Mofon’aina 03 Febroary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 04 Febroary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 02 Febroary 2022

Mofon’aina 03 Febroary 2022

Jeremia 29. 10-15

ANDRIAMANITRA MANATANTERAKA NY TENINY

Fa izao no lazain’i Jehovah: Rehefa tapitra ny fito-polo taona ny amin’i Babylona, dia hamangy anareo Aho, fa hotanterahiko aminareo ny teniko tsara, ka hampodiko ho amin’ity tany ity hianareo. 11 Fa izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany. 12 Ary hiantso Ahy hianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo Aho. 13 Ary hitady Ahy hianareo, dia ho hitanareo Aho, raha katsahinareo amin’ny fonareo rehetra. 14 Eny, ho hitanareo Aho, hoy Jehovah; ary hampodiko avy amin’ny fahababoana hianareo, ka hangoniko avy any amin’ny firenena rehetra sy avy any amin’ny tany rehetra izay nandroahako anareo, hoy Jehovah, ka hampodiko ho any amin’ilay tany efa nanolorako anareo hobaboina. 15 Fa hoy hianareo: Jehovah nanangana mpaminany ho anay ety Babylona.
——————
Jeremia dia ambaran’ny mpandinika fa Mpaminanin’ny fahababoana. Tamin’ny fotoana nahababo ny Jiosy no ampaham-potoana betsaka naminaniany. Mbola tena tao anatin’ny fahatanorany tokoa izy no nanomboka ny asa fanompoany. Niharan’ny fanoharan’ny Jiosy mafy izy ka nahatonga azy nitaraina matetika tamin’Andriamanitra. Izany rahateo no nahatonga azy nantsoina hoe mpaminany be ranomaso. Mahazo toky ny Jiosy eto amin’izao mofonaina izao fa hotanterahin’Andriamanitra ny teniny. Andriamanitra manatanteraka ny teniny tokoa mantsy dia
1. Mikendry ny hiadanan’ny vahoakany (and 11)
« Fa izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany »
Na inona na inona lalana hitondran’Andriamanitra ny vahoakany, na manao ahoana na manao ahoana ny fikasan’Andriamanitra ho an’ny vahoakany. Ireny rehetra ireny dia mikendry mandrakariva ny hiadanan’io vahoakany io. Mety ho mafimafy ny fitondran’Andriamanitra ny vahoakany, mety ho lalan-tsarotra mihitsy aza izany. Aoka hotsarovana mandrakariva fa fiadanana mandrakariva no ao ambadik’izany. Na ny fahababoana izay hahazo ny vahoaka Jiosy aza dia famaizana azy ireo hiala amin’ny faharatsiany ka hiverenany amin’Andriamanitra, ary rehefa miverina amin’Andriamanitra izy ireo dia hiadana.
Aoka hatoky an’Andriamanitra mandrakariva isika, indrindra isika vahoakany fa fiadanana mandrakariva no ao ambadiky ny asan’Andriamanitra sy ny fikasany rehetra.
2. Mikendry ny hifandraisana tsara amin’ny vahoakany (and 12-14)
« Ary hiantso Ahy hianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo Aho. 13 Ary hitady Ahy hianareo, dia ho hitanareo Aho, raha katsahinareo amin’ny fonareo rehetra. 14 Eny, ho hitanareo Aho, hoy Jehovah »
Ny fiantsoana an’Andriamanitra, ny fivavahana Aminy, ny fitadiavana Azy, ny fahitana Azy dia endriky ny fifandraisana Aminy avokoa. Raha manatanteraka ny teniny Andriamanitra, indrindra moa eto amin’izao mofonaina izao milaza ny Tompo fa hanafaka amin’ny fahababoana. Izany fanafahana amin’ny fahababoana izany dia midika ho fiverenana any Jerosalema, hanangana ny rava sy hanorina indray ny tempoly hifandraisana amin’Andriamanitra.
Ny asan’Andriamanitra rehetra arak’izany, ny fahatanterahan’ny teniny rehetra dia mikendry mandrakariva ny hahatsara fifandraisana ny vahoakany Aminy. Rehefa mihatsara tokoa mantsy io fifandraisana amin’Andriamanitra io dia mitoetra ho azy ny fiadanana. Meteza ary hifandray tsara amin’ny Tompo mba hiverenana amin’ny fiadanany. Izany rahateo no nahatongavan’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao, hampifandray antsika amin’Andriamanitra mba hisitraka ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fiadanany.