Mofon’aina 03 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 04 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 02 Jona 2021

Mofon’aina 03 Jona 2021

Matio 9. 18-26

JESOA KRISTY : ANDRIAMANITRA

Raha mbola nilaza izany taminy Izy, indro, tonga ny mpanapaka anankiray, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Maty ankehitriny izao ny zanako-vavy; fa andeha re, mametraha ny tànanao aminy, dia ho velona izy. 19 Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mbamin’ny mpianany. 20 Ary, indro, nisy vehivavy anankiray, izay efa narary roa ambin’ny folo taona, nankeo ivohony ka nanendry ny somotraviavin-dambany. 21 Fa hoy izy anakampony: Na dia ny lambany ihany aza no ho voatendriko, dia ho sitrana aho. 22 Ary Jesosy nihodina ka nahita azy, dia nanao hoe: Matokia, ry zanako-vavy, ny finoanao no efa nahasitranaanao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin’izay ora izay. 23 Ary Jesosy, nony niditra tao an-tranon’ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka nitabataba, 24 dia nanao hoe: Mivoaha; fa tsy maty razazavavy, fa matory. Dia nihomehy Azy fatratra ny olona. 25 Ary nony efa navoaka ny olona, dia niditra Jesosy ka nandray ny tànan-drazazavavy, dia nitsangana izy. 26 Ary ny lazan’izany dia niely tamin’izany tany rehetra izany.
Asa iray nampiavaka sy nahafantarana an’i Jesoa ny asa fanasitranana ireo marary mpiara-belona Taminy. Ny asa fanasitranana sy famonjena nataon’i Jesoa dia nahatsara laza Azy teo amin’ny mpiaramonina Taminy. Tsy nisy aretina na olana samihafa tokoa mantsy noentina teo amin’i Jesoa ka tsy nahitany vahaolana. Jesoa tokoa dia Andriamanitra

1. Akaikin’ny olona (and 18,20)

« Raha mbola nilaza izany taminy Izy, indro, tonga ny mpanapaka anankiray, dia niankohoka teo anatrehany… Ary, indro, nisy vehivavy anankiray, izay efa narary roa ambin’ny folo taona, nankeo ivohony ka nanendry ny somotraviavin-dambany »
Andriamanitra azon’ny olona rehetra nanana olana natonina Jesoa. Ilay mpanapaka maty zanaka nanatona an’i Jesoa, ilay vehivavy narary roambinifolo taona nanatona an’i Jesoa. Andriamanitra akaikin’izay manana olana rehetra Jesoa. Andriamanitra nanaiky natonin’ny olona rehetra rahateo Izy. Ary raha ny marina, Izy mihitsy aloha no efa nanatona ny olona rehetra raha nidina avy tany an-danitra, mba ho mora amin’ny olona rehetra, indrindra ireo izay manana olana ny manatona Azy. Mandraka ankehitriny dia mbola akaikin’ny olona rehetra Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy.
Na inona na inona olana, na aretina, na fahasahiranana, azonao atao tsara ny manatona an’i Jesoa. Aza miandry fotoana ela, fa na dia amin’izao ora izao aza ianao manatona an’i Jesoa dia vonona handray sy hifandray aminao Izy. Efa nanatona antsika Andriamanitra tamin’ny alalany koa meteza ho ao Aminy koa. Fa izay rehetra tao Aminy, izay rehetra nanatona Azy dia sitrana sy afaka tamin’ny geja sy fatorana avokoa.

2. Manasitrana rehefa mahita finoana (and 22)

« Ary Jesosy nihodina ka nahita azy, dia nanao hoe: Matokia, ry zanako-vavy, ny finoanao no efa nahasitranaanao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin’izay ora izay »
Rehefa hitan’i Jesoa ny finoan’ilay vehivavy narary an-taona maro dia nositraniny izy. Tonga miasa avy hatrany Jesoa rehefa mahita finoana ao amin’ny olona. Io finoana io no manosika sy manery Azy hamaha ny olan’ny olona rehetra manatona Azy. Tsara ny manatona an’i Jesoa, tsara ny ho eo akaikiny fa tena zava-dehibe, ary zavatra takian’i Jesoa ny finoana Azy. Ny hoe mino Azy dia manaiky tsy am-pisalasalana fa hainy ny zavatra rehetra, indrindra ny mamonjy sy manafaka amin’ny geja samihafa.
Zava-poana arak’izany ny fanatonana an’i Jesoa kanefa tsy arahim-pinoana. Ekeo ho Andriamanitra afaka manala amin’ny geja samihafa Jesoa. Ny Filazantsara dia porofo ho antsika mamaky ankehitriny ny fiasan’Andriamanitra amin’ny olona manam-pinoana. Minoa tokoa an’i Jesoa Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao (Asa 16. 31).