Mana voalahatra 26 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 28... Ny tao aoriana Mana voalahatra 25...

Mana voalahatra 26 Desambra 2020

MATIO 2.13-23

TSITOHA ANDRIAMANITRA

Ny nitondran’ i Josefa an’ i Jesosy sy Maria nandositra nankany Egypta

13 Ary nony efa lasa nandeha ireo, indro, nisy anjelin’ ny Tompo niseho tamin’ i Josefa tamin’ ny nofy ka nanao hoe: Mifohaza hianao, ka ento ny Zazakely sy ny reniny, dia mandosira any Egypta, ary mitoera any ambara-pilazako aminao; fa Heroda efa hitady ny Zazakely hovonoiny.14 Dia nifoha izy ka nitondra ny Zazakely sy ny reniny, raha mbola alina, dia lasa nankany Egypta;15 ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin’ i Heroda, mba hahatanteraka izay nampilazain’ i Jehovah ny mpaminany hoe: Nantsoiko hiala tany Egypta ny zanako.

Ny nampamonoan’ i Heroda ny zazakely tao Betlehema

16 Ary nony efa fantatr’ i Heroda fa voafitaky ny Magy izy, dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazalahy rehetra hatramin’ ny roa taona no ho midina, izay tao Betlehema sy tamin’ ny manodidina rehetra, araka ny andro izay nofotorany fatratra tamin’ ny Magy.17 Dia tanteraka izay nampilazaina an’ i Jeremia mpaminany hoe:18 Nisy feo re tao Rama, dia fidradradradrana sy fitomaniana fatratra; Rahely nitomany ny zanany, Ary tsy azo nampiononina izy, satria lany ritra ireny.

Ny nitondran’ i Josefa an’ i Jesosy sy Maria niverina tao Nazareta

19 Ary rehefa maty Heroda, indro, nisy anjelin’ ny Tompo niseho tamin’ i Josefa tany Egypta tamin’ ny nofy ka nanao hoe:20 Mifohaza hianao, ka ento ny Zazakely sy ny reniny, dia mankanesa any amin’ ny tanin’ ny Isiraely; fa efa maty izay nitady ny ain’ ny Zazakely.21 Dia nifoha izy ka nitondra ny Zazakely sy ny reniny, dia tonga tany amin’ ny tanin’ ny Isiraely.22 Fa rehefa reny fa Arkelaosy no nanjaka tany Jodia nandimby an’ i Heroda rainy, dia natahotra hankany izy; ary rehefa notoroan’ Andriamanitra hevitra tamin’ ny nofy izy, dia lasa nankany amin’ ny tany Galilia.23 Ary nony tonga tany izy, dia nonina tao amin’ ny tanàna atao hoe Nazareta, mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: Hatao hoe Nazarena Izy.

Mahalala izay zavatra hiseho (13-15).

Fantatr’Andriamanitra tsara ny ho fiainan’i Jesoa Kristy tety an-tany, ny mpaminany no efa nilaza izany rahateo. Efa hain’ Andriamanitra mialoha fa hikendry ny hamono an’i Jesoa zazakely i Heroda satria natahotra ny sezany izy dia efa nanoro hevitra mialoha an’i Josefa tamin’ny alalan’ny nofy Andriamanitra mba handositra ho any Egypta. Tsy mbola fotoan’ny Tompo mihitsy ny hoe hahafatesan’i Jesoa dia hainy nosakanana ny programan’i Heroda mpanjaka satria Andriamanitra Izy. Niainga tamin’iny alina iny ihany ry Josefa telo mianaka; nihaino tsara an’Andriamanitra i Josefa dia nanantanteraka avy hatrany izay nambarany.

Tsara alain-tahaka : Nankatò tsy misy fepetra izay rehetra nolazain’ Andriamanitra i Josefa ary ianao mba ahoana?

Fampaherezana :

Fantatry ny Tompo ny ampitsoko sy ny ho aviko. Tsy mahasakana ny fikasan’ Andriamanitra ny mety ho planin’olombelona (16-18). Namoaka didy i Heroda ny mba hamonoana ny zazalahy rehetra roa taona no midina. Nihevitra izy fa ho tanteraka ny tanjony; hamono Ilay voalaza fa teraka ho Mpanjakan’ny jiosy. Tsy toa anefa ny fikasan- dratsin’i Heroda satria Andriamanitra no mandamina ny zavatra rehetra. Azo ambara ihany koa anefa hoe ireto zazalahy maro ireto no anisan’ny maritiora kely voalohany.

Tsara ho fitadidy

“Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony” (Filipiana 2.13) Mandamina ny zava-drehetra Izy (19-23). Ny faminaniana mikasika an’i Jesoa Kristy dia nanambara fa ho Nazarena Izy (23); izay indrindra no nasehon’ Andriamanitra eto: niseho tamin’ny alalan’ny nofy ny Tompo nilaza hoe afaka miverina amin’izay ry Josefa, ary avy eo notorony hevitra handeha any Nazareta. Efa fandamin’Andriamanitra ny amin’ny fiainan’i Jesoa ety an-tany dia naha Nazarena Azy.

Fampieritreretana :

Tsy misy kisendrasendra ny zavatra eo amin’ny fiainantsika fa efa fandaminan’Ilay Andriamanitra Tsitoha.
Soratra Masina ho an’ny herinandro
Matio 2.8

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly