Mofon’aina 05 Janoary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 06 Janoary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 20 Desambra 2021

Mofon’aina 05 Janoary 2022

Isaia 42. 5-9

FAMPAHEREZANA NY BABO

Izao no lazain’i Jehovah Andriamanitra, Izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, Izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, Izay manome fofonaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an’izay mandeha eo aminy: 6 Izaho Jehovah efa niantso Anao tamin’ny fahamarinana sy nitantana ny tananao, Ary hiaro Anao Aho ka hanome Anao ho fanekena ho an’ny olona, Ho fanazavana ny jentilisa, 7 Hampahiratra ny mason’ny jamba, hamoaka ny mpifatotra hiala ao an-trano-maizina ary izay mipetraka ao amin’ny maizina hiala ao an-trano famatorana. 8 Izaho no Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy homeko ny hafa, na ny fiderana Ahy ho an’ny sarin-javatra voasokitra. 9 Ny amin’ny zavatra taloha, dia indreo, efa miseho; Ary zava-baovao kosa no toriko izao; Na dia tsy mbola miposaka aza ireny, dia ambarako aminareo.
——————
Nantsoin’Andriamanitra Isaia hampahery ireo Jiosy izay babo tany Babylona. Mafy tamin’ny Jiosy tokoa mantsy ny fahababoana ka tena nilaina nampaherezina izy ireo. Mafy kokoa noho ny fanandevozana tany Egypta ny fahababoana noho ireo Jiosy efa nanana fahazarana nifandray tamin’Andriamanitra tao amin’ny Tempoly. Rehefa tany am-pahababoana anefa izy ireo dia tsy afaka nankany amin’ny tempoly. Nihevitra izy ireo fa tena tapaka tanteraka mihitsy ny fifandraisan’izy ireo tamin’Andriamanitra. Ny fahababoana rahateo dia noheverin’izy ireo fa faharesen’i Jehovah Andriamanitra. Ny fahababoana dia tena mariky ny fahapoteham-piainana tamin’ny lafiny maro teo amin’ny Jiosy. Arak’izany ny fampaherezana ny babo tany Babylona dia nifototra tamin’ny fampahatsiarovana fa
1. Andriamanitra Mpahary ny Tompo (and 5)
« Izao no lazain’i Jehovah Andriamanitra, Izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, Izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, Izay manome fofonaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an’izay mandeha eo aminy »
Tsara ny mampahatsiaro antsika fa mpisorona tany am-pahababoana araka ny fandinihana ny Soratra Masina no nanoratra ny bokin’ny Genesisy. Anisan’ny boky voasoratra farany ny Genesisy, izay mifototra amin’ny fahariana sy ny fiandohana. Nosoratan’ireo Mpisorona tany am-pahababoana ny boky mba hampaherezana ireo Jiosy fa na dia potika sy ravan’ny fahababoana aza ny fiainan’ny Jiosy dia afaka mahary fiainam-baovao ho azy ireo Andriamanitra. Izany no ilazana eto ny maha-Mpahary an’Andriamanitra.
Raha potika sy ravan’ny endri-pahababoana maro koa ny fiainantsika, indrindra izao valanaretina mandripaka ny olona maro izao, dia tsarovy fa hain’Andriamanitra no mahary izany indray, hain’Andriamanitra ny mamerina izany amin’ny laoniny indray. Ho famerenana amin’ny laoniny ny fiainan’ny olona no iray tamin’ny antony nanirahana an’i Jesoa ho tonga olona teto amin’izao tontolo izao. Noho izany, izay mino an’i Jesoa no mahazo manantena fa hiverina amin’ny laoniny ny fiainany. Tsy misy fiainana miverina araka izay naharian’Andriamanitra azy raha mbola ivelan’i Jesoa Kristy. Ao amin’i Jesoa no mahary antsika indray Andriamanitra.
2. Andriamanitra Mpamonjy ny Tompo (and 6)
DIEM « Izaho Tompo no niantso anao araka ny fahamarinana ka nitantana anao. Izaho no niaro anao ka nanendry anao ho antoky ny fanekem-pihavanako amin’ny olona ary koa ho fahazavan’ireo firenena »
Ity olona ambara fa nantsoin’Andriamanitra eto ity dia tsy iza fa Kyrosy mpanjakan’i Persa. Izy izay notantanan’Andriamanitra ka nomeny hery handresy ny mpanjakan’i Babylona sy ny miaramilany. Noho ny asan’Andriamanitra dia tonga mpanjaka izy ka hanafaka ny vahoakan’Andriamanitra amin’ny fahababoana. Io fanafahana amin’ny fahababoana io ilay fanekem-pihavanana ambara eto. Rehefa tonga teo amin’ny fitondrana ny firenena babon’ny Babylonianina tokoa Kyrosy dia nampodiany avokoa ny babo rehetra. Ny naha-mpanjaka an’i Kyrosy dia tena asan’Andriamanitra mikendry ny fanafahana ny babo, asam-pamonjena ny vahoakan’Andriamanitra.
Tandindon’i Jesoa Kristy manafaka izao tontolo izao amin’ny geja samihafa Kyrosy, Jesoa izay nandresy an’i satana tamin’ny sehatra rehetra mihitsy teto amin’izao tontolo izao. Jesoa izay tonga namonjy ahy sy ianao. Sambatra isika manana an’i Jesoa, izay tonga teto amin’izao tontolo izao namonjy sy nanafaka antsika. Isaorana tokoa anie Andriamanitra, Rain’i Jesoa Tompontsika noho ny famonjeny antsika.