Mofonaina 03 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 04 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 02 Desambra 2020

Mofonaina 03 Desambra 2020

Asan’ny Apostoly 10. 34-43

IZA MOA JESOA MBA HANEKENA AZY HO MESIA ?

Ary Petera niloa-bava ka nanao hoe: Hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan’olona Andriamanitra; 35 fa amin’ny firenena rehetra izay olona matahotra Azy ka manao ny marina no ankasitrahany. 36 Hianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin’ny Zanak’Isirely, mitory teny soa milaza fiadanana amin’ny alalan’i Jesosy Kristy (Izy no Tompon’izao rehetra izao), 37 dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notorina tany Jodia rehetra teo aorian’ny batisa izay notorin’i Jaona, dia ny amin’i Jesosy avy any Nazareta, 38 Izay nohosoran’ Andriamanitra tamin’ny Fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon’ny herin’ny devoly, satria Andriamanitra nomba Azy. 39 Ary izahay no vavolombelon’ny zavatra rehetra izay nataony tany amin’ny tanin’ny Jiosy sy tany Jerosalema; Izy dia novonoiny nahantony teo amin’ny hazo; 40 nefa natsangan’Andriamanitra kosa Izy tamin’ny andro fahatelo ka nasehony marimarina, 41 tsy tamin’ny olona rehetra fa tamin’ny vavolombelona izay notendren’Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy, rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy. 42 Ary Izy nandidy anay hitory amin’ny olona ka hanambara fa Izy no voatendrin’Andriamanitra ho Mpitsara ny velona sy ny maty. 43 Izy no ambaran’ny mpaminany rehetra, fa amin’ny anarany no hahazoan’izay rehetra mino Azy famelan-keloka.
Anisan’ny fototra iray amin’ny fitoriana ny filazantsara ny filazana ny amin’i Jesoa izay ivon’ny Filazantsara. Mba hahatonga izay rehetra nihaino an’i Petera hanaiky fa Jesoa no Mesia dia niverina nilazalaza ny momba ny Mesia izy. Ary rehefa nilazalaza ny amin’ny Mesia izy dia fantatra fa Jesoa no Mesia. Jesoa no Mesia

1. Tompon’izao rehetra izao (and 36)

« Izy no Tompon’izao rehetra izao »
Manamafy izay efa voalaza any amin’ny Salamo fotsiny Petera eto. Ny mpanao salamo izay niloa-bava fa « an’i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy » Sal 24. Niara-nahary izao tontolo izao tamin’Andriamanitra Jesoa. Koa satria Mpahary koa Izy dia tena tompon’ny zavatra rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany. Eo ambany fahefany rahateo izao rehetra izao, efa nataon’Andriamanitra nanaiky Azy avokoa ny zavatra rehetra.

2. Voahosotran’Andriamanitra (and 38)

« Izay nohosoran’ Andriamanitra tamin’ny Fanahy masina sy ny hery »
Fomba fanao teo amin’ny Jiosy rehefa misy mpanjaka voatendrin’Andriamanitra hanjaka dia hosoran’ny mpisorona amin’ny diloilo manitra. Marika fametrahana azy eo amin’ny andraikitra izany. Fa fomba ihany koa ho enti-mandresy lahatra ny vahoaka hanaiky ny maha-mpanjaka azy. Jesoa kosa dia tsy nosorana tamin’ny diloilo manitra fa tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Ny nanaovana batisa Azy ka nanomezan’Andriamanitra Azy ny Fanahy Masina no tian’i Petera ambara amin’izany. Tsara lavitra noho ny diloilo manitra ny Fanahy Masina. Tsara lavitra noho ny mpanjaka teo amin’i Jiosy arak’izany Jesoa. Mendrika sy masina mihoatra ireo mpanjaka rehetra teo amin’ny Zanak’Isiraely.

3. Nomban’Andriamanitra (and 38)

« Izay nohosoran’ Andriamanitra tamin’ny Fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon’ny herin’ny devoly, satria Andriamanitra nomba Azy »
Nomban’Andriamanitra Jesoa tamin’ny asa fanompoana izay notanterahiny. Nomban’Andriamanitra Izy ka nahatanteraka araka izay tokony ho izy ny asa fanompoany. Noresen’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao ny herin’ny devoly. Ny Mesia ihany mantsy no manana hery afaka mandresy ny devoly sy satana. Ny fandresen’i Jesoa ny devoly sy satana teto amin’izao tontolo izao dia manondro Azy ho Mesian’Andriamanitra.

4. Nohomboana tamin’ny hazo fijaliana (and 39)

« Izy dia novonoiny nahantony teo amin’ny hazo »
Sarotra tamin’ny Jiosy ny nanaiky an’i Jesoa ho Mesia. Amin’izy ireo ny Mesia dia mahery, mpitari-tafika mahery fa tsy izay manaiky ho faty amin’ny hazo fijaliana. Mampianatra tsikelikely Petera fa ny tena Mesia dia izay manaiky hitondra ny fahotan’ny olona rehetra eo amin’ny hazo fijaliana ho enti-mamono ny herin’ny fahotana ka hahatonga ny olona rehetra ho vita fihavanana amin’Andriamanitra indray. Tena fanoloran-tena lehibe no hita teo amin’i Jesoa raha nanaiky ho faty teo amin’ny hazo fijaliana Izy. Manafaka amin’ny herin’ny fahotana no tena asan’ny Mesia fa tsy hoe manafaka amin’ny fanjanahan-tany Romanina ihany akory, araka izay fiheveran’ny Jiosy azy.

5. Natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty (and 40)

« Nefa natsangan’Andriamanitra kosa Izy tamin’ny andro fahatelo »
Tsy nanaiky an’i Jesoa ho Mesia ny Jiosy satria Jesoa dia noheverin’izy ireo fa resy, maty. Tsy ninoany akory aza ny fitsanganany tamin’ny maty. Tena tsy nisy dikany tokoa ny nahafatesan’i Jesoa raha tsy nitsangana tamin’ny maty Izy. Ilay fitsanganana amin’ny maty no tena manaporofo amintsika fa Jesoa no Mesia. Izy irery no nanana ny herin’Andriamanitra ho enti-mandresy ny fahafatesana izay tsy nety resin’ny olombelona.

6. Hitsara izao tontolo izao (and 42)

« Ary Izy nandidy anay hitory amin’ny olona ka hanambara fa Izy no voatendrin’Andriamanitra ho Mpitsara ny velona sy ny maty »
Ilay fahefana nomen’Andriamanitra an’i Jesoa tamin’Izy nitsangana tamin’ny maty no ahafahany mitsara ny velona sy ny maty. Izy no afaka mampiditra ny olona ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Izay ekeny no mandova ny fanjakan’Andriamanitra. Amin’ny anarany rahateo no hahazoana famelan-keloka, antoka handovana ny fiainana mandrakizay. Sambatra isika izay mino an’i Jesoa, manaiky Azy ho Mesia fa azo antoka ny fitsarana antsika, azo antoka fa isan’izay mandova ny fiainana mandrakizay isika. Izy tokoa no « lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin’Andriamanitra raha tsy amin’ny alalany ».
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina