Mofon’aina 07 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 08 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 06 Aogositra 2021

Mofon’aina 07 Aogositra 2021

Jaona 10. 22-30

NY ASAN’I JESOA NO MANAMBARA NY MAHA-MESIA AZY

Ary tonga ny andro firavoravoana tany Jerosalema, dia ilay atao hoe Fitokanana, ary efa ririnina ny andro. 23 Ary Jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan’ny tempony teo amin’ny Fialofan’i Solomona. 24 Dia nitangoronan’ny Jiosy Izy ka nanontaniany hoe: Ambara-pahoviana no hampisalasalanao anay? Raha Hianao no Kristy, dia lazao marimarina aminay. 25 Jesosy namaly azy hoe: Efa nilaza taminareo ihany Aho, nefa tsy nino hianareo; ny asa izay ataoko amin’ny anaran’ny Raiko no manambara Ahy. 26 Kanefa hianareo tsy mino, satria tsy mba isan’ny ondriko. 27 Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, 28 ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tànako. 29 Ny Raiko Izay nanome Ahy dia lehibe noho izy rehetra; ary tsy misy mahay mandrombaka amin’ny tànan’ny Ray. 30 Izaho sy ny Ray dia iray ihany.
Araka izay voasoratra dia fatra-pitady porofo ny Jiosy. Na dia nanambara ny tenany ho Mesia aza Jesoa, noho ny hamafin’ny fony dia tsy nety nino izy ireo. Amin’ny Jiosy dia tsy mahafeno ny fepetra maha-Mesia Jesoa. Antony tsy naneken’izy ireo ny maha-Mesia Azy izany. Raha ny marina anefa dia Mesia tokoa Jesoa, indrindra raha jerena ny

1. Asany (and 25)

« Jesosy namaly azy hoe: Efa nilaza taminareo ihany Aho, nefa tsy nino hianareo; ny asa izay ataoko amin’ny anaran’ny Raiko no manambara Ahy »
Rehefa tsy nety nino ny maha-Mesia an’i Jesoa tamin’ny alalan’ny teniny ny Jiosy, dia ny asan’i Jesoa no nataon’Andriamanitra ho porofo milaza amin’izy ireo ny maha-Mesia Azy. Tsy avelan’Andriamanitra tsy hisy porofo hilaza ny maha-Mesia an’i Jesoa. Rehefa vakiana tokoa mantsy ny Testamenta Taloha dia efa voalaza ao avokoa ny asa hotanterahin’ny Mesia. Rehefa tonga Jesoa dia nataony avokoa izay voasoratra ho asa tanterahin’ny Mesia. Tsy afaka ny handà ny maha-Mesia an’i Jesoa arak’izany ny Jiosy raha mandinika Azy amin’ny asa ataony. Asan’Andriamanitra mpamonjy, asan’Andriamanitra mpanafaka, asa tsara avokoa mantsy no notanterahin’i Jesoa, izay efa voasoratra mialoha ho asan’ny Mesia na Kristy.
Raha tiantsika ny hahalala misimisy kokoa momba an’i Kristy, momba an’i Jesoa dia mila mamaky izay voasoratra momba Azy isika, mila mamaky izay voasoratra momba ny asan’ny Mesia isika. Sambatra isika, fa mora amintsika ny manaiky ny maha-Mesia an’i Jesoa noho ny asany voatantara ao amin’ny Filazantsara izay vakiantsika.

2. Atolony (and 28)

« Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tànako »
Izay manana no afaka manome. Matoa Jesoa afaka manome fiainana dia satria manana izany Izy. Ny Mesia tokoa no nomen’Andriamanitra ny fiainana mandrakizay, ka izay rehetra mino Azy, izany hoe manaiky ny maha-Mesia Azy dia hahazo anjara amin’izany fiainana mandrakizay omeny izany. Jesoa irery no afaka manome fiainana ho antsika aorian’ny fahafatesana. Izy rahateo no ambarany fa LALANA hidirana any amin’izany fiainana mandrakizay izany. Na iza na iza te hahazo fiainana dia mila mankao amin’i Jesoa, mila manaiky an’i Jesoa. Jesoa rahateo rehefa manome dia manome be dia be. Izany fiainana be dia be omen’i Jesoa izany, amin’ny maha-Mesia Azy dia azo sitrahina dieny eto amin’izao tontolo izao. Tombony lehibe ho antsika mino sy manaiky ny maha-Mesia Azy izany.