Mofonaina 03 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 04 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 02 Janoary 2021

Mofonaina 03 Janoary 2021

Jaona 1. 43-51

JESOA : ZAVA-TSOA NOMEN’ANDRIAMANITRA ANTSIKA

Nony ampitso dia te-hiala ho any Galilia Jesosy, ary nahita an’i Filipo Izy ka nanao taminy hoe: Manaraha Ahy. 44 Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan’i Andrea sy Petera. 45 Filipo kosa nahita an’i Natanaela ka nanao taminy hoe: Efa hitanay Ilay nosoratan’i Mosesy tao amin’ny lalàna, sy nosoratan’ny mpaminany, dia Jesosy, zanak’i Josefa, avy any Nazareta, 46 Ary hoy Natanaela taminy: Moa mba misy zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy: Andeha hizaha. 47 Jesosy nahita an’i Natanaela avy manatona Azy, dia nilaza azy hoe: Indro ny tena Isiraelita tsy misy fitaka. 48 Hoy Natanaela taminy: Ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly azy Jesosy ka nanao taminy hoe: Fony tsy mbola niantso anao Filipo, dia hitako teo ambanin’ny aviavy hianao. 49 Dia namaly Natanaela ka nanao hoe: Raby ô, Hianao no Zanak’Andriamanitra; Hianao no Mpanjakan’ny Isiraely. 50 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Moa ny nilazako taminao va fa hitako eto ambanin’ny avivy hianao no inoanao? Hahita zavatra lehibe noho izany hiana. 51 Ary hoy koa Izy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin’Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin’ny Zanak’olona.

Ny mpa noratra ny filazantsara dia resy lahatra fa Jesoa no fanehoana feno an’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao. Raha nanoratra momba an’i Jesoa izy ireo dia nanamafy fotsiny izay efa nolazain’i Jesoa rahateo. Zavatra telo no hanehoan’i Jesoa ny maha-Andriamanitra Azy eto amin’izao mofonaina izao

1. Jesoa no zava-tsoa avy any Nazareta (and 46)

« Ary hoy Natanaela taminy: Moa mba misy zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy: Andeha hizaha »
Nazareta raha ny marina dia tanàna kely tsy dia manao ahoana akory teo amin’ny Isiraely. Noho ny amin’i Jesoa anefa dia tonga tanàna malaza teo amin’ny tantara izy. Tonga tanàna malaza teo amin’ny tantaran’ny famonjena mihitsy. Ary eto amin’izao mofonaina izao dia ambara fa noho ny amin’i Jesoa dia tonga nisy zava-tsoa avy any Nazareta. Jesoa arak’izany no Ilay Zava-tsoa avy any Nazareta. Izy no Ilay Andriamanitra nanetry tena nanaiky ho mponina avy any Nazareta. Avy amin’izao andinin-tSoratra Masina izao no hangalantsika hafatra fa ny toerana rehetra misy an’i Jesoa, na kely tsy dia manao ahoana akory aza dia misy zava-tsoa. Avelao arak’izany Jesoa hitoetra ao amin’ny toerana izay misy anao, fa raha itoeran’i Jesoa izany dia tonga misy zava-tsoa. Ny tokantranontsika na dia kely toa ny ahoana aza, rehefa ao Jesoa dia tonga loharanon-tsoa ho an’izay miditra sy mivoaka ao.

2. Jesoa Andriamanitra mahalala izay heverina ho miafina indrindra (and 47,48)

« Jesosy nahita an’i Natanaela avy manatona Azy, dia nilaza azy hoe: Indro ny tena Isiraelita tsy misy fitaka. 48 Hoy Natanaela taminy: Ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly azy Jesosy ka nanao taminy hoe: Fony tsy mbola niantso anao Filipo, dia hitako teo ambanin’ny aviavy hianao »
Efa hitan’i Jesoa mialohan’ny nihaonany taminy Natanaela. Hitany teo ambanin’ny aviavy. Ny hoe teo ambanin’ny aviavy dia ho enti-milaza olona mamaky sy mandinika Soratra Masina. Efa hitan’i Jesoa ny zavatra nataon’i Natanaela ka nahagaga an’i Natanaela izany. Asehon’ny mpanoratra ny Filazantsara fa tena Andriamanitra Jesoa, mahita izay heverin’ny olona ho miafina indrindra. Tsy misy na inona na inona arak’izany miafina amin’i Jesoa. Andriamanitra tsy azo anafenana na inona na inona Jesoa. Fantatr’i Jesoa amin’ny farany izay bitika indrindra ny fiainan’ny olona tsirairay avy. Tombony lehibe ho an’ny mino izany satria tsy misy miafina amin’i Jesoa, Izay Andriamaniny ny fiainany, ny adi-panahiny, ny tebitebiny, sns…

3. Jesoa no mampifandray ny lanitra sy ny tany (and 51)

« Ary hoy koa Izy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin’Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin’ny Zanak’olona »
Noho ny amin’i Jesoa, Ilay Zanak’olona dia afaka miakatra sy midina any an-danitra sy ety an-tany ny anjelin’Andriamanitra. Izany hoe afaka miakatra any an-danitra sy midina ety an-tany ny anjely. Noho ny fahotana mantsy dia nikatona tamin’ny olombelona ny lanitra, noho ny amin’i Jesoa Kristy dia tonga nisokatra indray izany. Jesoa no nanokatra indray ny lanitra ka afaka mifandray amin’ny olombelona indray Andriamanitra, ary ny olombelona afaka mifandray amin’Andriamanitra. Raha tsy Jesoa dia tsy niverina indray ny fifandraisan’Andriamanitra tamin’ny olombelona. Isaorana Jesoa izay nanokatra indray ny lanitra ho ahy sy ho anao. Isaorana Jesoa fa tonga akaiky antsika indray Andriamanitra izay lavitra antsika fahiny.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina