Mana voalahatra 28 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 29 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 27 Janoary...

Mana voalahatra 28 Janoary 2021

SALAMO 134.1-3

MISAORA AZY MANDRAKARIVA

Hira ho fisaorana an’ i Jehovah amin’ ny alina

1 Fihirana fiakarana. Andeha, misaora an’ i Jehovah, hianareo rehetra mpanompon’ i Jehovah, Izay mitoetra alina ao an-tranon’ i Jehovah.2 Manandrata ny tananareo ho amin’ ny fitoerana masina, Ka misaora an’ i Jehovah.3 Hitahy anao avy ao Ziona anie Jehovah Mpanao ny lanitra sy ny tany.

Andro alina eto no fotoana nasaina hanaovana ity hira fiakarana ity. Ny hira fiakarana toy izao matetika dia nataon’ireo Jiosy avy babo rehefa nody tany Ziona izy ireo. Ary taty aoriana dia nataon-dry zareo fanao izany rehefa miakatra an’i Jerosalema hanao fety.
Ao amin’ireo fety rehetra fanaon’ny Jiosy dia ny andro Paska ihany no misy fety atao amin’ny alina. Koa mety mandritra izany no nasaina nanaovana izao hira fiakarana izao. Raha miresaka Paska rahateo dia milaza fanavotana izany. Koa hatao ahoana tokoa ny tsy hisaotra an’Andriamanitra noho izany fahatsiarovana ny fanafahana avy babo tany Egypta izany? Toy izany koa ny fodiana rehefa avy babo tany Babylona. Izany no mahatonga ny mpanao Salamo eto hamporisika ny olona hisaotra an’i Jehovah, sy hidera Azy mandrakariva.
Toa mampahatsiaro ny hoby nataon’ny vahoaka tamin’ny niakaran’i Jesoa Tompo ho any Jerosalema talohan’ny fankalazana ny Paska (Matio 21.9) izao hira izao. Ny maha-samihafa azy fotsiny dia izy ity hoby talohan’ny fanavotana tsy toy ny etsy ambony, satria izany hoby izany dia niafara tamin’ny fanavotana nataon’i Jesoa Kristy teo amin’ny hazo fijaliana. Izay ilay planin’Andriamanitra ho fanavotana antsika izay mino. Koa mendrika ny hisaorana sy hoderaina Izy noho izany sorona lehibe izany.

Fandinihan-tena: Mba misaotra an’Andriamanitra ve aho amin’izao maha-izaho ahy izao sy tamin’izay rehetra nataony tamiko!

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

 

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *