Mana voalahatra 29 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 30 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 28 Janoary...

Mana voalahatra 29 Janoary 2021

SALAMO 135.1-25

MIDERA SY MISAOTRA AN’ANDRIAMANITRA

Fiderana an’ Andriamanitra noho ny heriny sy ny nitondrany ny Isiraely, ary filazana ny mahatsinontsinona ny sampy

1 Haleloia. Miderà ny anaran’ i Jehovah; Miderà, hianareo mpanompon’ i Jehovah,2 Hianareo izay mpitoetra ao an-tranon’ i Jehovah, Eo anatin’ ny kianjan’ ny tranon’ Andriamanitsika.3 Miderà an’ i Jehovah, fa tsara Izy; Mankalazà ny anarany, fa mahafinaritra izany.4 Fa Jakoba nofidin’ i Jehovah ho Azy, Ary Isiraely ho rakitra soa ho Azy, 5 Fa fantatro fa lehibe Jehovah, Ary ambonin’ ny andriamanitra rehetra ny Tompontsika.6 Manao izay sitrapony rehetra Jehovah, Na any amin’ ny lanitra, na etỳ ambonin’ ny tany, Na any amin’ ny ranomasina sy ny rano lalina rehetra.7 Mampiakatra zavona avy amin’ ny faran’ ny tany Izy; Manao helatra arahin-dranonorana Izy; Mamoaka ny rivotra avy ao an-trano fitehirizany Izy,8 Dia Ilay namely ny voalohan-terak’ i Egypta, Na olona, na biby.9 Nanatitra famantarana sy fahagagana teo aminao Izy, ry Egypta ô, Eny, tamin’ i Farao sy ny mpanompony rehetra,10 Dia Ilay namely ny jentilisa maro Ka nahafaty mpanjaka mahery,11 Dia Sihona, mpanjakan’ ny Amorita, Sy Oga, mpanjakan’ i Basana, Ary ny fanjakan’ i Kanana rehetra;12 Ary ny taniny nomeny ho lova, Eny, ho lovan’ ny Isiraely olony. 13 Jehovah ô, mandrakizay ny anaranao; Jehovah ô, hihatra amin’ ny taranaka fara mandimby ny fahatsiarovana Anao.14 Fa hanome rariny ny olony Izy Ary hanenina ny amin’ ny mpanompony.15 Ny sampin’ ny jentilisa dia volafotsy sy volamena, Asan’ ny tànan’ olona;16 Manam-bava izy, fa tsy miteny; Mana-maso izy, fa tsy mahita;17 Manan-tsofina izy, fa tsy mandre; Ary tsy misy fofonaina ao am-bavany.18 Ho tahaka azy izay manao azy Sy izay rehetra matoky azy. 19 Misaora an’ i Jehovah, ry taranak’ Isiraely; Misaora an’ i Jehovah, ry taranak’ i Arona;20 Misaora an’ i Jehovah, ry taranak’ i Levy; Hianareo izay matahotra an’ i Jehovah, misaora an’ i Jehovah.21 Isaorana avy any Ziona anie Jehovah, Izay mitoetra any Jerosalema. Haleloia.

Baiko: Miderà

Andriamanitra mifidy olona mba ho olony ary mampitoetra azy eo anatrehany mba hidera Azy. Anisan’ny antom-pisian’ny zanak’Andriamanitra ny fiderana an’Andriamanitra satria 1) tsara Izy

2) Mifidy antsika mpino ho olony Izy

3) Izy ihany no Andriamanitra fa tsy misy hafa

4) Miasa sy manatanteraka ny sitrapony amin’ny tontolom-pisiana rehetra Izy ary tsy misy mahasakana Azy

5) Tompo manjaka sy mifehy ny zavaboahary Izy: baikony ireny mba hahasoa ny olona nofidiny ho Azy izay mitoetra tsara amin’ny fifanekana nataony taminy

6) Tompo manjaka sy mifehy ny tantara Izy: ataony miara-miasa ny zavatra rehetra hahatanteraka izay fikasany ho an’ny olony. Tsy ny tanjaky ny firenena sy ny mpanapaka ireny no mamaritra ny tantara. Ataon’Andriamanitra fitaovana avokoa izy ireny hahatanteraka ny sitrapony

7) Manome izay sahaza sy tsara ho an’ny olony Izy, hatramin’ny taranaka fara mandimby.

Mba misy Andriamanitra tahaka Azy va? Misy mino sy manompo sampy. Zavatra noforonin’ Andriamanitra no amboamboarin’ny olombelona dia lazainy fa andriamanitra.

Hosaintsainina: Iza no mahery sy ambony kokoa, ny zavatra namboarina sa ny mpanamboatra? Izay nahary ny zavatra rehetra dia Andriamanitra.

Baiko: Misaora

Toetra sy fanao ilaina ho fahazarana raiki-tampisaka amin’ny zanak’Andriamanitra ny fahazotoana misaotra Azy. Maro loatra tsy tambo isaina (Salamo 40.5) ny fitahiana ataon’Andrimanitra amintsika izay asainy tsy hisy hadinointsika (Salamo 103.2). Ny fitiavantsika misaotra Azy noho ireny dia fomba tsara hitadidiana ireny.
Baiko: Misaora amin’ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesoa ho anareo (1Tesaloniana 5.18).

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

 

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *