Mofon’aina 05 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 06 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 04 Aogositra 2021

Mofon’aina 05 Aogositra 2021

Matio 6. 1-4

KRISTIANINA MAHEFA BE AMIN’NY ASAN’NY TOMPO

Tandremo mba tsy hanao ny asan’ny fahamarinanareo eo imason’ny olona hahitany izany; fa raha tsy izany, dia tsy manana valim-pitia amin’ny Rainareo Izay any an-danitra hianareo. 2 Koa amin’izany, raha manao fiantrana hianao, aza mba mitsoka trompetra eo anolohanao tahaka ny fanaon’ny mpihatsaravelatsihy eo amin’ny synagoga sy eny an-dàlambe mba hankalazan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. 3 Fa hianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tànanao ankavia izay ataon’ny tànanao ankavanana, 4 mba hatao ao amin’ny mangingina ny fiantranao; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao.
Ny Matio 5 – 7 dia fampianarana nataon’i Jesoa teo an-tendrombohitra. Fanehoana fa lehibe lavitra noho Mosesy Izy. Raha nanome ny didy folo teo an-tendrombohitra Mosesy dia mba nanome ny didy vaovao teo an-tendrombohitra ihany koa Jesoa. Didim-pitiavana no nomen’i Jesoa. Didin’ny fanjakan’Andriamanitra. Ny Kristianina mahefa be amin’ny asan’ny Tompo araka ny fampianaran’i Jesoa dia

1. Tsy mitady sitraka aman’olona (and 1)

« Tandremo mba tsy hanao ny asan’ny fahamarinanareo eo imason’ny olona hahitany izany; fa raha tsy izany, dia tsy manana valim-pitia amin’ny Rainareo Izay any an-danitra hianareo »
Ny tena Kristianina dia tsy maika ho hitan’ny olona fa ny ho hitan’Andriamanitra amin’izay rehetra ataony. Tsy olombelona tsy afaka hahita izay ezaka ataon’ny olona no ilàna fitia fa Andriamanitra izay tena mahita ny an-tsipiriany farany bitika indrindra. Andriamanitra mahay mamaly fitia, sady manana valim-pitia lehibe no ilàna sitraka rehefa miasa ny Kristianina. Be dia be mantsy no mbola diso hevitra ka raha manao zavatra dia olombelona sady tsy mahita ny ezaka atao no tsy hahay hamaly fitia, sady tsy manana valim-pitia rahateo no iazakazahan’ny olona itadiavan-tsitraka. Isika kosa, tsy amin’izany intsony, isika raha miasa ho an’Andriamanitra dia miasa mba tena ho hitan’Andriamanitra tokoa fa tsy ny ho hitan’olombelona.

2. Miasa toa an’i Jesoa (and 3)

« Fa hianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tànanao ankavia izay ataon’ny tànanao ankavanana »
Ny hoe « Fa hianao kosa » dia miverimberina ao amin’ny fampianaran’i Jesoa eto. Fehezan-teny ho enti-manavaka, na fehezan-teny tena mampiavaka izay rehetra mihaino an’i Jesoa ka manaraka ny teniny izy ity. Isika raha miasa araka izany dia tena miasa, izay ilay hoe manao asa fiantrana. Ary ny fomba ho enti-miasa dia toe-tsaina manao fa tsy lazaina. Rehefa miasa na dia tsy misy mahalala aza tsy olana, na dia tsy voatonona hahazo sitraka aza tsy olana, ny zava-dehibe dia ilay miasa. Ny tanjona raha miasa dia hahavita tsara araka ny tokony ho izy ny asa. Ny tena kristianina dia izay miasa ka mahatanteraka izay asa nankinina taminy. Ary tsy mba ilay misehoseho fa mpanao tsy lazaina hoy isika teo. Mpanao tsy lazaina kanefa fantatr’Andriamanitra. Tsy maika ho fantatr’olona fa miasa satria mahalala fa hitan’Andriamanitra ny ezaka rehetra tanterahina sy hatao. Toa izany Jesoa, tsy ny ho hitan’ireo tomponandraikitra sy olona samihafa teo amin’ny fiarahamonina no nahamaika Azy fa ny hahatanteraka ny famonjena araka izay nanirahan’Andriamanitra Azy.