Mofon’aina 02 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 03 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 01 Jona 2021

Mofon’aina 02 Jona 2021

Asan’ny Apostoly 3. 12-16

IREO ANTONY MAHASITRANA NY MINO

Ary Petera, nony nahita, dia namaly ny vahoaka hoe: Ry lehilahy Isiraely, nahoana no talanjona amin’izany hianareo? Ary nahoana no mandinika anay hianareo, toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa-mandeha? 13 Andriamanitr’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an’i Jesosy Mpanompony, Izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan’i Pilato, rehefa nokasainy halefa. 14 Fa hianareo nandà Ilay Masina sy Marina, ary mpamono olona no nangatahinareo halefa ho anareo; 15 fa ny Tompon’ny aina kosa no novonoinareo; fa Izy natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty, ary vavolombelon’izany izahay. 16 Ary ny anarany no nampahatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany; eny, ny finoana izay azo amin’ny alalany no nahazoany izao fahasitranana tsara eto imasonareo rehetra izao.
Ity tantara eto amin’ny Asa 3 ity dia mitantara amintsika ny fomba nahasitrana ilay lehilahy nalemy tongotra teo anoloan’ny vavahadin’ny Tempoly. Rehefa nandalo teo Petera sy Jaona dia nanasitrana azy tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Rehefa nitsangana ilay nalemy teo aloha dia niara-niditra tamin’izy mirahalahy tao an-kianjan’ny Tempoly. Avy amin’izao no hahaizantsika fa ny fanasitranana ny mino dia

1. Tsy avy amin’ny herin’ny olona (and 12)

« Ary Petera, nony nahita, dia namaly ny vahoaka hoe: Ry lehilahy Isiraely, nahoana no talanjona amin’izany hianareo? Ary nahoana no mandinika anay hianareo, toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa-mandeha? »
Nambaran’i Petera tamin’izay rehetra nahita ilay lehilahy sitrana fa tsy herin’izy roa lahy velively no nanasitrana azy. Herin’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy no nafahan’izy ireo nanasitrana ilay lehilahy nalemy tongotra. Tsy misy herin’olombelona na iza na iza afaka manasitrana no tian’i Petera lazaina. Andriamanitra irery ihany no manana hery sy fahefana afaka manasitrana tanteraka ny olona, ka manafaka azy amin’ny olana samihafa mamatotra azy. Mbola marina mandraka androany izany.
Na inona na inona olana mahazo antsika, mety ho aretina, mety ho olana ara-bola, mety ho eo anivon’ny tokantrano. Ireny olana rehetra ireny dia voavaha avokoa rehefa mahazo sehatra eo amin’ny fiainan’ny olona Jesoa. Izy mantsy no Andriamanitra manana hery sy fahefana mandresy izany na aiza na aiza, na oviana na oviana.

2. Noho ny finoana an’i Jesoa (and 16)

« Ary ny anarany no nampahatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany; eny, ny finoana izay azo amin’ny alalany no nahazoany izao fahasitranana tsara eto imasonareo rehetra izao »
Noho ny finoana ny anaran’i Jesoa no ahazoana famonjena araka ny fampianaran’i Petera eto. Tsy tokony hohadinoina fa ao an-kianjan’ny Tempoly Petera no miteny eto, toerana izay nahitana Jiosy maro izany. Fitaomana ny Jiosy hanaiky ny maha-Andriamanitra, ny maha-Mesia an’i Jesoa izany fampianaran’i Petera izany.
Zava-dehibe ahazoana mamaha ny olana rehetra eto amin’izao tontolo izao ny finoana. Ny hoe mino dia manaiky ny maha-Andriamanitra, ny maha-Mesia an’i Jesoa. Izy irery no manana hery sy fahefana mamonjy sy manafaka. Minoa an’i Jesoa tokoa dia hovonjena isika rehetra (Asa 16. 31). Tsy zavatra sarotra be anefa izany mino izany, manokatra ny fo amam-panahy hidiran’i Kristy sy hanjakany dia ampy. Ny mino koa dia mamela an’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa hiditra eo amin’ny fiainantsika ka hiasa hanafaka sy hamonjy antsika.