Mofonaina 04 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofon'aina 05 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 03 Desambra 2020

Mofonaina 04 Desambra 2020

Jaona 6. 59-71

NY FAMPIANARAN’I JESOA

Izany teny izany no nolazainy tao amin’ny synagoga, raha nampianatra tao Kapernaomy Izy. 60 Koa maro tamin’ny mpianany, nony nandre, dia nanao hoe: Sarotra izany teny izany, iza no mahahaino izany? 61 Ary fantatr’i Jesosy tao am-pony fa nimonomonona tamin’izany ny mpianany, ka dia hoy Izy taminy: Mahatafintohina anareo va izany? 62 Mainka fa raha mahita ny Zanak’olona miakatra ho any amin’izay nitoerany taloha hianareo. 63 Ny fanahy no mahavelona; ny mofo tsy mahasoa na inona na inona; ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. 64 Fa misy sasany aminareo izay tsy mino. Fa fantatr’i Jesosy hatramin’ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika Azy. 65 Ary hoy Izy: Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy nomen’ny Ray azy izany. 66 Hatramin’izany dia maro tamin’ny mpianany no nihemotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony. 67 Dia hoy Jesosy tamin’ny roa ambin’ny folo lahy: Hianareo koa va mba te-hiala? 68 Simona Petera namaly Azy hoe: Tompo ô, hankany amin’iza moa izahay? Hianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay. 69 Ary izahay mino ka mahalala fa Hianao no Ilay Masin’Andriamanitra. 70 Jesosy namaly azy hoe: Tsy Izaho va no nifidy anareo roa ambin’ny folo lahy, nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly? 71 Fa Izy nilaza an’i Jodasy, zanak’i Simona Iskariota; fa izy io no ilay efa hamadika Azy, nefa isan’ny roa ambin’ny folo lahy.
Nanova zavatra betsaka teo amin’ny fiarahamonina Jiosy ny fahatongavan’i Jesoa tao. Anisan’izay nitondra fanavaozana be mantsy Jesoa indrindra teo amin’ny lafiny fampianarana. Ny fampianaran’i Jesoa dia

1. Nahatonga fisarahana (and 59-66)

« Hatramin’izany dia maro tamin’ny mpianany no nihemotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony »
Nahatonga fisarahana teo amin’izay nihaino ny fampianaran’i Jesoa. Nisy ireo izay nino Azy, nisy kosa ireo izay tsy nety nino Azy. Nahatonga fisarahana teo amin’i Jesoa sy izay nihaino Azy koa ny fampianarany. Ho an’ny sasany mantsy dia sarotra tamin’izy ireo ny nandray ny fampianaran’i Jesoa. Ambaran’i Jesoa fa vokatry ny tsy finoana no nahasarotra sy nahamora izany. Ambaran’i Jesoa koa fa izay nomen’Andriamanitra fahafaha-mihaino, no nahay nihaino Azy. Tsy ny olona rehetra mantsy arak’izay ambaran’i Jesoa no nomen’Andriamanitra fahaiza-mihaino sy manatona an’i Jesoa.
Izay rehetra nahay nihaino an’i Jesoa kosa anefa dia ambaran’i Jesoa fa nahazo fanahy sy fiainana. Nahazo tombony tamin’ny fahaiza-mihaino an’i Jesoa. Sarotra ho antsika ny mihaino an’i Jesoa raha tsy eo ny asan’ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina no hanampy antsika hihaino an’i Jesoa ka tsy hahasarotra ny fahatakarana izay ambaran’i Jesoa. Aza manadino mihitsy mangataka amin’i Jesoa ny Fanahiny, fa ny Fanahiny no mampianatra antsika hahay hihaino Azy, ka tsy hahatonga antsika ho tafasaraka Aminy.

2. Mahatonga fahalalana (and 67-69)

« Ary izahay mino ka mahalala fa Hianao no Ilay Masin’Andriamanitra »
Izay rehetra nahay nihaino an’i Jesoa dia hitombo amin’ny fahalalana. Hitombo amin’ny fahalalana ny Soratra Masina aloha. Hitombo amin’ny fahalalana an’Andriamanitra sy Jesoa Ilay ambara eto fa Masin’Andriamanitra. Voahosotr’Andriamanitra hitondra famonjena eto amin’izao tontolo izao. Arakaraky ny hitomboan’ny olona amin’ny fahalalana izay ampianarin’i Jesoa no hitomboana amin’ny fahatakarana sy fahafantarana ny momba an’i Jesoa. Tsy zavatra tongatonga ho azy arak’izany ny fanekena ny maha-Mesia an’i Jesoa. Manaiky an’i Jesoa ho Mesia izay rehetra mitombo amin’ny fahalalana Azy, izay mitombo amin’ny fahalalana ny Soratra Masina.
Mazoto tsara mihaino fampianarana momba an’i Jesoa, mazoto mitombo amin’ny fahalalana Soratra Masina dia ho mora amintsika ankehitriny ny hanaiky ny maha-Mesia an’i Jesoa.