Mofonaina 04 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 05 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 03 Janoary 2021

Mofonaina 04 Janoary 2021

Filipiana 2. 5-11

NY TOE-TSAIN’I KRISTY

Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa, 6 Izay, na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, 7 fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona; 8 ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana. 9 Koa izany no nanandratan’Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, 10 mba ho amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin’ny tany, 11 sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray.

Tsy nisy nahita an’i Jesoa ny ankamaroan’ny olona tamin’ny taonjato voalohany. Noho izy ireo tsy nahita Azy dia maro no tsy nahalala Azy. Adidin’ireo Apostoly arak’izany ny nampahafantatra an’i Jesoa tamin’ireo olona nitorian’izy ireo ny filazantsara. Eto amin’izao mofonaina izao dia nampianarin’i Paoly tamin’ny Kristianina tao Filipy ny toe-tsain’i Kristy. Arak’izany Kristy dia nanana toe-tsaina

1. Nanetry tena (and 5-8)

Ambaran’i Paoly fa tena Andriamanitra Jesoa. Nanana endrik’Andriamanitra no nilazany Azy. Nanana ny faha-izy-an’Andriamanitra feno no tiany holazaina amin’izany. Ambaran’i Paoly koa anefa fa tsy nifikitra tamin’izany maha-Andriamanitra Azy izany Jesoa. Tsy nifikitra tamin’izany Izy mba nahafahany nanatanteraka ny famonjena teo amin’ny hazo fijaliana. Nanaiky ho tonga olombelona Izy, olombelona nisolo tena ny olombelona rehetra ka nitondra ny fahotan’ny olona rehetra teo amin’ny hazo fijaliana. Ary satria nanaiky hitondra ny fahotan’ny olona rehetra teo amin’ny hazo fijaliana dia maty noho ny fahotan’izao tontolo izao. Noho io fanetre-tenan’Andriamanitra tao amin’i Jesoa Kristy io no nahatanteraka ny famonjena izao tontolo izao. Ilay fanetre-tena dia niseho tamin’ny fanafoanana ny tena, izany hoe fanaovana ny hafa ho zava-dehibe noho ny tena mba hahatonga azy ireo ho voavonjy, na hisitraka ny famonjen’Andriamanitra. toe-tsaina tsara hananana ny an’i Kristy, fianarana rahateo no navelany ho antsika. Aoka hanan-danja mihoatra ny tena ny hafa mba hahatonga azy ireo hisitraka ny fahasoavana sy ny fitahian’Andriamanitra.

2. Nanaiky nasandratr’Andriamanitra (and 9-11)

Izay manaiky hietry tokoa no hasandratr’Andriamanitra. Noho ny amin’ny fanoloran-tena lehibe nataon’i Jesoa dia nasandratr’Andriamanitra amin’ny toeram-boninahitra lehibe indrindra Izy. Tsy misy tokoa fisandratana raha tsy efa nandalo fanetre-tena sy asa fanompoana lehibe. Miainga avy amin’izao fitantarana ny amin’i Jesoa izao no hahafantarantsika fa tsy misy fisandratana raha tsy efa nietry aloha. Izay nahay nietry no mahay misandratra sy mahay asandratra. Ary rehefa tonga amin’ny fisandratana sy ny voninahitra omen’Andriamanitra dia tsy mieboebo na mizahozaho sanatria.
Soa fianatra avy amin’ny toe-tsain’i Jesoa izao nampianarin’i Paoly antsika izao. Meteza hietry mba hanandratan’Andriamanitra antsika koa.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina