deo Gloria). Ny tena Protestanta dia mikendry ny hanao mandrakariva ny hahazoan’Andriamanitra voninahitra amin’ny zavatra rehetra, indrindra izay ataony. Raha mivavaka mangataka amin’i Jesoa isika dia aoka hanentana izany fangatahantsika amin’ny anaran’i Jesoa izany izay hahazoan’Andriamanitra voninahitra. Aoka tsy hohadinoina fa izay manome voninahitra ny Tompo no hahazo voninahitra avy amin’ny Tompo.