Mofon’aina 06 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 07 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 05 Aogositra 2021

Mofon’aina 06 Aogositra 2021

Ohabolana 10. 9-20

KRISTIANINA MANAM-PAHENDRENA, MIASA HO AN’ANDRIAMANITRA

Izay mandeha tsy misy tsiny no mandeha matoky; Fa izay maniasia amin’ny alehany dia fantatra. 10 Izay mamì-maso manome alahelo; Fa ho lavo ny adala maro vava. 11 Loharanon’aina ny vavan’ny marina; Fa loza no mandrakotra ny vavan’ny ratsy fanahy. 12 Ny fankahalana dia manetsika ady; Fa ny fitiavana manarona ny ota rehetra. 13 Amin’ny molotry ny manan-tsaina no ahitam-pahendrena; Fa tsorakazo no ho amin’ny lamosin’ny tsy ampy saina. 14 Ny hendry mirakitra fahalalana; Fa ny vavan’ny adala eo akaikin’ny fandringanana. 15 Ny haren’ny manan-karena no vohiny mafy; Fa ny tsi-fananan’ny ory no fandringanana azy. 16 Ho fiainana ny asan’ny marina; Fa ho ota ny fitomboan’ny haren’ny ratsy fanahy. 17 Izay mino anatra dia ho tonga eo amin’ny làlan’ny fiainana; Fa mivily izay mandà anatra. 18 Izay mitahiry lolompo dia manana molotra mandainga, Ary izay mampiely endrikendrika dia adala. 19 Ny teny maro tsy ilaozan’izay ota; Fa izay mahatana ny molony no hendry. 20 Volafotsy voafantina ny lelan’ny marina; Fa ny fon’ny ratsy fanahy tsy misy vidiny.
Ny bokin’ny Ohabolana dia fampianaran’ny olon-kendry Jiosy ny fahendrena avy amin’Andriamanitra. Miavaka ny Kristianina noho ny fahendrena azony avy amin’Andriamanitra. Izany fahendrena izany rahateo no hoentiny manatanteraka ny asa fanompoany sy ny asa an-davanandrony. Ny Kristianina manam-pahendrena dia

1. Mifananatra (and 10)

DIEM « izay manafina ny zava-nitranga dia mahatonga alahelo ; fa izay mananatra tsy misorona kosa mitondra fiadanana »
Ny hoe manafina dia mariky ny firaisana tsikombakomba amin’ny zava-tsy mety, amin’ny zava-tsy mifanaraka amin’izay tokony ho izy. Ny mananatra kosa dia tena miezaka milaza izay tsy mety, tsy mpitaza-potsiny amin’izay hita fa tsy mety fa tena miteny sy mananatra. Ny olon-kendry tokoa mantsy dia tena manam-pahasahiana manitsy sy mananatra amin’izay rehetra tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy, amin’izay mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra.
Rehefa tonga amin’izany tsy fijerena arina an-tava izany ny Kristianina, rehefa tonga amin’izay tsy firaisana tsikombakomba amin’ny ratsy izany ny Kristianina dia hahavokatra asa tsara ho an’ny Tompo izy. Jesoa dia tena tsy mba nisorona tamin’izay hitany fa tsy nifanaraka tamin’ny Sitrapon’Andriamanitra. Anisan’izay nanasokajiana an’i Jesoa ho olon-kendry izany.

2. Miteny am-pahendrena (and 13)

DIEM « ahitana fahendrena ny tenin’ny manan-tsaina »
Rehefa mananatra sy miteny ny tsy mety koa dia tena ilàna fahendrena izany. Mba tsy ho teny mandratra, mba tsy ho teny manafitohina, mba tsy ho teny tsy tonga amin’izay nikendrena azy ny tena sy fananarana atao. Rehefa miteny dia mila mandinika tsara, dinihina tsara avokoa ny olona tenenina sy anarina, dinihina tsara ny fomba ho enti-milaza izay lazaina, dinihina tsara hatramin’ny mety ho vokatr’izay teny tenenina sy lazaina. Ilàna saina mahay mandanjalanja arak’izany ny teny avoaka ny vava mba tsy hanapaka sy hanimba ny fifandraisana amin’ny hafa.
Na dia nofandrihana sy nokasaina hovoina aza Jesoa rehefa nanontaniana dia nanam-pahendrena mandrakariva Izy namaly ireo mpamandrika sy mpanontany Azy. Noho ireo Jiosy mafy fo no nahatapaka ny fifandraisany tamin’i Jesoa. Fa isika izay mandinika ny Soratra Masina ankehitriny dia samy manaika fa tenim-pahendrena voasaina sy voalanjalanja avokoa no nataon’i Jesoa.